Tüzük

AVRUPA DEMOKRATiK HAKLAR KONFEDERASYONU İÇ TÜZÜĞÜ

   Madde 1 : Konfederasyonun Adı, Amblemi ve Merkezi

 1. Konfederasyonun adı Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu, kısa adı ADHK’dır.
 2. Konfederasyonun amblemi, mavi zemin üzerinde kırmızı çark içine yazılı kısaltmadan oluşmaktadır.
 3. Konfederasyonun merkezi Frankfurt’tur.

Madde 2 : Konfederasyonun Amaç ve İlkeleri

 1. Türkiye-Kuzey Kürdistanlı göçmen işçi ve emekçiler başta olmak  üzere, Avrupa’da yaşayan tüm işçi ve emekçilerin ekonomik ve demokratik taleplerini savunur, haklarının korunması ve ilerletilmesi için mücadelelerini yürütür ve örgütler.
 2. Emperyalizme, kapitalizme, faşizme, ırkçılığa ve her türden gericiliğe karşı sosyalizm için mücadele eder.
 3. Bütün emperyalist haksız savaşlara karşı çıkarak, haklı savaşları destekler. Dünyadaki tüm işçilerin ve emekçilerin anti-emperyalist, anti-faşist, anti-feodal, bağımsızlık ve sosyal kurtuluş mücadeleleri ve dinamikleriyle enternasyonal dayanışmaya girer.
 4. Dünya halklarının ve ezilen uluslarının (devrimci hareketler, sınıfsal kurtuluş mücadeleleri ve demokratik muhtevalı ulusal mücadeleler dahil) tüm haklı ve meşru mücadelelerini destekler.
 5. Türkiye-Kuzey Kürdistan halkının bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini destekler ve savunur.
 6. Ulusların kendi kaderini tayin hakkını (UKKTH ) kayıtsız şartsız savunur.
 7. İnsanların cinsel kimlikleri ve yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa uğratılmalarına, kadınlar ve LGBTI’ler üzerindeki her türlü erk-egemen baskılara karşı çıkar. Sosyalizm perspektifli dinamikler başta olmak üzere, cins mücadelesi yürüten kurumların çalışmalarına özel önem gösterir.
 8. Doğanın ve insanlık değerlerinin tahribine karşı mücadele eder.
 9. Kendi gücünü esas almak koşuluyla, ortak eylemlilikleri benimser. “Hedefi dar cepheyi geniş tut” perspektifiyle emperyalizme, kapitalizme ve faşizme karşı olan örgüt ve kuruluşlarla, asgari temelde ortaklaşarak birlikte mücadele yürütür.

Madde 3 : Konfederasyonun Bileşenleri, Kolları ve İşleyişi

 1. Konfederasyonu oluşturan ülke federasyonları, federatif birer yapı olan Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Socialist Youth Movement (Sosyalist Gençlik Hareketi), konfederasyona direk bağlı olan dernekler ve komiteler konfederasyonun bileşenleridir.
 2. Kongreden sonra en yüksek mercii, yönetim (Genel Konsey) ve Denetim Kuruludur.
 3. Federatif birer yapı olan, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Socialist Youth Movement’in seçilmiş komisyonunun bir temsilcisi, kendilerine ayrılan kontenjanla konfederasyon Genel Konsey’inde yer alır.
 4. Konfederasyon, Genel Konsey denetiminde ihtiyaca göre örgütlenme kollarını oluşturur.
 5. Konfederasyon, kalıcı ihtisaslaşmayı esas alır.
 6. Konfederasyonun örgütlenme prensibi, demokratik merkeziyetçiliktir.

Madde 4 : Konfederasyonun Yükümlülükleri

 1. Konfederasyon; kendisi ile federasyon, dernek, komite ve özgün birer yapı olan bileşenleri (ADKH, SYM) arasında koordinasyonu sağlamak ve onlara güncel ve siyasal gelişmelere yönelik perspektif sunmakla yükümlüdür.
 2. Konfederasyon; perspektif sunmanın yanında, federasyon, dernek ve komitelerinin sevk ve idarelerini sağlamakla yükümlüdür.
 3. Konfederasyon, kendi iç tüzüğü doğrultusunda yayın çıkarma hakkına sahiptir.

Madde 5 : Üyelik Koşulları ve Yöntemi

 1. Konfederasyonun tüzüğünü benimseyen federasyonlar, federasyonun olmadığı ülkelerde ise dernek ve komiteler konfederasyona üye olabilir.
 2. Üye olmak isteyen federasyon, dernek veya komite, tüzük ve çalışmalarına ilişkin konfederasyon Genel Konseyini bilgilendirerek müracaat eder.
 3. Konfederasyon Genel Konseyi, müracaattan sonraki ilk toplantısında, üyelik hakkında olumlu ya da olumsuz kararını gerekçeleriyle birlikte müracaat edene bildirir.
 4. Müracaatının reddedilmesi durumunda, yapılacak olan ilk kongrede “e” bendindeki yöntemi izleyebilir.
 5. Konfederasyona kongre sürecinde üye olmak isteyen federasyon, dernek veya komite, konfederasyon kongresine gözlemci olarak katılarak üyelik için başvurur. Kongre iradesini federasyon, dernek veya komite hakkında bilgilendirdikten sonra, kongre iradesi müracaatı salt çoğunlukla kabul veya reddeder.

