ADHK; Xeraba Bava Köylüleri Yalnız Deǧildir! Faşizmin Ölüm Mangaları Yine Kuzey Kürdistan’da İşbaşında

Faṣist Türkiye Cumhuriyeti devletinin Xeraba Bava köyünde baṣlattıǧı zulüm ve katliama karṣı ҫıkmaya, sokaklarda protestolar gerҫekleṣtirmeye ҫaǧırıyoruz!

ADHK (22-02-2017) Hiҫbir zaman durmak bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti devletinin zulmü, nasıl ki 2015 yılının ortalarında baṣlayan ve 1 yıl süren; Cizre, Ṣırnak, Silopi, Nusaybin ve Sur katliam ve yıkımlarından sonra 11 Ṣubat 2017 tarihinde de Nusaybin’in XERABE BAVA köyü abluka altına alınarak katliam ve yıkımlara baṣlandı. Ablukanın baṣlatıldıǧı günden bugüne, köye kimse sokulmamakta, köylülerle yapılan telefon görüṣmelerinden alınan bilgilere göre; evler rastgele taranmakta, insanlara iṣkence yapılmaktadır. Evler hayvanlarla birlikte ateṣe verilmekte, ahırlara kimyasal gazlar atılarak hayvanların telef olması saǧlanmaktadır. Evler polis ve askerler tarafından iṣgal edilmıṣ ve evlerin boṣ kalan bölümlerinde barınan insanlara fiziki her türlü iṣkence yapılmakta, tacizde bulunulmakta, etrafları kurṣunlanarak korkutulmaya ҫalıṣılmakta ve baṣkalarına zarar verici ifadelerde bulunmaya zorlanmaktadırlar. ilk bilgilere göre 3 kiṣinin öldürülüp cenazeleri Mardin devlet hastanesine getirilmiṣtir. Ki, parҫalanmıṣ bu cenazelerin görüntüleri, katiller sürüsü Özel Hareket polisleri tarafından sosyal medyada yayınlanmıṣtır. Bunların dıṣında kayıp olan ve haber alınamayan köylülerin kesin sayısı da bilinmemektedir.

Cumhurbaṣkanı RTE önderliǧindeki AKP hükümetinin yönettiǧi devletin bu son saldırısının gerekҫesi gerҫekten söylendiǧi gibi aylardır aranan bir militanın yakalanması mıdır? Buna kimi inandıracaklar? Bir kiṣi iҫin bu vahṣeti uygulayan bu devletin, nüfusu 1200 civarında tahmin edilen bu köyü abluka altına alması, devletin acizliǧinin ve devrimci ulusal mücadele karṣısındaki güҫsüzlüǧünün göstergesi deǧil midir? 3 ay boyunca bütün aǧır silahları kullanarak, binaları yıkarak Diyarbakır’ın Sur ilҫesinde başarı saǧlayamayan ve NATO’nun ikinci büyük ordusu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusu deǧilmiydi, Şimdi de köyleri iṣgal etmeye baṣladılar. Baṣarı elde edeceklerini mi sanıyorlar?

Bu halk nice gencini, yaşlısını, ҫocuǧunu, kadınını bu haklı ve meṣru mücadele uǧruna ölümlere gönderdi. Ne zulümler, iṣkenceler, yakma ve yıkmalar gördü ama boyun eǧmedi, diz ҫökmedi. Yine boyun eǧdiremeyecekler. Kürt ulusunun özgürlük mücadelesi zaman zaman geҫici yenilgiler almış olsa da, düṣmana zaferi tattırmamıştır.

Faṣist diktatörlük ve O’nun ṣefi RTE tarafından organize edilen Anayasa referandumunda Kürt ulusunun iradesinin yansımamasını saǧlamak iҫin geliṣtirilecek operasyonların bir basamaǧı olarak geliṣtirilen Xeraba Bava ablukası, baṣka abluka ve katliamların habercisi olabilir. Bu nedenle tüm demokratik, devrimci, yurtsever kamuoyu uyanık olmalı, Xeraba Bava ablukasını parҫalamak iҫin harekete geҫmeli ve yeni ablukaların gelişmesine engel olmalıdır.

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) olarak; tüm Avrupa devrimci, demokratik kamuoyunu; insan hak ve özgürlüklerinden, insanın yaṣam hakkından yana olan herkesi, faṣist Türkiye Cumhuriyeti devletinin Xeraba Bava köyünde baṣlattıǧı zulüm ve katliama karṣı ҫıkmaya sokaklarda protestolar gerҫekleṣtirmeye ҫaǧırıyoruz!

Faṣizmin zulmü ve katliamları karṣısında sessiz kalınamaz!

Xeraba Bava Köylüleri Yalnız Deǧildir!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

22 Ṣubat 2017