MKP ‘’Cüret edelim, öne çıkalım, kazanalım’’ şiarıyla 4. Kongresini gerçekleştirdiğini açıkladı

Maoist Komünist Parti, 4’üncü Kongresini gerçekleştirdiğini açıkladı Elimize eposta yoluyla geçen açıklamayı haber değeri taşıdığından yayımlıyoruz MKP, MK-SB tarafından yapılan açıklamada, “Kongremiz, Parti Sekretarya Üyemiz Yılmaz KES yoldaş şahsında 2014-2017 yılları arasında ölümsüzleşen yoldaşların anısına atfen, ‘’Cüret Edelim, Öne Çıkalım, Kazanalım’’ şiarıyla gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ (17-04-2019) Açıklamanın devamında, ”Partimiz, uzun tarihsel mücadele yürüyüşü açısından mütevazı ama somut siyasi koşullar açısından son derece anlamlı olan 4. Kongresini başarıyla gerçekleştirdiğini proletarya ve emekçi halklarımız başta olmak üzere, tüm dostları ve yoldaşlarıyla paylaşarak müjdeler!

Parti 4. Kongremiz ideolojik mücadeleyi yadsımadan, birlik fikrine sahip olmayan devrim fikrine de sahip olamaz belgisinde birleşen kavrayış çerçevesinde ilerledi.” denildi.

Açıklamada belli başlıklar altında şu düşüncelere yer verildi:

“4. Kongremizin devrimci özü ve tarihsel anlamı
Talan ve çapula dayalı dünya hegemonyası uğruna, dünya proletaryası, mazlum ulus ve emekçi halklarını acımasızca kıyımdan geçiren, dünyayı nükleer silah deposuna dönüştürüp Ortadoğu coğrafyasını savaş poligonuna çeviren köhnemiş emperyalist barbarlığın, coğrafyamızdaki siyasi uzantısı niteliğinde, tek adam sultası altında gayri-hukuki, keyfiyetçi, darbeci faşist nüfuzla biçimlenen, tekçi-ırkçı-şoven karakterli AKP-MHP koalisyon iktidarının pervasızca uyguladığı açık faşizm koşullarında, devrimci sınıf savaşı adına gerçekleştirilen her siyasi eylem, ileriye doğru atılmış her adım, her çaba saygın olmakla birlikte, kendi çapında bir başarı ve devrimci bir anlam taşır.

Bu anlamda, Parti 4. Kongremiz, komprador tekelci sınıflar devleti ve iktidar kliği durumundaki faşist AKP-MHP koalisyon iktidarının açık faşizmine, açıktan bir meydan okuyuş.

Teknolojik savaş destekli yeni tarzda geliştirilen stratejik imha eksenli Gerici Savaş Saldırganlığı konseptine, haklı savaşlar cephesinden verilmiş devrimci bir yanıt.

Psikolojik savaş ve manipülasyon argümanından ibaret olan ‘’bitirdik’’ hezeyanları eşliğinde yürüttükleri bayat demagojilerine vurulmuş bir tokat olarak anlamlıdır.

Bir kez daha anlamlıdır ki, 4. Kongremiz, kurucu önderimiz KAYPAKKAYA yoldaşın Komünist çizgiyle temsil ettiği bilimsel kulvarda, proletarya ve emekçi halk kitleleri cephesinde yükselen devrimci kurtuluş ve mücadele bayrağının taşıyıcısıdır.

 1. Kongremiz, devrimci eylem kılavuzu olan MLM ideoloji/teori biliminin Komünist ilkelerini karakter edinmiş devrimde ısrar iradesinin samimi beyanı, Komünist devrimci kararlılığın çıplak ifadesidir.” vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca şu bölümlere de değinildi.

“4. Kongremiz parti ve devrim tarihimizde mütevazı bir adımdır

 1. Kongremiz, partimizin Komünist toplumun zorunlu ön aşaması olan Sosyalist toplum için, Sosyalist Halk Savaşı perspektifiyle yürüttüğü devrimci görevler bütününde yalnızca mütevazı bir adımdır.
 2. Kongremiz, partimizin siyasi iktidar mücadelesi eyleminde odaklanan stratejik yönelimine bağlı olarak saptadığı dönemsel siyasi görevlerin yürütülmesini, tartışma gündemleri ekseninde aldığı kararlarla açıklar,  kendisini sorumlu kılar.
 3. Kongremiz, Parti 3. Kongremizin bilimsel yönelim ve teorik zeminini kuvvetli dayanak kabulüyle onaylarken, aldığı kararları sahiplenerek somut koşullara uygun pratik-politikalarla ilerletmeyi görev alır.
 4. Kongremiz, somut örgütsel politika ve çizgi sorunlarında, ‘’Sözün İspatı’’ bilincini yansıtan ‘’Kazanmaya Endeksli Siyaset Yönelimini’’ kararlaştıran muhtevasıyla yeni bir siyaset tarzını ifade eder.
 5. Kongremiz, devrim doğrultusunda ileriye doğru atılmış bir adım, örgütsel politika ve görevlerde devrimci rotanın yeniden teyit edilmesidir.
 6. Kongremiz partimizin istikrarlı mücadele ve bilimsel rotasını teyididir     

