Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB) “Faşizmi Birlikte Yeneceğiz!” kampanyası başlatıyor

Avrupa’da Türkiye ve Kürdistan’lı 22 örgütün birlikte mücadele ettikleri ADGB genişletilmiş genel koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Mevcut pandemi nedeni ile konferansını geniş katılım hedefinden kaynaklı gerçekleştiremeyen ADGB birleşenleri yaptıkları bu toplantıda perspektif ve çalışma ilkelerini netleştirirken önümüzde ki altı ayı kapsayan “Faşizmi BİRLİKTE Yeneceğiz” şiarı ile bir kampanya kararı da aldı.

ADGB’yi oluşturan kurumlar; Alternatif Karadeniz İnisiyatifi, Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF), Avrupa Devrimci Demokratik Komün İnisiyatifi (ADDKİ), Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-KON), Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Ezidi Koordinasyonu, Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), Dersim İnşa Kongresi, Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) , Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Maraş Dernekleri Federasyonu (MARDEF), Mezopotamya Halk Kongresi, Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP), İç Anadolu Kürtleri Platformu (PKAN), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi – Avrupa (SYKP Avrupa), Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJKE), Yaşanacak Dünya, Yeşil ve Sol Avrupa, Komün Dergisi, Nor Zartonk – Avrupa

ADGB: “Faşizmi BİRLİKTE Yeneceğiz!”

ADGB, “Egemenlerin dünya genelindeki bu gerici, baskıcı, faşizan saldırılarına karşı her coğrafyadan, tüm halkalardan ezilenler, emekçiler olarak BİRLİKTE yanıt olacağız. Barış, demokrasi, eşitlik, adalet ve özgürlük için Faşizme karşı BİRLİKTE mücadele edip BİRLİKTE kazanacağız!” belirlemesinin yer aldığı kampanya Avrupa genelinde yoğun bir şekilde işlenecek.

ADGB kampanyanın startını 10 Nisan tarihi olarak belirledi. Kampanya çağrı metni Avrupa’daki tüm kurum ve bireylere ulaştırıldıktan sonra katılanlarla birlikte 10 Nisan’da Avrupa’daki tüm Türkiye konsoloslukları önünde kitlesel “Faşizmi BİRLİKTE yeneceğiz!” başlıklı gösteriler organize edilerek başlayan kampanya 4 Eylül’de görkemli bir barış mitingiyle sonuçlandırılacak.

AvEG-Kon’dan ADGB ye Katılım Kararı

Daha önce 21 kurumun katılımıyla oluşan ADGB ye toplantı sonrası AvEG-Kon’da katılım kararı aldı.

Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB) Perspektif ve Çalışma İlkeleri

Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB) Avrupa’da demokratik faaliyet yürüten Türkiyeli ve Kürdistanlı demokrasi güçlerinin, güncel ve konjonktürel siyasal gelişmeler karşı birlikte mücadele yürütmek için kurduğu platformdur.

Logosu ve genel / yerel düzeylere uyarlanmış biçimi şöyledir:

Platformumuz, geldiğimiz coğrafyanın sorunlarını ve mücadelelerini Avrupa halklarının, uluslararası kamuoyunun gündemine taşımanın yanı sıra, Avrupa’daki emekçi, ezilen ve tahakküm altında tutulan kesimlerin mücadelesini kendi mücadelesi olarak görür ve onun parçası olmayı önüne görev olarak koyar.

Platformumuz ekonomik, siyasal ya da sosyal nedenlerle Avrupa’ya göç etmek zorunda kalan Türkiyeli ve Kürdistanlıların oluşturduğu siyasal, demokratik örgütlenmelerin yanyana gelişinden oluşmaktadır. Ancak aynı amaçlar uğruna mücadele yürüten yerli ve diğer ülkelerden göçmen örgütleriyle birlikte çalışmaya açıktır. Bu bileşiminden de kaynaklı olarak Avrupa’daki ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı göçmenlerin yürüttüğü mücadelenin doğrudan muhatabı, öznesidir.

