12. Kuruluş Yıldönümünde Hindistanlı Maoistlerden Çağrı

hindistanli_maoistHindistan (30-09-2016) Hindistan Komünist Partisi (Maoist), Merkez Komite adına Ganapati imzasıyla yaptığı açıklamayla 12nci Kuruluş Yıldönümlerini selamladı Yapılan açıklamada ayrıca Büyük Proleter Kültür Devriminin ve Tarihi Naksalbari Silahlı Ayaklanmasının 50nci,  dünyayı sarsan Rus Sosyalist Devriminin 100ncü ve enternasyonal proletaryanın büyük öğretmeni Karl Marks’ın 200ncü doğum yıldönümü de selamlandı

Yoldaşlar, Hindistan devriminin dostları, işçiler, köylüler, ezilen kitleler!

Önümüzdeki kısa zaman diliminde dünya proletaryasının tarihsel olarak dört önemli yıldönümünü kutlayacağız. –Bu yıl ellinci yıldönümünü tamamlayan- Büyük Proleter Kültür Devrimi, Mao ve Komünist Parti tarafından önderlik edilen sosyalist Çin’de o güne kadar görülmemiş bir devrimci kitle hareketiydi. Bu hareket, burjuva ve diğer gerici kültür biçimlerine karşı emekçi kitleleri uyandırarak, ülkenin sosyalist ekonomik altyapısıyla uyumlu kültürel üstyapının tüm biçimlerini ortaya çıkarmak amacındaydı. Bu aynı zamanda köklü kapitalist yolculara karşı acımasız bir sınıf savaşımını içeriyordu ve “Büyük Tartışma” anti-revizyonist mücadelesinin bir devamı olarak  Çin Devriminin gelişimindeki yeni bir aşamaya işaret ediyordu.

Bu devrim, komünizme geçişte sosyalizmin inşası ve güçlendirilmesiyle birçok kültür devrimine ihtiyaç olduğu yönündeki Mao’nun öğretisini pekiştirmiştir. Uluslararası alanda, birçok ülkede komünist hareket içindeki revizyonizmin etkisini kesin bir şekilde kırmanın, ML partilerin ve silahlı köylü devrimi savaşlarında yeni bir dalganın ortaya çıkmasının koşul ve kaynağını sağlamıştır. Hindistan’da büyük Naksalbari silahlı devrimci köylü ayaklanması da BPKD’nden etkilenmiş ve esinlenmiştir(…)

Aynı zamanda büyük Rus Sosyalist Devriminin zaferinin yüzüncü yılı da yaklaşmaktadır. Bu devrim, silahlı ayaklanmayla Rus kapitalist ve feodal sınıflarının politik iktidarını yıkarak Lenin ve Stalin yoldaşların önderliğinde işçi sınıfı ve ezilen kitlelerin yeni devletini kurmuştur.

Proleter ideoloji, politika ve bilimsel sosyalizmin kurucusu, tamamen yeni ve tümüyle bilimsel teori ve yöntemi formüle eden büyük devrimci filozof Karl Marks’ın ikiyüzüncü doğum yıldönümü yaklaşmaktadır aynı zamanda. Marks, burjuva ve küçük burjuva ideoloji, ekonomi, politika ve kültüre karşı olduğu kadar aynı zamanda işçi sınıfı hareketi içindeki sağ ve “sol” oportünizme karşı acımasız sınıf savaşımı zemininde insanlığa yeni bir yol gösterdi.

Bu yıldönümleri (HKP(M)’nin kuruluşu, BPKD, Sovyet Devrimi ve Marks’ın doğumu), mevcut dünyada kapitalizmin neden olduğu ücretli köleliğe, sömürüye, baskıya, otoriteye, yoksulluğa, ayrımcılığa, eşitsizliğe, tahribata, kriz ve savaşlara karşı tek alternatifin sosyalizm ve komünizmin olduğu su götürmez gerçeğini bir kez daha teyit etmek için önemli fırsatlardır.

Sovyet ve Çin sosyalist toplumlarının yaşadığı geri dönüşlere işaret edenler burjuvazinin, feodal sınıfa karşı iktidar mücadelesindeki zaferden önce yüzlerce yıl nasıl sayısız yenilgiye uğradığını unutmaya çok meyilliler. Paris Komünü’nden bu yana, her yenilgi proletaryaya da yeni dersler öğretti. Hatalardan öğrenerek, yenilgilerden  ders çıkartarak, proletarya ve partisi amansızca, inatla ve sebatla tüm ezilen sınıfların öncüsü olarak burjuvaziye karşı mücadelesini yürütecek, önce bir ülkede, sonra birçok ülkede ve sonunda tüm dünya çapında kapitalizm, emperyalizm ve tüm gericiliği yenerek sosyalizmi inşa edecektir.

