Katledilişinin 41. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Yoldaşı Anıyoruz!

almanyaKatledilişinin 41 Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Şahsında Devrim-Sosyalizm-Komünizm yolunda ölümsüzleşen sıra neferlerimizi Anma Etkinliklerine Katılalım!

Avrupa (26-03-2014) Köklerine sıkı sıkıya sarılamayanlar, esen hafif rüzgârlar karşısında dahi dik duramaz ve güçlü fırtınalara karşı göğüs geremeyerek savrulup giderler.

Sınıflar mücadelesinde ilerici, yurtsever, devrimci ve komünistler kendi tarihsel verili koşulları içerisinde baskı ve sömürünün türlü biçimlerine karşı çeşitli düzeylerde can bedeli mücadele yürütmüşlerdir.Onlar, ardıllarına son derece stratejik ve temel yönelim olarak doğru,bilimsel bir tutum ile diyalektik ve tarihsel materyalist yöntemi büyük bir miras olarak bırakmışlardır. İçlerindeki Komünistler ise bilimimizin ulaştığı nitel ilerleme seviyesi Marksizm- Leninizm- Maoizm’ in yaşayan canlı ruhunu ifade eden somut koşulların somut tahlili ilkesini teorik ve pratik olarak sürekli ilerleme yürüyüşünü yol eylemişlerdir.

Parti ve Devrim Şehitleri haftası itibariyle, bütün öncellerimizden öğrenelim ve mücadelemizin onur abideleri olarak onları devrimci savaşımızda yaşatarak ilerleyelim.

Bağımsızlık, Devrim, Sosyalizm ve Komünizm uğruna canlarını veren sıra neferlerimiz, bizlere farklı ve bir o kadar da önemli tecrübeler bıraktılar. Nicel ve nitel birikimler-sıçramalar üzerinden mücadele yürütülmüş ve nice zaferler elde edilmiştir. Ve yine aynı mücadeleler içerisinde sağ ya da sol sübjektif hata ve zaaflarımız üzerinden de yenilgiler alınmıştır.

1920 lerden 1970 lere uzanan 50 yıllık Türkiye- Kuzey Kürdistan devrimci ve komünist hareketini karabasan gibi cenderesinde eriten sağ tasfiyeci reformist , pasifist, legalist ve parlamenterist döneme karşı Büyük Proleter Kültür Devrimi ile iyice doruğa çıkan halkların devrimci atılımı;  genç devrimci- komünist hareket dinamiklerin yeniden nitel olarak doğru, bilimsel temeller üzerinden yükselmesine yol açmıştır. Çünkü kabına sığdırılamayan halkların kendiliğinden akan coşkun seli devrimci yeni ve nitel ilerlemelerin de fışkırmasına yol açmıştır. Yeşermeye hazır tohumlar olarak halk kitlelerinin toprağında ekilerek köklü ve derinlikli devrimci damar ve tarihin taşları örülmüştür.

İşte Partimiz Maoist Komünist Partisi 3. Kongresi de aynı tarihsel köklere ve aynı öze sarılarak Devrim, Sosyalizm ve Komünizm yürüyüşünü doğru- bilimsel temeller üzerinden somut ve güncelde sürdürme kararlılığını göstermiştir. Ölümsüz sıra neferlerimizden aldığımız güçlü ve onların yol göstericiliğinde Marksizm- Leninizm- Maoizm bilimi perspektifiyle emperyalist kapitalist dünya, bu temeller üzerinden şekillenen Türkiye- Kuzey Kürdistan’ ın sosyo-ekonomik yapısı, sınıfların tahlili, devrimin niteliği, yolu ve stratejisi, demokratik halk devrimi- sosyalizm ve komünizm anlayışımız, önderlik, ordu örgütlenmesi, illegal alan-açık alan çalışması, ulus ve azınlıklar, inanç sistemleri, kadınlar ve cinsel yönelimler, gençlik, birlik ve eylem birlikleri, enternasyonal alan, ajitasyon- propaganda araçları, çevre ve ekoloji, hapishaneler, kültür- sanat, yerel yönetimler, bilim- kültür- siyaset akademileri, Gezi Parkı- Taksim Direnişi Haziran ayaklanması dersleri, örgütlenme, güvenlik, muhasebe, program, tüzük vd. son derece önemli ve temel meseleler üzerine somut,güncel konu ve sorunlar tartışılarak bir dizi kararlar,perspektifler ve önümüzdeki dönemsel süreçlere yönelik izlenilecek somut politikalar merkezileştirilerek başarılmıştır. Başta bütün yoldaşlarımız olmak üzere, devrimci kamuoyu ve halk kitlelerinin katılımıyla Parti 3. Kongre kararlarını Kavra- Kavrat temelinde yürüttüğümüz kampanya son derece önemlidir. Komünist bilimimizin yaşayan canlı ruhu olan somut koşulların somut tahlili ilkesinden hareketle güncelleştirdiğimiz Parti 3. Kongre kararları, 42 yıllık parti tarihimiz açısından da son derece önemli temel stratejik hususlarda doğru ve bilimsel temeller üzerinden yükselmenin somut,güncel pratik adımlarını atarak Komünizm mücadelesinde nitel ve stratejik kararlılığını bir kere daha dosta düşmana göstermiştir. Parti ve Devrim ölümsüz sıra neferlerimizden aldığımız  güç ve somutta gerçekleştirdiğimiz Parti 3. Kongremiz ile Halkla birleşip Partiyle bütünleşerek Sosyalist Halk Savaşı ile Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine ulaşacağız. Bu temelde ve bu bilinçle başta kurucu komünist önder Kaypakkaya yoldaş olmak üzere, tarihsel köklerimizin lafzına değil özüne sarılarak ilerliyoruz.

