ADHK İÇ TÜZÜK

AVRUPA DEMOKRATiK HAKLAR KONFEDERASYONU

İÇ TÜZÜĞÜ

Madde 1 : Konfederasyon’un adı ve merkezi

 

a)      Konfederasyon’un adı: Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu.

b)      Konfederasyon’unmerkezi: FRANKFURT’tur.

 

Madde 2 : Amaçları

a)      Emekçilerin, ekonomik, demokratik, akademik vb. taleplerini savunur. Özel olarak Avrupa’da yaşayan Türkiye-Kuzey Kürdistan’lı göçmenler, mülteciler ve yabancı işçilerin; genel olarak ise Avrupa’da yaşayan tüm işçi ve emekçilerin demokratik haklarının korunması ve ilerletilmesi için mücadele eder, demokratik mücadelelerini yürütür ve örgütler.

b)      Avrupa’da yaşayan çeşitli milliyetlere mensup, ezilen halklar arasında kardeşlik ve dostluk bağlarını geliştirir. Demokratik halk kültürünün gelişmesi için çalışır. Bilim, kültür ve sanat alanında işçi sınıfı ve emekçilerden taraf çalışmaları destekler.

c)      Türkiye-Kuzey Kürdistan halkının bağımsızlık ve Halk demokrasisi mücadelesini destekler ve savunur.

d)      Emperyalizme, Kapitalizme, Faşizme, Irkçılığa, Şovenizme ve her türden gericiliğe karşı mücadele eder.

e)      Dünya halklarının ve ezilen uluslarının (devrimci hareketler, demokratik muhtevası olan ulusal mücadeleleri, sınıfsal kurtuluş mücadeleleri ve savaşları dahil) tüm haklı ve meşru mücadelelerini destekler.

f)        Bütün gerici, yağmacı haksız savaşlara karşı çıkarak, haklı savaşları destekleyip, dünyadaki tüm işçilerin ve emekçilerin her türlü anti-emperyalist, anti-faşist, anti-feodal, bağımsızlık ve sosyal kurtuluş mücadeleleriyle enternasyonal dayanışmaya girer.

g)      Ulusların kendi kaderini tayin hakkını kayıtsız şartsız savunur.

h)      Ïnsanlara cinsel kimlikleri ya da tercihlerinden dolayı ayrımcılığa ve kadınlar üzerindeki cins baskısına karşı çıkar, mücadele eder.

i)        Doğanın, çevrenin ve insanlık değerlerinin tahribine karşı mücadele eder.

 

Madde 3 : Birlikte çalışma

a)      Faşizme, emperyalizme, feodalizme, şovenizme, erkek şovenizmine ve milliyetçiliğe karşı olan kişi, örgüt ve kuruluşlarla birlikte çalışır.

b)      Kendi gücünü esas almak koşuluyla birlikte, ortak eylemlilikleri benimser.

c)      Dünya halklarının haklı ve meşru mücadelelerinin anti-emperyalist bir uluslar arası kitle hareketi olan Dünya Halkları Direniş Hareketi çatısı altında birliğinin inşası için çalışır.

 

Madde 4 : Üyelik

a)      Konfederasyon’un tüzüğünü benimseyen federasyonlar, federasyonun olmadığı ülkelerde ise dernek ve komiteler, konfederasyon’a üye olabilir.

b)      Konfederasyon’a üye olan federasyon, dernek ve komiteler, konfederasyon’un faaliyetlerini desteklemek ve merkezi kararlarını uygulamak zorundadır.

c)      Üye federasyon, konfederasyon’a üyelik aidatı olarak aylık 50 € ödemek zorundadır.

d)      Konfederasyon’a direk bağlı olan dernek ve komiteler, konfederasyon’a üyelik aidatı olarak yıllık bünyesindeki üye başına göre; dernek 30 €, komite 5 € ödemek zorundadır.