Sorun proletarya ve emekçi halklarımızın yüce çıkarları ve devrimci kurtuluşu ise, partimiz, hiçbir mücadeleden feragat etmez, hiçbir bedelden sakınmaz! Sınıflar mücadelesinin tüm amansızlığı, insanlığın özgürleşme mücadelesi uğruna yeğdir! Partimizin geçmiş mücadele tecrübesi ve gelecek mücadele bilinci bu kararlı bağra sahiptir.

Tarihi mücadele tecrübemizin doğrulayarak kanıtladığı bu kararlı duruş gibi, parti 4. kongremiz de, sınıflar mücadelesinin tüm amansızlığını yeğleyen bu iddialı duruşun bir kanıtıdır.

 1. Kongremiz, partimizin sınıflar mücadelesinin sert çatışmalarında ağır bedelleri göğüsleme pahasına Komünist çizgiyle sergilediği ilkeli devrimci duruşunu, yalnızca siyasi düşmanlarına karşı silahlı savaşımın teori/pratiğiyle omuzlamaz, bilakis sağ/sol türevden tasfiyeci burjuva ideolojik akımlara karşı ideolojik/teorik mücadele cephesinde de koruyarak omuzlar.
 2. Kongremiz, MLM’nin canlı ruhu olan ‘’somut koşulların somut tahlili’’ ilkesinden sapmadan, her türden statükocu dogmatik muhafazakâr anlayışa karşı, partimizin MLM bilimi kılavuzluğunda edindiği ilerleme doğrultusu ve gelişme dinamiğini temel alır.

Devrim ve mücadelede ısrar, somut koşullardan koparılamaz olan teorideki gelişmeyle mümkündür. Değişen dünyanın devrimci yoldan değiştirilmesi, ancak değişim/gelişim çizgisinin teori pratiğini kuşanmakla olanaklıdır. Parti 4. kongremizin Parti 3. kongre çizgisini onaylaması bu bilince yaslanır.” İfadelerine yer verilerek şöyle devam edildi:

“4. Kongremizin demokratik/meşru niteliği

Parti 4. kongremiz, partimizin güvenliğini doğrudan etkileyen irademiz dışındaki gelişmelerin koşulladığı erteleme süreçlerini parti iradesine danışma usulüyle karara bağlayıp geride bıraktıktan sonra, parti iradesinin onaylayarak belirlediği tarihte, Parti Merkez Komitesi önderliğinde oluşturulan kurumsal örgütlenme inisiyatifinde ve Merkez Komitemizin planlaması temelinde devrimimizin dönemsel görevlerini üstlenmeye dönük gündemler etrafında başarıyla toplandı.

Delege sistemi biçiminde tecelli ederek parti iradesini demokratik normlarda temsil eden bağlayıcı en üst organ niteliğinde toplanan Parti 4. kongremiz;

1-Demokratik-merkeziyetçi ilke ile saptanan demokratiklik şartı ihtiyacını yeterince karşılayan özelliğiyle,

2-Toplam delege bileşeni ve karar alma yeterliliği konusunda irade temsiliyetini tartışmasız şartlarda taşıyan özelliğiyle,

3-İdeolojik-teorik-örgütsel tartışma ve karar sürecini temel örgütlenme ilkesine uygun olarak demokratik normlar yeteneğinde işleten özelliğiyle,

4-Azınlığın haklarına saygı gösteren ama çoğunluk esasına göre kararlaşan özelliğiyle,

5-Siyasi iktidar mücadelesi zemininde açığa çıkan devrimci görevlerin tereddütsüzce omuzlanması iradesinin berrak biçimde ortaya konulması özelliği itibarıyla; tamamen meşru ve demokratik şartlarda gelişen, somut örgütsel görevlerin karar altına alınmasıyla sonuçlanan siyasi mücadele sürecinin bir basamağı durumundadır.