Bunun için TKP(ML)’ den MKP’ ye Bu Tarih Bizim’ dir diyerek köklerimize doğru ve bilimsel yaklaşım  üzerinden yükselerek ilerledik ve yürüyüşümüzü sürdürdük. Kaypakkaya, her şeyden önce somut koşulların somut tahlili ilkesinden hareketle Komünist bir teori, ideoloji, yöntem ve bilimselliktir. Burjuva medeniyetçi paradigma ve onun tarih anlayışı, felsefesi, çizgisi ve siyasetinden köklü olarak koparak nitel ilerlemedir. Bu temelde Parti ve Devrim Şehitlerimizden öğrenelim, mücadelemizde kalıcı kazanımların ve zaferlerin elde edilmesi için onların stratejik önemini doğru kavrayalım.

İdeolojik, siyasal, örgütsel ve askeri olarak sağ politik yönelim ve her türlü oportünist- liberal eğilimlerin daha da genişletilerek yaygınlaştırıldığı içerisinden geçtiğimiz süreçte, politik iktidar perspektifinden kopmadan Devrim, Sosyalizm ve Komünizm yürüyüşümüzde ısrar edelim. Bu yürüyüşte pasifizm ve reformizme karşı radikal devrimci dinamizm, legalizm ve her türlü düzen içi savrulmalara karşı illegal ve iktidar hedefli, sağ ve sol oportünist politikalara karşı Marksizm- Leninizm- Maoizm rehberliğinde diyalektik ve tarihsel materyalizme sıkı sıkıya sarılarak objektif ve sübjektif koşullara yönelik somut,güncel, nesnel durum analizi ve sentezler üzerinden yükselerek doğru ve gerçekçi politikalar yürütelim. Parti 3. Kongre kararlarımız bu temelde görev ve sorumluluklarımıza sarılarak doğru,bilimsel temeller üzerinden hareket ederek somut-gerçekçi doğru mücadele, araç, yöntem ve politikaların yolunu açmıştır. Parti ve Devrimin ölümsüz sıra neferleri, bizlere bunu emrediyor. Halklarımız bizlere bunu emrediyor. Devrimci dostlarımız bizlere bunu gösteriyor.

Bizler de Devrim, Sosyalizm ve Komünizm yolunda sağlam ve emin adımlar ile ölümsüz sıra neferlerimizden aldığımız güçle hareket edelim. Hayatın her alanında onları Sosyalist Halk Savaşı Stratejimizde yaşatalım ve halk kitlelerinin elinde güçlü bir silah haline getirelim.

Bu bilinçle Avrupa’nın farklı bölge ve alanlarında başta Partimiz Maoist Komünist Partisi olmak üzere Türkiye- Kuzey Kürdistan proletaryası ve emekçi kitlelerin Komünist önderi İbrahim Kaypakkaya özgülünde gerçekleştireceğimiz Parti ve Devrim Şehitlerini Anma etkinliklerine katılalım.

Tertip Komitesi

Nisan 2014

viyanaalmanyaisviçre