İsviçre Demokratik Güç Birliği Kuruldu

TEMEL PRENSİPLERİ:

Bizler, Türkiye ve Kürdistan’dan gelen çeşitli inanç grubu ve siyasal yapılardan demokratik göçmen örgütleri olarak, İsviçre’de bir süredir yaptığımız toplantıların ardından 05 Eylül 2013 tarihinde güç birliğinin oluşturulması yönünde ortak bir tutum belirledik.

Oluşturduğumuz bu birliğin adı: İsviçre Demokratik Güç Birliği Kısaltılmış hali ise İDGB şeklindedir.

İDGB’ yi oluşturan kurumlar (DİDF-FEKAR-İABF-İDHF-İGİF-İTİF) dir.

Tüm platform bileşenleri ayda bir ve ihtiyaca göre olağanüstü toplanır, gelişmeleri değerlendirip eylem kararları alır.

Platform bileşenleri alınan kararlarda, tüm bileşenlerin ortaklaşmasına azami önem verirler. Ortaklaşmanın sağlanmadığı noktalarda; herhangi bir yapının bir karara imza atamadığı durumlarda geriye kalan platform bileşenleri, İDGB şeklindeki platform imzasını kullanmadan sadece kendi kurum isimlerinin kullanıldığı çoğul imzalarla ortak açıklamalar yapabilir, eylemler organize edebilirler.

Bu karar, birlik bileşenlerinin ortaklaşmadığı konularda azınlık-çoğunluk hukukunun dayatılması yerine, karşılıklı hassasiyetlerin gözetilmesi ve birliğin sürdürülebilmesinin koşullarının mevcut kılınması gerekçesiyle alınmıştır. Böylesi ortak açıklamalarda imzasının kullanılmasını onaylayan kurumların imzası kullanılır.

Oluşturduğumuz mevcut birliğin uzun vadeli varlığını sürdürmesi, geniş kitleler tarafından kabul edilebilir bir duruma kavuşturulması başlıca hedeflerimiz arasında olacaktır. Bunun için birlik bileşenlerine bağlı derneklerin ve üyelerin sahiplenmesi için çalışmalar yürütülecektir.

Avrupa, Türkiye ve Kürdistan’daki herkesin insan onuruna yaraşır bir düzen içinde yaşaması, bütün dünyada nihai barışın egemen olması umudunu ve mücadelesini paylaşan İsviçre Demokratik Güç Birliği, önümüzdeki süreçte bu mücadeleyi desteklemek amacıyla; paneller, toplantılar, seminerler, kampanyalar düzenleyecektir. Demokrasi ve özgürlükten yana olan herkesi etkinliklere katmaya, birlikte hareket etmeye özel çaba verecektir.

İsviçre Demokratik Güç Birliği’ inde yer alan bileşenler, gençlik ve kadın gruplarının da birlikte çalışmaları için teşvik ederler.

Güç Birliği bileşenleri olarak, farklılıklarımızın, çeşitli sorunlarımızın ve kendi özgün gündemlerimizin olması, bizlerin, birlikte tutum alacağımız meselelerde ortak hareket etmesine engel olmayacaktır. Bunun için ortak hareket etmede ve iş yapmada ısrarlı davranılması, karşılıklı yaklaşımlarda özen ve ciddiyet gösterilmesi kaçınılmazdır.

İsviçre Demokratik Güç Birliği bileşenleri olarak bu birliktenlik sürecini kısa vadeli değil, uzun vadeli bir güç birliği çalışması olarak ele alıyoruz. Ancak bunun stratejik olarak anlaşılmaması gerekir.

Bu birliğin, ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte, uzun süre yaşatılabilmesi için, gerek merkezi olarak gerekse yerel alanlarda ve bölgelerde bileşime bağlı kurumların temsilcilerinin de, farklılıklarımızı gözeterek, karşılıklı hassasiyetleri dikkate alarak, yapıcı ve sağduyulu bir yaklaşım sergilemeleri sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.

Eleştirilerin yapıcı, kazanıcı ve değiştirmeyi esas alan bir anlayışla direkt muhatabına yapılmasına azami özen gösterilmelidir.

Bugüne kadar oluşturulan platformlardan gerekli derslerin çıkarılması, özellikle olumsuz deneyimlerin yarattığı önyargıların aşılması için, ortak çalışma meselesinde sürecin bizlere yüklediği sorumlulukların bilinciyle hareket edilmesine dikkat gösterilmesi belirleyici olacaktır.

AMAÇ VE HEDEFLERİ:

Egemen sistem tarafından, genelde dünya’da özelde yaşadığımız İsviçre coğrafyasında geliştirilen her türden baskılanmalara, işçi ve emekçilere yönelik saldırı ve hak gasplarına karşı çıkmak ve ortak mücadele birliğini oluşturmak.

Dünyanın herhangi bir coğrafyasında geliştirilen savaş siyasetindeki rolü itibariyle emperyalist dünya gericiliğin merkezi, ekonomik siyasetindeki dünyanın tüm mazlum halklarına yönelik geliştirdikleri siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlara karşı çıkmak ve dünya’daki demokrasi ve özgürlükler mücadelesini desteklemek.

Mevcut egemen sistemin, toplumsal çeşitliliğin kaynağını oluşturan farklılıkların varlığına karşı giriştiği, tahrip edici tutum ve siyasetin etkilerini kırmak ve kültürlerin birbirleriyle iç içe karşılıklı etkilenişlerini benimseyen, mevcut kapitalist kültüre karşı mücadele vermek, bunun insanlığın ve doğanın geleceğini tehdit altına aldığı gerçekliğini görerek en geniş kitlelere anlatmanın aracı olmak.

İsviçre‘de emekçi yığınların mücadelesi içerisinde göçmenlerin en ilerden yer almasının ve ortak mücadele zemininin ilerletilmesinin koşullarını geliştirmek ve desteklemek.

İsviçre’deki yerli emekçilerle, sağlanması muhtemel uygun zemin üzerinde ortak sorunlar ve gündemlerin merkeze alındığı ve bu çalışmaya uygunluk gösterebilecek demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ve emek örgütlenmelerinin önemli görevler üstlendiği, seçimlerin de dâhil olduğu bir çerçevede ortak kararlar alarak, hayata geçirmek.

İsviçre’de ırkçı ve ayrımcı politikalar nedeniyle, sistem tarafından bilinçli olarak yerli ve göçmenler arasında ayrımcılığı körüklemesine karşı çıkmak.

Siyasi istismarcılığa dayanarak egemen yapının, demokrasi adına referandumlarla kitleleri bu sistemin dayanakları haline getirmesini deşifre etmek ve bunu onlara en yalın ve açık haliyle anlatmanın araçlarını oluşturmak.

Egemen sistemden kaynaklı olarak göç ve göçmenlik sorun, özünde mültecilik, kapitalist düzen var olduğu müddetçe devam edeceği bilinciyle, İsviçre’deki insanlık dışı mülteci kamplarına ve yasasına karşı çıkmak.

Türkiye ve Kürdistan’dan coğrafyasından gelmemizden kaynaklı, İsviçre emekçi sınıflarla kucaklaşma ve onlarla birlikte kısa süre içinde örgütlenmeler ve daha güçlü sınıf hareketlerini kurmada kimi dezavantajlara sahip olduğumuzu unutmadan, uzun vadede bunun mümkün olabileceği bilincinde olmak ve bu yönlü çalışmalar örgütlemek.

İsviçre Demokratik Güç Birliği

05.09.2013