  Madde 6 : Üye Federasyon, Dernek ve Komitelerin Hakları ve Yükümlülükleri

 1. Her üye federasyon, dernek ve komite, konfederasyon konseyini eleştirme ve konfederasyonun kongresinde eleştiri ve özeleştirisini sunma hakkına sahiptir.
 2. Üçte ikilik (2/3) çoğunluğu sağlayan üye federasyon, dernek ve komitelerin, olağanüstü kongre talep etme hakkı vardır.
 1. Her üye federasyon, dernek ve komite, konfederasyon kongresinde ve konfederasyon genel konseyinde alınan kararlara uymak zorundadır.
 2. Konfederasyona üye olan federasyon, dernek ve komiteler, konfederasyonun faaliyetlerini desteklemek ve merkezi kararlarını uygulamakla yükümlüdür.
 3. Üye federasyon, konfederasyona üyelik aidatı olarak aylık 50 €, konfederasyona direk bağlı olan dernekler yıllık olarak 30 €, komiteler 5 € ödemekle yükümlüdür.
 4. Kongre sürecinde üyeliği kabul edilen federasyon, dernek ve komitenin söz hakkı var, oy hakkı yoktur.
 5. Kongrede üyeliği kabul edilen federasyon, dernek veya komite üyesinin seçme hakkı yoktur, seçilme hakkı vardır.

Madde 7 : Üyelikten Çıkma, Dondurulma ve Çıkarılma

 1. Üyelikten çıkmak isteyen federasyon, dernek veya komite, yazılı istifasını konfederasyon genel konseyine sunarak üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
 2. Konfederasyon tüzüğüne ve kararlarına uymayıp,  faaliyetlerine sistematik olarak mazeretsiz katılmayan ve konfederasyon aleyhinde dışarıda bilinçli propaganda yapan federasyon, dernek ve komitenin üyeliği, genel konsey ve denetim kurulunun salt çoğunluğuyla dondurulur. Dondurulmaya konu olan durumun devam etmesi halinde, üye bulunulan alandaki yetkili organının iki kez yazılı uyarısından sonra üyelikten düşürülür.
 3. Dondurulan federasyon, dernek ve komiteler, delege seçerek kongreye gelebilir ve kendi durumlarıyla ilgili oy kullanma hakkına sahiptirler.

Madde 8 : Delegelik

 1. Her üye derneğin, ilk on beş (15) üye için iki (2) delege, ondan sonraki her on (10) üye için bir delege hakkı vardır.
 2. Her üye komitenin bir (1) delege hakkı vardır.
 3. Delegeler, dernek üyeleri ve komite üyeleri tarafından seçilir.
 4. Delegeler, dernek kitlesinin ve komitelerin ortak görüşünü savunmak ve oyunu bu irade doğrultusunda kullanmak zorundadır.
 5. Konfederasyonun amaç ve ilkeleriyle çelişen bir düşünce kongrede tartışılabilir. Ancak dernek veya komite üyelerince tartışılmamışsa, delegelerin oy kullanma hakları yoktur.
 6. Dernek ya da komiteler üzerinden delege olarak seçilmemiş olan bir önceki dönemin Genel Konsey üyeleri kongrenin doğal delegeleridirler.

Madde 9 :  Kongre

 1. Kongre, konfederasyonun en yüksek organıdır.
 2. Kongre, üye ülke federasyonları, dernek ve komitelerin delegeleri toplamının salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır.
 3. Salt çoğunluk sağlanamazsa kongre ikinci bir çağrı ile yapılır. Bu durumda salt çoğunluk aranmaz.
 4. Kongrede kararlar, iradenin salt çoğunluğuyla alınır.
 5. Kongre yılda bir (1) defa yapılır.
 6. Kongre, bir önceki kongrede alınan kararları salt çoğunlukla bozabilir.
 7. Kongrede yönetim kademelerine, dernek ve komitelere üye olan herkes seçilebilir.
 8. Kongreye katılan tüm delegeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Sadece doğal delegeler, eğer aynı zamanda seçilmiş delegeler değillerse, oy kullanma ve seçme hakkına sahip değillerdir.
 9. Kongre tarihi ve tartışma belgeleri, kongreden en az iki ay önce dernek ve komitelere yazılı olarak gönderilir.

Madde 10: Olağanüstü Kongre

 1. Özel durumlarda konfederasyon konseyinin çağrısıyla bir (1) ay içinde toplanır.
 2. Üye federasyon, dernek ve komitelerin üçte ikisinin (2/3) yazılı müracaatı üzerine, müracaat tarihi esas alınarak, en geç bir (1) ay içinde kongre toplanır.
 3. Olağanüstü kongre delegeleri, bir önceki olağan döneminde yapılan kongre delegeleri üzerinden hesaplanarak yapılır.
 4. Konsey üçte iki (2/3) çoğunluğunu yitirmişse, konfederasyonu olağanüstü kongreye taşıyabilir.

