Avusturya’da Genel Seçimler ve Tavrımız

Avusturya’da genel seçimler iki yıl öne alınarak, 15 Ekim 2017 de yapılacak Avusturya genel seçimlerine ilişkin Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu açıklamasını yayınlıyoruz

ADHF (26-09-2017) Bilindiği  üzere  Avusturya’da  genel  seçimler iki yıl öne alınarak erken seçime gidilmektedir. Kuşkusuz bu durum Avusturya’da yaşamakta olan bizleri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü  Türkiye  K. Kürdistan’dan göçüp gelen  biz  göçmenlerin önmemli bir kesimi  Avusturya vatandaşlığına geçmiş, yaşamımızı bu ülkede idame ettirmekteyiz. Doğal olarak yaşama dair  olup biten her şey  bizleri de doğrudan etkilemektedir.yasal bir hak olan vatandaşlık hakkımızı, tüm haklarda olduğu gibi  seçme ve seçilme hakkımızı da toplumun,emekçi sınıfların yararına kulnanma bilinci içerisinde hereket etmeyi gerekli  görüyoruz.

Gerçek anlamda ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal haklarımızın mevcut emperyalist sistem içerisinde elde edilemiyeceğinin bilincindeyiz. Ancak bu, bizleri  sınıfsız ve sınırsız bir dünyaya götürecek  mücadelelerin bir parçası olan reformlar için, demokratik haklar için, yeni kazanımlar  ve  demokratik mevziler için mücadele etmiyeceğimiz anlamına gelmez. Ve yine burjuva parlamentolarının  nihayi kurtuluş araçları ve alanları olmadıklarının da bilinci içerisindeyiz. Böyle  olmakla birlikte, sömürüsüz  bir dünya yaratmak adına kullanılabilecek  her tür mücadela aracının kullanılması gerektiğinin de  farkındayız. Özellikle  burjuva demokrasisinin hüküm sürdüğü  coğrafyalarda  parlamentodan yararlanma  gerekliliğinden hareketle bu seçimlerde  proleteryanın ve tüm ezilenlerin yararına  taktik bir mücadele yürütmek  bizler için bir görev ve sorumluluktur. Seçim çalışmalarımızı, şu veye bu partiyi  hükmete taşımaktan çok, çeşitli etkinliklrle  demokratik taleplerimizi dillendirmek, emperyalist  sömürü  çarkının teşhirini  yapmak, kitleleri bu ve benzeri konularda bilgilendirip biliçlendirmek çok daha önemlidir. Ve önemli olan bir diğer nokta  sorunlarımızı ve taleplerimizi  parlamentoya  taşıyabilecek devrimci -demokrat adaylarla ilişkilenmek, onları  taleplerimiz noktasında duyarlı kılmak ve yönlendirmektir.

Seçimler, stratejik değil, taktik mücadele biçimleridir. Somut duruma göre pek çok mücadele biçimi bu süreçde ele alınıp  uygulanabilinir. En yakın parti destekleneceği gibi, tek tek adaylar da desteklenebilir.Ve somut gelişmelere göre boykot da  yapılabilir. Ancak  Avusturya’da bugünki koşullarda boykot taktiğinin doğru bir taktik olmayacağı açık bir gerçek. Bu gerçekten hareketle biz ADHF  olarak, öncelikle  Yeşiller içindeki bir kısım adaylarla çalışmayı  uygun bulduğumuzu kamuoyuna deklere ediyoruz. Kuşkusuz  bu durum, desteklenen  aday  nezdinde de olsa  dolaylı olarak  adaylığını koyduğu  partinin de desteklenmesi anlamını taşıyor. Avusturya’da ki  mevcut partiler içinde  hiç  birisinin  gerçek anlamda  emekten yana olmadıklarını, mevcut sistemin devamından yana olduklarını anlatmamıza gerek yok. Ancak kısmen de olsa  bir kısım demokratik haklarımızı  elde  edebilmek adına şerin içindeki  ehveni şerle  kısa bir yol yürümenin gerekli olabileceği bir gerçek.  Burdan hareketle  Federasyon olarak  bu dönem  taktik olarak  Yeşillerle  bu kısa yolu yürümeyi  tercih ettiğimizi  açık bir şekilde belirtmek istiyoruz.

Başından da  belirttiğimiz gibi, esas amacımız herhangi bir partiyi hükümete taşımak değildir. Esas olarak ekonomik, demokratik, sosyal ve  siyasal taleplerimizin mücadelesini alanlara taşımak, kitlelerle buluşarak bu emperyalist sistemi teşhir etmek ve kitlelere gerçek kurtuluş yolunun propagandasını yapıp örgütlenmelerini sağlamaktır. Özellikle  emperyalistlerin içine düştükleri  ekonomik ve siyasal krizin  ağır yükünü biz emekçilere yüklediklerinin, bir çok demokratik haklarımızın önemli derecede budandığını pratik olarak yaşıyoruz. 7-8  milyon nifuslu  Avusturya’da  bir buçuk milyon  insan  yoksulluk sınırında yaşıyorsa  bu hiç de küçümsenecek bir durum değildir. Lafı fazla uzatmadan kitlelerin şu talepler  etrafında örgütlenmelerini ve mücadelesini yürütmelerini  demokratik haklarımız için gerekli görüyoruz. Yığınlarca sorunlarımızın olduğunu da biliyoruz. Ancak acil olarak öne çıkan  anti demokratik  bir kısım yasalların veya yasallaştırılmak istenen  uygulamaların önüne geçmek gerekir diye düşünmekteyiz.

TALEPLERİMİZ

  1. Öncelikle yasallaştırılmak istenen 12  saatlik  iş  günü  önerisinin  gündemden çıkartılıp, 6  saatlik iş gününü  talep  etmekteyiz.

2.Asgari  ücretin  mutlaka  en az  net olarak 1500  Eyro  olması  acil taleplerimiz arasındadır.

3.Kadın erkek  ayrımı  yapılmaksızın  eşit  işe  eşit  ücret  mutlaka  hayata  geçirilmelidir.

4.Emeklilik  sınırının  aşağı  çekilmesi, erkeklerde  60, kadınlarda  55  olmasını  talep  etmekteyiz.

5.İnsani  ve  siyasal  bir  hak  olan  seçme ve  seçilme  hakkı, Avusturya’da  belli  bir  süre  yaşamış  ve  yaşamaya  devam  etmekte  olan  her  bireye  istisnasız  tanınmalıdır.

6.Yabancılar  yasası  denen  ırkçı  yasanın  tamamen  kaldırılması  insani  değerler  açısından  bir  zorunluluktur.

7.Mülteci  ve  ilticacıların  demokratik  hakları  korunmalı  ve  anti  demokratik  davranışlardan  uzak  durulmalıdır.

8.Eğitim  ve  sağlık  alanlarında  kitlelerin  lehine  ciddi  iyileştirmelere  gidilmelidir.

9.Kitlelerin  konut  sorunu  en  uygun  bir  biçimde  giderilmeli, kiralar  düşürülmelidir.

10.Bütün  inançlara  eşit  meseafede  durulmalı, özellikle  alevilerin  inançlarını  özgürce  yaşamaları  önündeki  çifte  standart  engeli  kaldırılmalıdır.

AVUSTURYA  DEMOKRATİK  HAKLAR  FEDERASYONU