Madde 5 : Üyelik koşulları

  1. 1.      YÖNTEM:

a)        Konfederasyon’a kongre sürecinde üye olmak isteyen federasyon, dernek veya komite, konfederasyon’un kongresine gözlemci olarak katılır, üyelik için baş vurur.

b)        Kongre’yi dernek veya federasyon hakkında bilgilendirdikten sonra, kongre iradesi müracaatı salt çoğunlukla kabul veya reddeder.

c)         Kongre sürecinde üyeliği kabul edilen federasyon, dernek ve komitenin söz hakkı var, oy hakkı yoktur.

d)        Kongrede üyeliği kabul edilen federasyon, dernek yada komite üyesinin seçme hakkı yoktur. Seçilme hakkı vardır.

 

11. YÖNTEM:

a)        Üye olmak isteyen dernek veya komite, konfederasyon yönetim kurulu’na (genel konseye) baş vurur, derneğin tüzüğü ve çalışmasıyla birlikte Konfederasyon Genel Konseyi bilgilendirir.

b)        Konfederasyon Genel Konseyi, müracaattan sonraki ilk toplantısında üyelik hakkında olumlu yada olumsuz kararını gerekçeleriyle birlikte müracaat edene bildirir.

c)        Reddedilmesi durumunda başvuru yapan ilk kongrede 1. yöntemi izliyebilir.

 

   Madde 6 : Üyelikten çıkarılma ve dondurma

a)        Üyelikten çıkmak isteyen federasyon, dernek veya komite, yazılı istifasını ADHK Genel Konseyine sunar.

b)        Konfederasyon tüzüğünü çiğneyen, faliyetlerini desteklemeyen, kararlarını tanımayan dernek ve komitenin üyeliği, Konsey tarafından ve denetim kurulu’nun salt çoğunluğuyla dondurulur.

c)        Dondurulan dernek ve komiteler, delege seçerek Kongreye gelebilir ve kendi durumuyla ilgili oy kullanma hakkına sahiptir.

 

Madde 7 : Delegelik

a)      Her üye derneğin, ilk on beş (15) üye için iki (2) delege, ondan sonraki her on (10) üye için bir delege hakkı vardır.

b)      Her üye komitenin bir (1) delege hakkı vardır.

c)      Delegeler, dernek üyeleri ve komite üyeleri tarafından seçilir.

d)      Delegeler, dernek kitlesinin ve komitelerin ortak görüşünü savunmak ve bu irade doğrultusunda, oyunu kullanmak zorundadır.

e)      ADHK programıyla çelişen düşünce, kongre’de tartışılabilinir. Ancak dernek kitlesi veya komite üyelerince tartışılmamışsa, delegelerin oy kullanma hakları yoktur.

 

Madde 8 : Üye dernek ve komitelerin hakları ve yükümlülükleri

  1. HAKLARI:

a)      Her üye federasyon, dernek ve komite, Konfederasyon Konseyini eleştirme hakkına sahiptir.

b)      Her üye federasyon, dernek veya komite, Konfederasyon’un kongresinde eleştiri ve özeleştirisini sunabilir.

c)      Üçte ikilik (2/3) çoğunluğu sağlayan üye dernek ve komitelerin, olağanüstü Kongre talep etme hakkı vardır.

 

11. YÜKÜMLÜLÜKLERÏ:

Her üye fedreasyon,dernek ve komite, Konfederasyon Kongresinde alınan kararlara ve Konfederasyon Genel Konseyi kararlarına uymak zorundadır.

