‘’Hem Birlik Hem Mücadele’’ anlayışı birlik’in en sağlam içeriğidir / Bakış Can

Mücadelesiz birlik tasavvuru boş hayaldir Tekçi hegemonya kökten çürüktür Farklılıkları belli ilkeler şartında tanıyan birlik en sağlam birlik kavrayışıdır Birliğin içeriği mutlak birlik/monolotik birlik anlayışıyla doldurulamaz. Zıtların birliği diyalektiğin temel ilkesidir. Her birlik zıtları barındırır

BAKIŞ CAN (24-04-2019) Birlik ve eylem birlikleri her devrim süreci ve devrim örgütlenmesinin temel sorunlarından birini oluşturur. Devrim, küçük-büyük bir dizi devrimci görevin yürütülmesini ve kuşkusuz ki başarılmasını kapsayan devasa bir muhtevaya sahiptir. Bu muhtevada yer alan görevlerin bilinçli olarak planlanıp hayata geçirilmesi genel bir doğrudur. Bu doğru, sürece has söz konusu görevlerin gerçekleştirilmesi için teorik-pratik yaklaşıma sahip olmayı da anlatır. Politikanın olması ve bu politikanın hayata geçirilme iradesinin olması, görevlerin yürütülmesi ya da başarılmasıda elzemdir. Ne ki, bahis konusu görevlerin yürütülmesi belli bir plan ve yöntem içinde ele alınmak durumundadır. Dolayısıyla yürütülecek görevler yığını arasında öncelikli olanları isabetli seçicilikle  tespit edip buna uygun bir yol izlemek akla uygun rasyonal tutumdur.

Birlik ve eylem birlikleri politikası ya da görevi, siyasi görevlerin yerine getirilmesi için devrimci organizasyonun es geçemeyeceği öncelikli görevleri arasında yer alır. Her devrimci hareket belli bir siyasi, örgütsel gücün ifadesidir de. Bu güç yeterli biçimde teşkil edilmeden devrimci görevlerin başarı zemininde yürütülmesi tam olarak olası değildir, olmaz. ‘’İleri kitleleri esas almak, orta kesimi kazanmak ve geri kesimi tarafsızlaştırmak’’ perspektifiyle yürütülen kitlelere dönük analitik politika hem birlik perspektifinin şekillenmesi açısından ve hem de görevler arasında öncelik sıralamasına önem vermek için yeterince açıklayıcı bir perspektiftir.

Proleter devrimcilerin, ‘’Komünistlerin birliği, sınıfın birliği ve halkın birliği’’ çerçevesinde formüle ettiği birlik anlayışı yetkin ve gerekli birlik anlayışını/politikasını temsil etmektedir. Daha da önemlisi birlik ve eylem birlikleri konusunda ortaya koydukları ısrarlı ve sistematik yaklaşım, birlik ve eylem birlikleri politikasının devrimin örgütlenmesi için kaçınılmaz ve öncelikli olan görevlerin isabetle belirlenip yürütülmesini ifade eden yetkin yaklaşıma sahip olduklarını gösterir. Elbette bütün bu politikasında, içerikte ideolojik-siyasi çizgi esasında şekillenen, özü de yansıtan biçim unsurlarında ise demokratiklik ilkesi temelinde irade-eylem birliği ve eylemde birlik ajitasyon-propagandada serbestlik  ilkesini önemseyen, farklı fikirleri tanıyarak monolotik tekçiliği hayal etmeyen ‘’hem birlik hem mücadele’’ fikriyle biçimlendirdiği ilkeli birlik ve eylem birlikleri yaklaşımından ödün vermez.

Mükemmeliyetçi tasavvura sahip olmaz ama birlik zeminini farklı, eylem birlikleri zeminini farklı tarif eder. Örgütsel birliğin kriterlerini genel siyasi çizgi düzleminde esasta birlik temelinin varlığıyla ele alır ama eylem birlikleri kriterlerini daha esnek zeminde ele alarak demokratik şartların varlığına endeksli olarak ortak paydalarda buluşma ve mümkün olan her eylem birliğini bu ortak müştereklerde gerçekleştirme sorumluluğuyla hareket eder. Ancak her eylem birliğini somut olarak ele alır, somuttaki şartlara bağlı olarak biçimlendirir. Eylem birliği zemininde demokratiklik ilkesi ve siyasi irade bağımsızlığı konularını esas alarak ortak paydalarda buluşmayı bu zeminde tamamlar.