 1. Kongremizin, demokratik tartışma kültürünün egemen olduğu kuvvetli demokratik şart ve siyasi olgunluğa sahip bir platform niteliğinde olduğu, kongre kapanışında söz alan istisnasız her delege ve katılımcı yoldaşın memnuniyet beyanlarıyla teyit edilmiştir.
 2. Kongremiz, demokratik şartlarda fikirler arası doğru/yanlış mücadelesine tanık olmakla birlikte, azınlık fikirlerin haklarını koruma zemininde bu görüşleri tutanakların da ötesinde, kısa kararlar metninde kararlara düşülen şerhler olarak partiye yayınlamıştır.” denildikten sonra şöyle devam edildi:


” 4. Kongremizin örgütsel durum tespiti ve aldığı kararlar özeti

Parti 4. kongremiz, Partimizin 3. kongresinden günümüze kadar süregelen dönemi, politik ve örgütsel raporlarla birlikte, siyasi faaliyet ve çalışma süreci, bu sürecin görevler pratiği ile örgüt ve örgütsel güç durumu hakkında izlenen gerçeklere dayalı durum tespiti yaparak, başarı ve başarısızlıklarını muhasebe etmiş, merkezi önderlik kurumu şahsında başarısızlıklarının özeleştirisini yapmıştır.

Başarısızlıkların kaynağında yatan nedenlerin, esasta ideolojik-teorik-siyasi çizgi zemininden bağımsız olarak, kadro, örgütsel güç ve örgüt/parti bilincindeki zayıflıklardan ileri gelen örgüt/örgütlenme ve örgütsel çalışmalar pratiğindeki sorunlardan kaynaklandığını tespit ederken, bunun birinci dereceden sorumluluğunun merkezi önderlikte olduğuna işaret etmiştir.

Aynı durum tespiti üzerine, işaret ettiği başarısızlıkların ve açığa çıkardığı eksikliklerin giderilmesine dönük planlamalar çerçevesinde politikalar belirleyip kararlar almıştır. Örgütsel durum tespitinde, nitelikli örgüt yaratma ihtiyacı temelinde, örgüt sorunu odaklı problemleri sorunların temel halkası olarak tespit etmiş, örgüt sorunu, örgütsel politika ve siyaset yönelimi eksenli görevlerde yoğunlaşmıştır.

Bu yönelim ve tespitlerle doğru orantılı ve tartışma gündemlerine paralel olarak aldığı ilgili Kararlar;

1-‘’Örgüt ve örgütlenme’’

Gündemi altında, a)-Maoist Kadınlar Birliği ve Kadın örgütlenmesi, b)- Kapalı alan örgütlenmeleri, c)-Merkezi yönetici organların görev ve yetki çerçevesinin tanımlanması, d)-Kadro politikası/kadro sorunu, e)-Yeni siyaset yönelimi, f)-Parlamento ve araçlarına dönük yaklaşım, g)-Teknik ve teknoloji alanlarına dönük çalışmalar ’’ olmak üzere çoğunluk oyuyla toplam 8 karar alındı.

2-‘’3. Kongre muhasebesi’’

Gündeminde yürütülen tartışmaların doygunluğa ulaşmasından sonra, 3. Kongre çizgisi ve kararları oy çokluğuyla yeniden onaylanarak karara bağlandı.

3-‘’Siyasi gelişmeler ve faaliyetlerin değerlendirilmesi’’

Gündeminde alınan iki karardan biri, sunulan MK-SB raporu diğer ek raporlarla birlikte, raporlara gelen eleştiri ve öneriler de dikkate alınmak üzere, faaliyet raporları oy çokluğuyla onaylandı.

4-‘’Savaş stratejisi’

Gündemi üzerine gerekli tartışmalar yürütüldükten sonra, kongre divanının önerisiyle hazırlanan karar taslağı önerisi iradeye sunularak karara dönüşmüştür. Alınan karar özetle; 3. Kongrenin karar ya da yaklaşımı olan, HKO ve PHG ekseninde biçimlenen Sosyalist Halk Savaşı Stratejisini, kapalı alan ve açık alan demokratik mücadele ve örgütlenmelerini kapsayan bütünlük içinde onaylanmasını içerip, kapalı alan örgütlenmeleri ve Partizan Halk Güçleri (PHG) örgütlenmesinin zayıf kaldığına dikkat çekerek bu alan ve örgütlenmelerin oturtulmasını karar altına almıştır.

5-‘’Ulusal sorun ve inanç meselesi’’

Gündeminde hazırlanan belge üzerine yürütülen tartışmalar kongre irademizce yetersiz görülerek, konunun taşıdığı ciddiyete uygun olarak tartışmaların MK önderliğinde derinleştirilerek belirlenen zaman içinde olmak kaydıyla, hazırlanan yazınsal çalışmaların iradeye sunularak sonuçlandırılması karar altına alınmıştır.