Platformumuz cinsiyetçiliğe, homofobiye ve transfobiye karşıdır. Erkek egemenliğine ve heteroseksizme karşı yürütülen mücadeleyi bulunduğu her zeminde destekler, kendisini bu mücadelenin bir bileşeni sayar. Kadına ve LGBTİ+lara yönelik her türden şiddete, ayrımcılığa ve tahakküme karşı mücadele yürütür. Kadına yönelik her türden şiddet, taciz ve benzer suçlarda kadının beyanını esas alınır. Bu tür konuların karara bağlanmasında ADGB bileşenlerinin kadın örgütleri yetkilidir.

Platformumuz insan / kar / çıkar merkezli bir bakışla doğanın, kentsel ve kültürel birikimlerin yağmalanmasına karşı küresel düzeyde yükselerek devam eden doğa-insan bütünlüğü eksenli ekoloji mücadelesinin bir parçasıdır.

Platformumuz kapitalist-emperyalist sömürgeciliği karşı özgürlük mücadelesi veren ezilen ve sömürülen halkların yanında, her türlü sömürgeciliğin karşısındadır. Kapitalizmin ve emperyalizmin sebep olduğu savaşlara karşı, emekçi halkların kalıcı barış için sürdürdükleri mücadeleleri destekler.

Platformumuz göçmenlerin yaşadıkları ülkelerdeki yerli halklarla eşit sosyal ve siyasal haklara sahip olmaları, göçmenlerin geldikleri ülkelerde ve yaşadıkları ülkede seçme ve seçilme haklarının verilmesi için mücadele yürütür.

Platformumuz başta AB olmak üzere Avrupa ülkelerinin mültecileri sınırlarda ve denizlerde ölüme gönderen politikalarına, bu ülkelere ulaşan mültecilere yönelik antidemokratik, cinsiyetçi, ayrımcı ve ırkçı politika ve uygulamalara karşı mücadele eder.

Platformumuz başta iltica hakkı olmak üzere, mültecilerin ve göçmenlerin demokratik haklarını kısıtlamaya yönelik yasalara, uygulamalara ve sınır dışı etme saldırılarına karşı mücadele eder.

Platformumuz Avrupa’daki ve ülkedeki antifaşist mücadelenin bir parçasıdır. Bulunduğu her zeminde faşizme karşı en geniş güçlerle antifaşist mücadeleyi yükseltmek için çabalar.

Bu amaçlar kapsamında Avrupa ülkelerindeki farklı uluslardan, halklardan ve inançlardan göçmen ve yerli kurumlarla, demokratik kitle örgütleriyle ilişkiler geliştirmeyi ve birlikte çalışmayı önemser.

ADGB’nin örgütsel formu, bileşimi ve hukuku

DGB Avrupa’da siyasal ve demokratik faaliyet yürüten siyasi, yöre ve inanç örgütlenmelerinin, kadın, LGBTİ+, ekoloji örgütlenmelerinin yereller, ülkeler ve Avrupa düzeyinde yan yana gelişiyle oluşur.

ADGB en genelden yerele dek Genel Koordinasyon > Dönem Yürütmesi > Dönem Eşsözcüleri formlarıyla örgütlenir.

Genel Koordinasyon, kurulduğu düzlemde (kent, bölge, ülke, Avrupa) tüm bileşenlerin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulur. ADGB Genel Koordinasyonu, Almanya Genel Koordinasyonu, Hamburg Genel Koordinasyonu, vs. biçiminde uyarlanır.

Dönem Yürütmesi, Genel Koordinasyonun iki toplantısı arasında alınan kararları takip etmek, güncel gelişmelere yönelik gerekli çalışmaları organize etmek ve ihtiyaç halinde kolektif kararlaşmasının oluşmasını sağlamak üzere altı ayda bir yenilenecek şekilde belirlenecek dört kurumdan oluşur. Her kurum yürütmeye bir kadın bir erkekten oluşacak iki kişiyle temsil edilir. Yürütme kendi içerisinden bir kadın bir erkekten oluşan dönem Eş Sözcülerini belirler.