 

Madde 9 : Konfederasyon’un kolları, kurumları ve işleyişi

a)      Konfederasyon ; kendine kalıcı ihtisaslaşmayı esas alır.

b)      Konfederasyonu oluşturan ülke federasyonları, Federatif birer yapı olan Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi, direk bağlı olan dernekler ve komiteler konfederasyonun bileşenleridir.

c)      Konfederasyon Genel Konseyi denetiminde; KADIN, KÜLTÜR-SANAT, AJİTASYON-PROPAGANDA ve ENTERNASYONAL İLİŞKİLER kollarını kurar, gerektiğinde ihtiyaca göre, diğer kollarını da oluşturur

d)      Kongre’den sonra en yüksek merci, yönetim (konsey) ve denetim kuruludur.

e)      Konfederasyon yönetim kurulunda, federatif birer yapı olan, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Avrupa Demokratik Gençlik Hareketinin seçilmiş Komisyonunun bir temsilcisi ayrılan Kadın ve Gençlik Kontenjanında yer alır.

f)       Konfederasyonun örgütlenme prensibi demokratik merkeziyetçiliktir.

 

  Madde 10 : Kongre

a)      Kongre tarihi ve tartışma belgeleri, kongreden en az iki ay önce dernek ve komitelere yazılı olarak gönderilir.

b)      Kongre, Konfederasyon’un en yüksek organıdır.

c)      Kongre, üye ülke federasyonları, dernek ve komitelerin delegeleri toplamının salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır.

d)      Salt çoğunluk sağlanamazsa Kongre, ikinci bir çağrı ile yapılır. Bu durumda salt çogunluk aranmaz.

e)      Kongre’de, kararlar iradenin salt çoğunluğuyla alınır.

f)       Kongre yılda bir (1) defa yapılır.

g)      Kongre, bir önceki kongre’de alınan kararları salt çoğunlukla bozabilir.

h)      Kongre’de yönetim kademelerine, dernek ve komitelere üye olan herkes seçilebilir.

i)        Kongre’ye katılan tüm delegeler seçme hakkına sahiptir. Sadece doğal delegeler, eğer aynı zamanda seçilmiş delegeler değillerse, oy kullanma ve seçme hakkına sahip değildirler.

 

Madde 11: Olağanüstü Kongre

a)      Özel durumlarda konfederasyon konseyi’nin çağrısıyla bir (1) ay içinde toplanır.

b)      Üye federasyon, dernek ve komite üçte ikisinin (2/3) yazılı müracaatı üzerine, müracaat tarihi esas alınarak, en geç bir (1) ay içinde konge toplanır.

c)      Olağanüstü kongre delegeleri, bir önceki olağan dönemdeki yapılan kongre delegeleri üzerinden hesaplanarak yapılır.

d)      Konsey üçte iki (2/3) çoğunluğu yitirmişse, konfederasyon’u olağanüstü kongreye taşıyabilir.

 

Madde 12: Denetim Kurulu

a)      Denetim kurulu, konfederasyon konseyini denetler.

b)      Genel konseyin çalışmaları hakkında, üç (3) ayda bir federasyon, dernek, komite ADKH ve DGH üyelerine rapor sunar.

c)      Konsey, denetleme kurulu’na rapor sunmak zorundadır.

d)      Denetleme kurulu üç (3) kişiden oluşur.

e)      Denetim kurulu  toplantısına gerekçesiz  iki defa katılmayan denetim kurulu üyesinin üyeliği, denetim kurulu tarafından dondurulur.

 

Madde 13: Konfederasyon’un yükümlülükleri

a)      Konfederasyon; konfederasyon’la, federasyon, ADKH, ADGH, dernek ve komiteler arasındaki düzenli ilişkileri sağlamakla yükümlüdür.

b)      Konfederasyon; federasyon, ADKH, ADGH, dernek ve komitelere perspektif sunmakla, sefk ve idareyi sağlamakla yükümlüdür.

c)      Konfederasyon; kendi iç tüzüğü doğrultusunda yayın çıkarma hakkına sahiptir.