Mücadelesiz birlik tasavvuru boş hayaldir. Tekçi hegemonya kökten çürüktür. Farklılıkları belli ilkeler şartında tanıyan birlik en sağlam birlik kavrayışıdır. Birliğin içeriği mutlak birlik/monolotik birlik anlayışıyla doldurulamaz. Zıtların birliği diyalektiğin temel ilkesidir. Her birlik zıtları barındırır. Birlik için kabul edilir tezatlık, demokratik şartlar hükmünde olmak kaydıyla, bu tezatların esasta birlik, talide zıtlık içinde olması biçimindedir. Hedeflenen her birlik belli bir çelişkiyi ve mücadeleyi tanıyan bir birlik olmak durumundadır. Aksini tasavvur etmek birlik’i kavramamak ve birlik’i sadece hayalde görmektir. Birlik’in sağlam zeminde inşa edilmesi ancak mücadeleyi de kabul eden birlik görüşüyle mümkündür. Öteki birlik çığırtkanlığıdır. Temel ilkeler ve temel konularda esasta birlik zemini mevcut ise, somut meseleler ve taktik siyasetteki farklılıklar, güncel politika ve tavırlar, esası temsil etmeyen ayrılıklar ve nispeten ciddi ayrılıklar, örgütsel politika ve pratikteki ayrılıkların tümü, esasta taşınan birlik temeli ve temel örgütlenme ilkesinde sağlanan birlik zemininde giderilebilir sorunlardır. Temel mesele, esasta birlik, ilkelerde birlik ve son tahlilde devrim kaygısında samimi bir birliğe sahip olmak, bunda birleşmektir. Birliğin önüne, güncel sorunları, biçimsel farklılıkları, geçici-giderilebilir sorunları, taktik siyaset meselelerini ve daha başka ayrıntıları şart/kriter olarak engel koymak objektif olarak birliği istememektir. Birlikle oynamak işte budur. Birlikte samimi olmamak işte budur. Birlik kavrayışında sorunlu olmak ve devrimin örgütlenmesi için zorunlu olan birliği ötelemek ya da sabote etmek işte budur. Sağlam birlik fikrine sahip olmamak, dolayısıyla sağlam devrim fikrine de sahip olmamak işte budur…

Birlik içinde mücadele birliği sabote eden değil, geliştiren dinamiktir. Partinin gelişiminde dinamik mekanizma olarak kabul edilen eleştiri/özeleştiri, ideolojik mücadele ve hatta bu mücadelenin diriliği, birlik için de aynılıkla geçerlidir. İrade eylem birliğini zedelemeyen kapsamda olmak kaydıyla, farklı fikirler ve ayrılıklar bir tehlike değil, gelişme vesilesi unsurlardır. Farklı fikirlerin varlığı nesnel bir durum veya sonuçtur. Bunun iradi veya idari olarak ortadan kaldırılması hem sakattır hem de mümkün değildir. Bütün ilerleme doğru yöntemlerle yürütülen ideolojik mücadeleyle sağlanabilir. Canlı siyasi ortam gelişmenin dinamiğidir. Bu dinamik yok sayılıp yasaklanarak gelişme, ilerleme ve daha ileri birlik sağlanamaz. Birliğin geliştirilmemesi ve ilerletilmemesi son tahlilde devrimi örgütlememekten geri düşmek, devrimci görevleri başarıyla yürütememekle eştir.

Proleter devrimcilerin bu birlik perspektifi kül tutmayan sıcaklıkta aktüeldir. Büyük-küçük tüm parti güçleri başta olmak üzere, birlik ve eylem birliği anlayışımız temelinde olumlu görüşe sahip olan devrimci, sosyalist her güç, örgüt ve parti ile bu hukukumuz geçerlidir.

Birleşerek ilerle, güçlenerek kazan!