Sonra, tüm koşullar olgunlaştıktan sonra, toplum sonunda bayrağına “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre” yazacak. Bu yıldönümlerini kutlarken, bir kez daha Marksizm/MLM’nin dışında tek bir alternatif olmadığını iddia ediyoruz! Proletarya partisi/önderliğinden başka bir alternatif yoktur! Devrimden başka bir alternatif yoktur, sosyalizm ve komünizmden başka alternatif yoktur!

Bu yıldönümlerinden üçü, tüm ülkelerin proletaryaları tarafından kutlanacak. Partimiz HKP(M), enternasyonal proletaryanın ayrılmaz bir parçasıdır. Partimize MLM ideoloji önderlik etmektedir ve bu ideolojiyi somut devrimci pratik içinde yaratığı bir şekilde uygulamakta; sağ-oportünizm ya da sol-sekterlik olarak ortaya çıkan revizyonizmin tüm renklerine karşı amansızca mücadele etmektedir. Partimiz dünya sosyalist devriminin ayrılmaz bir parçası olarak Hindistan’da Yeni Demokratik Devrimi başarıyla tamamlamak için yaygın uzun süreli savaş vermektedir.

HKP(Maoist) bu önemli yıldönümü kutlamalarında enternasyonal proletaryayla birleşmektedir. MLM’yi savunarak ve uygulayarak YDD’yi geliştirmenin bir yolu olarak dünyadaki tüm gerçek Maoist parti, örgüt ve bireylerle birlikte bu üç önemli yıldönümünü kutlamak zorunlu görevimizdir. Bu etkinlikler Marksizm’in özünü kavramak, geçmişin zaferle sonuçlanmış proleter devrimlerinin ruhunu kazanmak, uluslararası proletaryanın olumlu ve olumsuz deneyimlerinden öğrenmek, kendi yenilgi ve hatalarımızdan ders çıkarmak ve ülkemizde YDD’yi tamamlamak için cesurca ilerlemek için önemlidir.

Bu nedenle, bu tarihi olaylar bulunduğumuz her yerde gücümüz oranında Partimiz tarafından kutlanmalıdır…

Bu yıldönümü kutlamalarının programları iki biçimde planlanmalıdır. Programların birinci biçimi Partimiz, Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu, Devrimci Halk Komiteleri ve devrimci kitle örgütlenmeleri tarafından örgütlenecektir. İkinci biçim olarak ise açık ve legal programlar, esas olarak şehirlerde bağımsız ya da diğer devrimci demokratik güçlerle birlikte açık örgütlenmeler ya da bireyler tarafından örgütlenecek. Demokratik örgütlenme önderliğimiz bu etkinliklerin örgütlenmesi için maksimum inisiyatif almalıdır. Diğer dost güçlerle programların taslakları çizilerek planlanmasında sorumluluk almalıdır. Naksalbari ayaklanmasının 50nci yıldönümü uluslararası bir öneme sahipken, diğer yandan ülkemizde süren uzun süreli halk savaşıyla temel olarak bağlantılıdır. Tüm Hindistan çapında ve eyaletler düzeyinde Maoist taraftarlar ve radikal demokratik parti, örgüt ve bireyler, biz eğer gerekli çabayı sarf eder, inisiyatif alır ve gerekli esneklikte olursak Naksalbari kutlaması için biraraya gelmeye istekli olabilirler. Diğer güçlerle birlikte bu kutlamayı yapmak çok önemliyken, diğer yandan Naksalbari’nin ideolojik-politik özünün ve öneminin sulandırılmasına izin vermemeliyiz. Bu nedenle, özünü sulandırmaksızın Naksalbari’yi savunan geniş kesimlerle birlikte olmakta fayda vardır. Onlar hala mevcut devrimci ve demokratik hareketlerin de destekçisi konumundadırlar. Yukarıda bahsedilenleri akılda tutarak, maksimum katılım sağlanmalıdır. Merkez Komitemiz farklı ülkelerdeki gerçek proletarya parti, örgüt ve bireyleri, ayrıca Hindistan devriminin dostlarını, sempatizanlarını ve destekçilerini Hindistan’daki mevcut Halk Savaşı bağlamında Naksalbari’nin yıldönümü kutlamaları programlarını organize etmeye çağırmaktadır.(…)

http://isyandan.org/