 

Madde 14: Genel Konseyin görev ve yetkileri

a)      İki kongre arasında en yüksek organdır.

b)      Genel konsey üyelerinin sayısı dönemin faliyetlerine ve ihtiyaca göre kongre tarfından belirlenir.

c)      Yönetim kurulu seçimi, açık oyla yapılır. İtiraz olursa gizli oy açık seçimle yapılır.

d)      Seçilen yeni konsey, kongre’den sonra en geç onbeş (15) gün içinde toplanır, kendi içinde görev bölümü yapar. Bu toplantıda eski yönetim devir-teslim yapar;

e)      Konsey yedek üyeleri, konsey toplantılarına katılır, asıl üyeler gibi faaliyet yürütür.

f)       Konfederasyon konseyi başkanı, konfederasyon’un dışa karşı sorumlusudur.

g)      Konsey, kongre’nin kararlarını pratiğe uygulamakla yükümlüdür.

h)      Kongre karalarına uymayan federasyon, dernek ve komiteleri, denetim kurulu’nun onayını alarak askıya (dondurma) alma yetkisine sahiptir.

i)        Konfederasyon’un Genel Konseyi, yeni üye alma yetkisine sahiptir.

j)        Konsey raporu, salt çoğunluğuyla yazılır.

k)     Farklı düşünenler şerh düşer. Önemli konularda konsey vasıtasıyla derneklere açmasını önerir. İrade birliğini parçalamıyorsa, konseyin çoğunluğu bunu yapmak zorundadır.

l)        Konsey çalışmalarını, genel kongre’de tespit edilen program doğrultusunda oluşturur. Bu irade doğrultusunda, üç (3) aylık çalışma programını oluşturup, bu programı hayata geçirmekle yükümlüdür.

m)    Bir konsey üyesi hakkında, dernekler bağlayıcı karar alamazlar. Her hangi bir iddia var ise, bu iddiayı konseye sunar cevap ister.

n)      Konsey toplantısına, iki (2) defa gerekçesiz katılmayan konsey üyesinin, üyeliği, konsey tarafından dondurulur.

  • o)      İstifa etmek isteyen YK ve DK üyesi, yazılı başvuru yapmak zorundadır.

p)      Genel konsey ihtiyaca göre dönem, dönem “ADHK Genişletilmiş Genel Konseyi”ni toplayabilir ve kadro/aktivist konferansları düzenliyebilir. ADHK Genişletilmiş Genel konseyi, ADHK’a bağlı tüm federasyon ve federatif yapı yönetimlerinden ve doğrudan bağlı dernek ve komitelerin temsilcilerinden oluşur.

 

  Madde 15: Konfederasyon’un gelir ve giderleri

a)      Konfederasyon’un düzenli gelirleri; üye aidatlarıdır. Ayrıca; bağış, gece vb. yöntemlerle düzensiz gelir elde edilebilir.

b)      Konfederasyon bütçesi, kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz. Konfederasyon bütçesi, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Harcamalar, denetim kuruluna rapor halinde bildirilir.

c)       Yönetim kurulu üyelerinin, yalnızca konfederasyon işleriyle uğraşabilmeleri için, kişisel masrafları konfederasyon tarafından karşılanabilir, ancak, bu durum kişinin insiyatifine bırakılmamalıdır.

d)      Esas olarak, konfederasyon üyelerinin harcamaları bölgelerce karşılanır.

 

Madde 16: Tüzük değişikliği

Konfederasyon’un tüzüğü, dernek ve komitelerde tartışıldıktan sonra, üçte iki (2/3) Genel kurul çoğunluğuyla bütün noktalarında değişiklik yapılabilir.

 

Madde 17: Konfederasyon’un feshedilmesi

a)      Konfederasyon’a bağlı kurumların iradesiyle Genel kurulu’nda beşte dörtlük (4/5) delege çoğunluğunun alacağı kararlarla konfederasyon feshedilebilir.

b)      Konfederasyon’u dağıtma kararı alan Genel kurul, Konfederasyon’un mal varlığına ilişkin kararı da kongre iradesiyle alır.

  

 

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu