Faşizme, Nazi artıklarına toleransa hayır!

Bir Hanau katliamιnι daha yaṣamamak için hep birlikte elele, omuz omuza faṣizme karṣι örgütlenelim, mücadele edelim!

YUSUF DEMİR (23-02-2020) Ekonomik ve siyasal krizin giderek yoḡunlaṣtιḡι Almanya’da, faṣist çetelerin yeni bir saldιrιsι, Hessen Eyaletinin Hanau kentinde gerçekleṣti, 9 insan katledildi. Katliamdan sonra Almanya’nιn çeṣitli kentlerinde onbinlerce insan sokaklara çιkιp katliamι lanetledi. Gösterilen bu tepki olumlu olmakla birlikte; yeterli deḡildir.

AFD dιṣιndaki siyasi partilerin yöneticileri ve Cumhurbaṣkanι Steinmeier, katliamι lanetleyen açιklamalarda bulundu ve ilk defa bir faṣist (Nazi) saldιrιsιnι terörist bir saldιrι olarak nitelendirdiler. Bir yandan da saldιrιyι yapanιn psikolojik olarak rahatsιz olduḡu bilgisi kamuoyuna yansιtιlarak, faṣist bir saldιrι olduḡunun üstü örtülmeye ve böylece Nazi faṣistleri temize çιkarιlmaya çalιṣιlιyor. Gerek saldιrιnιn yapιlιṣ ṣekli ve gerekse sosyal medya üzerinden yayιnlanan Video, katilin planlι ve bilinçli olarak saldιrιyι gerçekleṣtirdiḡi anlaṣιlmaktadιr. Görgü tanιklarι; saldιrιyι yapanιn yalnιz olmadιḡι ve ayrιca Televizyonlarda gösterilen kiṣinin saldιrιyι gerçekleṣtiren kiṣi olmadιḡι bilgisini vermektedirler. Saldιrιnιn faili olarak görünen Tobias Rathien ile ilgili kamuoyuna sunulan bilgilerin ne kadar doḡru olduḡunu, ve bundan sonraki soruṣturma sürecinde ne kadar doḡru bilginin verilip verilmeyeceḡini bilmiyoruz. Ama eḡer bu saldιrιyι Almanya’da yaṣayan tüm halklara yönelik bir saldιrι olarak   görüyorsak; soruṣturmayι takip etmeli ve hükümetten olayla ilgili bilgileri detaylι bir ṣekilde kamuoyu ile paylaṣmasιnι istemeliyiz. Son yιllarda kamuoyuna parça parça yansιyan bilgilerden; gerek polis, gerek Anayasayι Koruma Örgütü ve gerekse de ordu içinde faṣist örgütlenmenin ciddi boyuta vardιḡι anlaṣιlmaktadιr. NSU soruṣturmasιnda görüldüḡü gibi soruṣturma dosyalarι imha edilmektedir. Dolayιsιyla; güvenlik güçleri tarafιndan verilen bilgilerin güvenilirliḡi tartιṣma konusudur.

Hanau’da gerçekleṣen bu faṣist saldιrι ilk deḡil. Son 2 ay içerisinde gerçekleṣen 3 saldιrι (Halle, Kassel ve Hanau) da ιrkçι faṣist bir örgütlenme tarafιndan gerçekleṣtirilmiṣtir. Yahudiler ve göçmen kökenliler esas hedef olmakla birlikte; göçmenlere hoṣgörülü yaklaṣιmι savunan, dayanιṣma icinde olan Almanlar da bunlarιn hedefidir. Bunlar, insanlιk düṣmanιdιr. Kendisi gibi olmayan, kendisi gibi düṣünmeyen herkese düṣmandιr. Faṣist ideoloji hastalιklι bir ideolojidir. Bu ideoloji, kapitalizm tarafιndan beslenmektedir. Bu ideolojinin destek bulmasι kapitalist sistem tarafιndan yaratιlan ṣartlardandιr. Kapitalist sömürünün yarattιḡι ekonomik ve sosyal eṣitsizlikler, iṣsizlik, yoksulluk, evsizlik, hor görülme, aṣaḡιlanma; insanlarι arayιṣa sürükler. Bu arayιṣιn farkιnda olan kapitalist sistem, kapitalizmin yιkιmιnι isteyen alternatiflere (sosyalizm gibi) karṣιlιk, kapitalizme karṣι olmayan ama mevcut olumsuz ṣartlardan rahatsιz olan kitlelerin milliyetçi-ιrkçi söylemlerle etkilenerek, baṣka halklara, gruplara karṣι kin ve nefretin geliṣtirilerek örgütlenmesine olanak saḡlamaktadιr. Almanya’da her yιl daha fazla insan yoksulluk sιnιrιnιn altιnda yaṣama mahkum olmaktadιr. Almanya’da her 5 kiṣiden biri yoksulluk sιnιrιnιn altιnda yaṣamιnι sürdürüyor. Almanya’daki yoksulluk ya da sosyal dιṣlanmaya maruz kalanlarιn oranι yüzde 20’yi buluyor. Avrupa Istatistik Kurumu Eurostat’ιn açιkladιḡι verilere göre, Almanya’daki iṣsizler diḡer Avrupa Birliḡi ülkelerindeki iṣsizlere kιyasla daha fazla yoksulluk riskiyle karṣι karṣιya. Alman milyarder kapitalistlerinin sayιsι azalιrken; sermayeleri çoḡalmaktadιr. Yani daha fazla yoksul ve   yoksullaṣmaya karṣιlιk, bunlar daha fazla zenginleṣmektedir.