Madde 11: Genel Konseyin Görev ve Yetkileri

 1. Genel Konsey, iki kongre arasında en yüksek organdır.
 2. Genel Konsey, adaylıkları kongre çoğunluğu tarafından onaylanan üyelerden oluşur ve üye sayısı dönemin faliyetlerine ve ihtiyaca göre kongre iradesi tarafından belirlenir.
 3. Genel Konsey seçimi, açık oyla yapılır. İtiraz olursa gizli oy açık seçimle yapılır.
 4. Seçilen yeni genel konsey, kongreden sonra en geç on beş (15) gün içinde toplanarak kendi içinde görev bölümüşünü ve dönemsel planlamasını yapar. Bu toplantıda eski yönetim devir teslimi de yapılır.
 5. Konfederasyon Konseyi, kadın ve erkek’te oluşan dönem temsilcilerini seçer (2 Kişi) ve bu temsilciler içe ve dışa karşı temsiliyetinden sorumludurlar.
 6. Konsey, kongrenin kararlarını pratiğe uygulamakla yükümlüdür.
 7. Genel Konsey, kongre karalarına uymayan federasyon, dernek ve komiteleri, denetim kurulunun onayını alarak askıya alma (dondurma) yetkisine sahiptir.
 8. Konfederasyonun genel konseyi, yeni üye alma yetkisine sahiptir.
 9. Konsey raporları, genel konseyin salt çoğunluğuyla yazılır. Farklı düşünenler şerh düşülür. Önemli konularda konsey vasıtasıyla derneklere açmasını önerir. İrade birliğini parçalamıyorsa, konseyin çoğunluğu bunu yapmak zorundadır.
 10. Genel konsey, kongrede irade doğrultusunda belirlenen program doğrultusunda dönemsel olarak oluşturduğu çalışma planını üç (3) aylık periyodik çalışma programıyla hayata geçirmekle yükümlüdür.
 11. Bir konsey üyesi hakkında dernekler bağlayıcı karar alamazlar. Herhangi bir iddia var ise, bu iddiayı konseye sunar, cevap ister.
 12. Konsey toplantısına, iki (2) defa gerekçesiz katılmayan konsey üyesinin üyeliği, konsey tarafından dondurulur.
 13. İstifa etmek isteyen GK ve DK üyesi, yazılı başvuru yapmak zorundadır.
 14. Genel konsey ihtiyaca göre dönem, dönem “ADHK Genişletilmiş Genel Konseyi”ni toplayabilir ve kadro/aktivist konferansları düzenleyebilir. ADHK Genişletilmiş Genel konseyi, ADHK’ya bağlı tüm federasyon ve federatif yapı yönetimlerinden ve doğrudan bağlı dernek ve komitelerin temsilcilerinden oluşur.

Madde 12: Denetim Kurulu

 1. Denetim kurulu, konfederasyon konseyinin çalışmalarını denetler.
 2. Denetim kurulu, genel konseyin çalışmaları hakkında, üç (3) ayda bir federasyon, dernek, komite ve bileşen üyelerine rapor sunar.
 3. Konsey, denetleme kuruluna rapor sunmak zorundadır.
 4. Denetleme kurulu üç (3) kişiden oluşur.
 5. Denetim kurulu toplantısına gerekçesiz iki (2) defa katılmayan denetim kurulu üyesinin üyeliği, denetim kurulu tarafından dondurulur.

Madde 13: Konfederasyonun Gelir ve Giderleri

 1. Konfederasyonun düzenli gelirleri üye aidatlarıdır. Ayrıca bağış, etkinlik vb. yöntemlerle düzensiz gelir elde edilebilir.
 2. Konfederasyon bütçesi, Genel Konsey tarafından düzenlenir. Harcamalar, denetim kuruluna rapor halinde bildirilir. Konfederasyon bütçesi, kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.
 3. Genel konsey üyelerinin yalnızca konfederasyon işleriyle uğraşabilmeleri için, kişisel masrafları konfederasyon tarafından karşılanabilir, ancak bu durum kişinin insiyatifine bırakılmamalıdır.
 4. Genel Konsey üyelerinin harcamaları esas olarak, bölgelerce karşılanır.

Madde 14: Tüzük Değişikliği

Dernek ve komitelerde tartışıldıktan ve üçte iki (2/3) Kongre çoğunluğu sağlandıktan sonra konfederasyonun tüzüğünün bütün noktalarında değişiklik yapılabilir.

Madde 15: Konfederasyonun Feshedilmesi

 1. Konfederasyona bağlı kurumların iradesiyle Kongrede beşte dörtlük (4/5) delege çoğunluğunun alacağı kararlarla konfederasyon feshedilebilir.
 2. Konfederasyonu feshetme kararı alan Kongre, konfederasyonun mal varlığına ilişkin kararı da kongre iradesiyle alır.

Madde 16 : BU TÜZÜK 16 MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.

20 Ekim 2019

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)