ADGB çalışmalarını planlamak ve koordine etmek için oluşturulacak kurullara katılacak temsilcilerini her kurum kendisi belirlerler. Kurumlar ihtiyaç duyduklarında temsiliyetlerinde değişikliğe gidebilirler.

Kent DGB’leri birlikte faaliyet yürütmek isteyen ADGB’nin ilkelerini kabul eden bireylere açıktır. Her yerel (kent, bölge, ülke, vs) o yerelde oluşturulacak DGB’ye kimlerin dahil edileceğine, genel prensiplerimizi göz önünde bulundurarak, kendisi karar verir.

Genel Koordinasyon ihtiyaç halinde çeşitli çalışmalarda (kadın, ekoloji, LGBTİ+, soykırım, vs.) ihtisaslaşmış kurumlar ya da özgün katkı yapacak bireylerle merkezi düzeyde birlikte çalışmalar yürütebilir.

Genel koordinasyonlara katılım kurumsal temsiliyetle sınırlı olmakla birlikte, yereller çalışma yürüttükleri alandaki özgün / yerel örgütlenmeleri ve özgün katkı sağlayacak bireyleri yerel platforma dahil edebilirler.

Gündelik faaliyetlere ilişkin karar alma süreçlerinde öncelikle yöntem karşılıklı ikna ve mutabakat zeminini aramaktır. Bunun mümkün olmaması durumunda azınlık eğiliminde olan bileşenlerin ADGB olarak kurumsal tutum alınmasına itirazları olup olmadığı tespit edilir. İtirazın olması durumunda açıklamalar, bildiriler, çağrılar, eylem ve aktiviteler ADGBimzasıyla yayınlanmaz/yapılmaz. Bunun yerine ortaklaşan tek tek kurumların kendi imzalarıyla yayınlanabilir.

ADGB olarak karar verilmiş çalışmalarda ADGB imzası kullanılır. İhtiyaç halinde ADGB bileşenleri de ayrıca belirtilir. Ancak ADGB bileşenlerinden biri ya da bir kaçı ADGB imzasının yanı sıra kullanılmaz. Kurumlar ADGB’den kimi özel çalışmaları için destek isteyebilir, bu destek ilgili kurullarda kararlaştırılır, bu durumda ADGB destekçi olarak belirtilebilir.

ADGB örgütlenmesinde yapısal değişiklik öngören kararlar ancak ADGB bileşenlerinin üçte ikisinin desteğiyle yapılır.

Genel Koordinasyonlar kolektif karar vererek Avrupalı demokrasi güçleriyle veya Avrupa’da faaliyet yürüten diğer göçmen örgütlenmeleriyle ortak çalışmalar yürütebilir, onlarla birlikte yerel ya da merkezi birlikler, platformlar kurabilir.

ADGB’nin çalışma tarzı

ADGB yukarıda işaret edilen gündemler çerçevesinde yerel ya da merkezi olarak miting, yürüyüş, basın açıklaması, panel, şölen, sempozyum, konferans, forumlar vs. düzenler. Düzenlenen etkinliklerde platformun ortak temsiliyeti (Pankart, afiş, döviz, flama vs..) bütün ADGB bileşenlerinin ortak sorumluluğudur. Bu ortak temsiliyetin yanı sıra bileşenler ya da eylem / etkinliğe katılanlar eylemin muhtevasına uygun olacak şekilde kendi söz, bayrak, pankart ve diğer materyallerini taşıyabilir, katabilirler.

ADGB organize edeceği çalışmalarda belirlenen gündemlere ve eylem tarzına bağlı kalmaya özen gösterir. ADGB’yi oluşturan özneler, çok katmanlı kurumsallaşmalarının ihtiyaçlarıyla ADGB’nin bileşen yapısı arasındaki ilişkiyi kurmakta gereken hassasiyeti gösterir.

ADGB’de ortaklaşmayan tarz ve eylem için DGB içerisinden tek tek özneler ya da birkaç özne yan yana gelerek ayrı eylem yapabilirler ancak burada ortak kurumsal kimlik kullanılamaz.