Emperyalist haydutların dalaşında pay kapmak isteyen faşist Türk devleti; Rojava’ya saldırıya hazırlanıyor!

Emperyalist haydutların ve Erdoḡan gibi faṣist diktatörlerin bölgeye egemen olma kavgasından zarar görecek olanlar, bölgenin tüm halklarıdır Dolayısıyla bu savaṣtan hiҫbir ҫıkarı olmayan halklar bu iṣgale karṣı direnerek, kendi kaderlerini kendi belirlemeyi baṣaracaklardır

ADHK (09-10-2019) Kültürel oluṣumların zenginliḡi, tek tanrılı dinlerin ҫıkıṣ yeri olması ve birҫok  buluṣa imza atıldıḡı bölge olması itibariyle Medeniyetler bölgesi diye anılan Orta-Doḡu, gerek Güney ve Uzak Asya’ya ulaṣan yolların geҫtiḡi köprü görevi görmesi ve gerekse de yeraltı zenginlik kaynaklarının keṣfedilmesinden beri, bölgeye egemen olma savaṣları durmak bilmeden süregelmiṣtir.

Bugün hala bu egemenlik savaṣı sürmektedir. Baṣta Amerikan ve Rus emperyalist devletleri olmak üzere; bütün emperyalist devletler ve uṣakları bölgenin gerici faṣist diktatörlükleri, savaṣtan pay alarak ҫıkmak veya tamamıyla bölgeye hakim olmak amacıyla, her türlü kirli savaṣ ve kirli ittifak yöntemlerine baṣvurmaktadırlar. Suriye’de iҫ ayaklanmanın baṣlatılmasından sonra devreye sokulan islamcı ҫete örgütlerinin gerҫekleṣtirdikleri katliamlara hem perde arkasından destek vererek, hem de uzun süre kamuoyu önünde sessizlikleriyle katliamcıları cesaretlendirerek bölgedeki Arap, Kürt, Ezidi, Süryani ve daha bir ҫok ulus ve ulusal azınlıḡa mensup halkları sindirmeyi hedefleyen emperyalist haydutlar, bölge hakimiyeti iҫin her türlü kirli savaṣ yöntemini kullandılar. Besleyip  halkların baṣına bela ettikleri IṢİD (DAIṢ) ve baḡlantılı faṣist örgütlerin estirdiḡi terör ve katliamlara karṣı, baṣta Kürt ulusal demokratik güҫleri olmak üzere; bölgedeki halkların geliṣtirdikleri görkemli direniṣ, sözkonusu ҫeteleri püskürttükҫe; Rus ve Amerikan emperyalistleri bu direniṣ hareketinin kontrol altına alınması iҫin zaman zaman anlaṣarak, IṢİD’in en önemli destekҫisi olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin Batı Kürdistan’a saldırmasına olanak saḡladılar. Örneḡin; Afrin iṣgalindeki gibi.

Bugün de, bunun yeni bir sahada yaṣanması iҫin koṣullar oluṣturuluyor. IṢİD  ҫetelerinin bölgedeki terörüne karṣı mücadelede önemli rol oynayan Kürt hareketi ile „ittifak“ geliṣtirerek Suriye’deki etkinliḡini arttırmanın önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen Amerikan emperyalizmi; Rusya, Suriye ve Türk devleti ile yaptıḡı görüṣmeler/anlaṣmalar sonrasında kendi askerlerini bulundurduḡu sınır bölgesinden ҫekerek; TC faṣist diktatörlüḡünün Rojava’ya saldırmasının yollarını aҫmıṣ oldu. Türk faṣist diktatörlüḡünün baṣı Recep Tayip Erdoḡan ile flört yaṣayan Rusya S 400 füzelerini satarak aṣk ilanında bulunmuṣ, Amerika ve NATO’dan boṣanıp kendisine gitmesi iҫin ikna etmeye ҫalıṣırken; Rojava’ya saldırısına da göz kırpmaktadır.

Emperyalist haydutların hiç bir zaman ezilen ulusların ve halkların dostu olmayacağının, kendi çıkarı gereği zaman zaman onların „dostu” olduğunu söylese de, gerçekte düşmanı olduklarını;  ABD’nin Kürt Hareketi ve Demokratik Suriye Güçleri (QSD) ile olan „ittifakını” unutarak Türk devletine Suriye’yi işgal yolunu açarak göstermiştir.

Emperyalist haydutlar hakimiyet iҫin birbirleriyle dalaṣırken; TC faṣist diktatörü Erdoḡan da, bu ҫatıṣmadan yararlanarak kendine pay almak istemektedir. Ama onların, kendisine vereceklerinden kat kat fazlasını geri alacaklarını göremeyeck kadar kördür. Ҫünkü herṣeyden önce, O, geleneksel Kürt düṣmanlıḡı, imha ve inkarcı devlet politikasını sürdürmekten yanadır. Dolayısıyla, Kürt ulusunun kendi kaderini kendi belirleme yolunda katettiḡi veya edeceḡi her geliṣmeye karṣıdır, boḡmak ister. Yine Erdoḡan, ülke iҫinde yaṣadıḡı ekonomik ve siyasal zorlukları gizlemek, kendisine karṣı oluṣan ciddi muhalefeti savaṣ yoluyla geliṣtireceḡi ṣövenist dalga ile kontrol altına almayı ve kaybettiḡi desteḡin bir kısmını geri kazanmayı amaҫladıḡı iҫin; sayıları 3,6 Milyonu bulan göҫmenlerden 1 milyonunu Rojava tarafındaki sınır bölgesine yerleṣtirerek; bölgedeki halkların kazanımlarını tehdit etmek, giderek kaybettirmek iҫin; iṣgalini meṣrulaṣtırmak iҫin; saldırmaya hazırlanmaktadır.

Emperyalist haydutların ve Erdoḡan gibi faṣist diktatörlerin bölgeye egemen olma kavgasından zarar görecek olanlar, bölgenin tüm halklarıdır. Dolayısıyla bu savaṣtan hiҫbir ҫıkarı olmayan halklar bu iṣgale karṣı direnerek, kendi kaderlerini kendi belirlemeyi baṣaracaklardır. Ezilenden yana olan, yeni göҫ akınlarının yaṣanmasını istemeyen, kullanılacak silahlarla insanın ve doḡanın katledileceḡinın bilincinde olan her birey, bu savaṣa/iṣgale karṣı ҫıkmalıdır.

Yaṣasın tam hak eṣitliḡine dayalı halkların kardeṣliḡi!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

9 Ekim 2019