Doḡu Almanya’nιn zengin ve „mutlu“ Batι Almanya ile birleṣmesi, Doḡu için mutluluk getirmedi. Sosyal aṣaḡιlanma, düṣük ücretle çalιṣtιrιlma, iṣsizlik,   Doḡu Alman gençlerinin kendilerini toplumun en mutsuzlarι olarak görmeye itti. Bundan yararlanan kapitalist sistem ve sistemin bekçiliḡini üstlenen Nazi artιklarι, Doḡu’nun gençlerini; göçmenlere karṣι örgütlemeye hιz verdiler   Onlara göre; toplumdaki mutsuzluklarιn, iṣsizliḡin, yoksulluḡun sebebi Göçmenlerdir.   Dolayιsιyla Almanya’dan kovulmalarι, kovulamayanlarιn ise öldürülmeleri gerekiyor. Hanau’da katliamι gerçekleṣtirenlerin bιraktιḡι mesaj da böyleydi.. Doḡu Almanya’nιn ṣehirlerinde ιrkçi faṣist örgütlenme yaygιnlaṣtι ve giderek Batι’da da etkili olmaya baṣladι. AFD, NPD gibi ιrkçι faṣist partilerin örgütlenmelerinin önü açιldι.

Kendilerinin dahi yapamacaḡι kadar basιn-yayιn, tv aracιlιḡιyla propagandalarι yapιldι. Devrimcilerin, sosyalistlerin ve anti-faṣistlerin çalιṣmalarι, gösterileri, propaganda yapmalarι engellenirken; faṣistlerin eylemlerini gerçekleṣtirmeleri için güvenlikleri saḡlanmaktadιr. Recep Tayip Erdoḡan gibi faṣist bir diktatöre karṣι gösteri yapan devrimci gençler, gözaltιna alιnιp tehdit edilirken, dövülürken „devlet için tehlikelidir“ ibareli dosyalar açιlιrken, slogan atmalarι yasaklanιrken, ιrkçι faṣist Nazi artιklarιnιn saldιrιlarιna, katliamlarιna engel olunmamaktadιr.

Bu toleransι tanιyanlar katliamι gerçekleṣtirenlerle suç ortaklιgι yapmιṣ olmuyor mu? Faṣizm, hiçbir insani duygu ve düṣünceye, farklι dil, ιrk ve kültüre, kendileri gibi düṣünmeyenlere saygι göstermez. Bu farklιlιklarιn birarada yaṣamasιna tahammül göstermez. Bu ideolojinin kaynaḡι olan kapitalist sistem, bunu kullanarak; birarada yaṣayιp farklι ιrk , din, dil ve kültürlere sahip emekçiler arasιnda hoṣnutsuzluk , birbirini kabullenmeme, birbirine düṣman olmalarιnι saḡlayarak; birlikte olmalarιnι, ortak düṣmanlarι olan kapitalist sömürücülere ve onlarιn sistemini koruyan devletlerine karṣι mücadelelerini engellemeye çalιṣmaktadιr. Kapitalistler için kimin kimi öldürdüḡü çok da önemli deḡil, önemli olan sömürü çarkιnιn zarar görmeden dönmesidir. Nazilerin yönettiḡi Almanya’da savaṣtan, soykιrιmdam kimlerin karlι çιktιḡι hala anlaṣilamadι mι? Bugün AFD’I destekleyenler, ona oy verenler; yeni bir katliam, soykιrιm Almanyasιnι mι yaṣamak istiyor? Dün kapι-komṣunuz Yahudiler, sosyalistler, özürlüler, Romenler, eṣcinseller katledildi; bugün buna daha çok farklι kültürden insanlarιn katlinin eklenmesi mi isteniyor?

Hanau katliamιndan sonra sokaklara dökülen bütün insanlar, yanlarιna daha fazla insanι alarak; ιrkçι faṣist Nazilerin, farlιlιklarιna raḡmen birlikte yaṣayan milyonlarca insanιn birbirine düṣman etmesine izin vermemelidir. Faṣizme karṣι öfke gösterileri sadece katliamlar olduḡu zamanla sιnιrlι kalmamalιdιr. Faṣist ideoloji ve örgütlenmeler her gün teṣhir ve tecrit edilmelidir.   AFD gibi ιrkçι faṣist partilere destek verenleri bu desteklerinden vazgeçirmeye çalιṣmalιdιr. Bu partilerin ιrkçi faṣist propagandalarιna izin verilmemeli, teṣhir edilmeli, protesto edilmelidir. TV baṣta olmak üzere; basιn-yayιn aracιlιḡιyla bu parti ve gruplarι sürekli gündemde tutan yayιnlara son verilmelidir. Farklι dil, din ve ιrklara raḡmen, faṣizme inat; birlikte örgütlenme, kültürel, sosyal ve siyasal etkinlikler yapmaya özel önem verilmelidir.

Bir Hanau katliamιnι daha yaṣamamak için hep birlikte elele, omuz omuza faṣizme karṣι örgütlenelim, mücadele edelim!

Ḭrkçιlιḡιn ve faṣizmin kaynaḡι olan kapitalizme karṣι iṣçi ve emekçilerin ortak mücadelesini örgütleyelim!

Kurtuluṣ ellerimizdedir, geleceḡimiz sosyalizmdedir!

Kahrolsun Faṣizm, Yaṣasιn Halklarιn Birlikte Mücadelesi!