6-‘’Öneriler’’

Başlıklı gündemde toplam yedi karar alınmıştır. Bu kararlardan bazıları şöyledir; a)-parti içi eğitimi hedefleyen illegal yayın organları çıkarılmalıdır, b)-‘’Maoist Komünist Partisi’’ biçiminde kullanılan parti isminin bu ifade ediliş biçimi imla kuralları açısından hatalıdır. Doğru kullanım biçimi, ‘’Maoist Komünist Parti’’dir, c)-Sınıfların yapısıyla ilgili uluslararası alanda yapılan tartışmalar doğrultusunda gerekli donanımın sağlanması için bir araştırma yapılarak bir sonraki kongrede parti iradesine sunulmalıdır, d)-birlik ve eylem birliği üzerine, MK mevcutta süren görüşmeleri sürdürerek sonuçlandırmalı, başta parti güçleri olmak üzere diğer ilgili parti ve örgütlerle somut birlik ve eylem birliği görüşmeleri yaparak sonuçlandırmalı ve partiye sunmalıdır şeklinde alınan kararlardır.

7-‘’Merkezi yönetici organların seçimi’’

Gündeminde toplam 4 karar alındı. Bu kararlardan açıklanabilir olan karar; ‘’MK ve MDK seçimleri Kongre divanı denetiminde kapalı oy, açık sayım usulüne uygun olarak demokratik şartlarda gerçekleştirilip, ilgili kararlarda saptanan asıl ve yedek üye sayısına uygun olarak merkezi yönetici organlar olan MK ve MDK seçildi.’’ biçimindedir.

 1. Kongremiz, yukarıdaki gündemler esasında; Kongrenin açılışı ve saygı duruşu, güvenlik, bileşen tespiti, kongre divanı seçimi, Kongre gündemlerinin onaylanması, Mali Raporun aklanması, Eleştiri Özeleştiri ve kapanış gündemleri olmak üzere toplam 15 gündemi ele alarak tartışıp bir dizi karar daha aldı.” ifadelerine yer verildikten sonra şu vurgular yapıldı:
 2. Kongremiz vesilesiyle partimiz, ‘’yoksul dünya’’ saflarını selamlar, ölümsüzleşenlerin anısını saygıyla yaddeder!
 3. Kongremizin komünist coşkusuyla, başta dünya proletaryası, mazlum ulus ve halkları olmak üzere, proletarya enternasyonalizmi saflarında savaşan her kıta coğrafyasından devrimci dinamikleri selamlarken, parti ve devrim neferi tüm militan yoldaşlarımıza sıcak selamlarımızı yolluyoruz.

Aynı vesileyle, parti şehitlerimiz şahsında, emperyalist dünya gericiliği ve bilumum gerici iktidarlarına karşı, bağımsızlık, devrim, sosyalizm ve Komünist toplum uğruna verilen savaşımda toprağa düşerek ölümsüzleşen mücadele kahramanlarını sonsuz saygıyla anıyor, miraslarını sahipleniyoruz.”  denilerek şöyle sonlandırıldı:

Parti 4. Kongre irademiz, enternasyonalist proletaryanın coğrafyamız taburunu temsil eden partimizin Bilimsel Sosyalizm Teorisi ışığında, sınıflar mücadelesi yasası ve çelişki yasası temelinde açıklayarak tasavvur ettiği Komünist toplum amacına dönük zorlu mücadele görevlerini gerçekleştirme eyleminde tereddüt etmez, en çetin mücadeleleri sebatla omuzlamaktan sakınmaz.

Sınıflar mücadelesinin inkârıyla tarihin sonunu ilan eden burjuva ideologların boş safsatalarına inat, partimiz, sınıflar mücadelesi pratiğiyle tarih yazan kitlelerin devrimci eylemine önderlik yapma sorumluluğunu taşıyarak, Sosyalist Halk Savaşı siperlerinde devrimci sınıf savaşını temsil edip yükseltmeyi yaşamsal görevi sayar.

Partimiz, büyük insanlığın sınırsız özgürlük düşünün dünya sathına serpilen devrimci sınıf savaşımlarıyla mutlaka ve mutlaka gerçeğe dönüşeceğinden emindir. Emperyalist kokuşmuşluk ve köhnemiş gericiliğin esaret prangalarına hapsedilmiş büyük insanlık, proletarya önderliğinde ayağa kalkarak özgür dünyayı kuracaktır! Emperyalist dünya gericiliğine emanet edilmiş dünya kabul edilemezdir. Yeni Dünya’nın kurulması kaçınılmazdır. Bu kaçınılmaza varmak için devrimci değiştirme eyleminde bulunmak zorunludur!  Son söz daha söylenmiş değildir! 4. kongremiz bu bilinçten hareket eder” açıklama sona erdi.

Gazete Patika