Ovacık’taki Halkçı-Demokratik-Devrimci Yerel Yönetim Modeli Dersim’e Taşınırken

Evet, seçimlerin kazanılması somut görev ve hedeftir Lakin tüm mesele belediyelerin kazanılması değil, demokratik-devrimci kazanımların biriktirilmesi, kitlelerin bilinçlendirilerek örgütlenmesi, onlar içinde kök salınmasıdır!

HABER MERKEZİ (25-03-2019) Doğru görüşlerin anlatılması kolay mı? Mantıken ‘’kolaydır’’ diye yanıt yapıştırmak mümkün. Fakat durum bu kadar pürüzsüz değil. Bilakis çetrefillidir. Teorik olarak doğru fikirlerin anlatılmasının doğru fikirlerden alınan avantajla kolay olduğu elbette söylenebilir. Teorik olarak bunu söylemek ne kadar mümkün olsa da, iş pratik gerçeğe geldiğinde soruya verilen rasyonel yanıt o kadar pürüzsüz değil, tersine sosyal yaşam gerçeğinde bu yanıt katıksız biçimde girifttir…

Bilimin gelişme tarihi ya da doğru görüşlerin egemen hale gelme süreçlerine bakıldığında, doğru fikirlerin benimsenmesinin oldukça zorlu mücadele ve emekler süreci gerektirdiği görülecektir. Öyle ki, doğru fikirlerin sübjektif olmaktan çıkıp olgulaştığı kimi şartlarda dahi, somut olgu haline dönüşmüş doğru fikri benimsetmek ya da bunları kabullendirmek-kabullenmek son derece meşakkatli bir mücadele sürecine vesile olmakta, olabilmektedir…

Bu sürecin temel sorunlarından biri, doğruya ya da olguya hangi açıdan veya hangi pencereden bakıldığıdır ki, bu son tahlilde hangi sınıf bakış açısı/hangi dünya görüşüyle bakıldığı, görüş ya da olgunun hangi felsefi bilimle yorumlandığıdır. Bu düzlemde şu sorundan bahsetmek yerinde olur. Aynı sınıf cephesinde bulunup bu sınıf adına hareket eden, dolayısıyla esasta aynı dünya görüşü ve felsefeyle dünyayı(olgu ve görüşü) yorumlayan farklı ideolojik-siyasi formasyonların, aynı siyasi vb süreçleri, bu süreçlerin olgu ve gerçeklerini yorumlamaları farklılaşabilmektedir. Bu da gösterir ki, aynı sınıf adına hareket edilip aynı dünya görüşü savunulmuş ya da benimsenmiş olsa da, bunlardaki kavrayış ve yorumlanış farklılaşabilmektedir. Bunun temel nedeni ise, bilimsel sosyalizm teorisi ve MLM bilime hakim olamama veya bunun kavranmasında önemli nüansların taşınmış olmasıdır. Siyasal gerçeklerin bütünlüklü olarak okunabilmesi ya da okunamaması, siyasi olgu ve süreçlerin yorumlanışına ışık tutan felsefi bilimin tam olarak içselleştirememesi, diyalektik ve tarihi materyalizm metodunun tam olarak uygulanamaması, yöntemlerde zayıflıkların taşınması, siyasi hedef ve görevlerin dar gurup açısından okunması ve daha biz dizi basit kaygıların güdülmesi bu farklılıklarda rol oynayan diğer etmenler olarak öne çıkmaktadır.

Devrimci sınıf örgütlü hareketinin en tepeden en tabana kadar hemen her sorunda bölünmüşlük göstermesi, farklı açılardan bakması ve gerçeğe ayrı pencerelerden bakması durumunun ne düzeyde olduğunu sade bir örnekle açıklarsak, Ovacık belediyesi isabetli bir örnek olur. Aslında Ovacık dışında aynı durumda Mazgirt belediyesi ve daha önce Hozat belediyesi de aynı zeminde değerlendirilebilir. Ovacık belediyesi öne çıkan daha çarpıcı bir örnek olduğu için onu konu etmek meselenin rahat anlaşılması için daha uygun örnektir.

Ovacık belediyesi, SMF’nin yerel yönetimler anlayışı ve programı temelinde anlam kazanıp vücut bulan halkçı, devrimci, sosyalist belediyeciliği ifade etmektedir. Kabul görecek/gören en ortak niteliği halkçı-demokratik bir belediye olmasıdır, bu zeminde bir yerel yönetimdir, yerel yönetim anlayışını temsil etmektedir. Bu niteliğin daha ilerisinde bir belediye(yönetim anlayışı) niteliği savunulabilir, buradan eleştiri yürütülebilir. Ancak, bu belediyenin halkçı, demokratik niteliği karşı çıkılamaz ortak bir zemindir. Dolayısıyla daha ileri nitelikte bir belediye ve yerel yönetim anlayışını savunanlar açısından da Ovacık belediyesi mevcut niteliğiyle ortak bir payda oluşturmaktadır. Mevcut nitelikteki Ovacık belediyesi olağan koşullarda, bütün ulusal-demokratik, demokratik, devrimci, sosyalist kesimlerin ortak bir değeri, kazanımı ve mevziisi olarak tanımlanmak, kabul edilmek durumundadır ki, niteliği dikkate alındığında normal olarak öyledir. Fakat pratik gerçekte durum çok daha başkadır.

Demokratik, devrimci, sosyalist cephe örgütlü güçleri Ovacık belediyesine bu bilinç ve kavrayışla yaklaşma, dolayısıyla onu destekleyip geliştirme yerine, onu baltalama, zayıflatma tutumuna düşmekte ya da girmektedirler. Demokratik, halkçı, devrimci-sosyalist yerel yönetim anlayışına oturan Ovacık belediyesi bu niteliğine rağmen ilginç bir şekilde aynı cephe örgütlü güçlerince destek değil, bilakis yıpratılma, karalanma hedefi haline getirilmektedir. Görev bizlerin ortak cephesindeki demokratik kazanımın desteklenerek geliştirilmesi iken, ilginç biçimde yerilmektedir… Teorik doğrunun pratik gerçekte farklılaşmasına çarpıcı bir örnektir bu.

Oysa Ovacık belediyesi, öyle ya da böyle tanımlandığı ‘’Kominist belediye’’ kimliğiyle küçümsenemez düzeyde olumlu etkiler yaratarak demokratik, devrimci, sosyalist cepheye olumlu katkılar, hizmetler sunmuştur. Geniş toplumsal kitleler nezdinde ‘’Komünizm’’e dair olumsuz önyargının belli düzeyde de olsa kırılmasına yol açarak beklenenin ötesinde olumlu rol oynamış, ulus ve gurup sınırlarını geride bırakarak evrensel katkılar sunmuştur. Diğer taraftan burjuvaziyi zorlayan ve içlerinde tartışmalara vesile olmuştur. ‘’bir proje’’, ‘’burjuvazi bilinçli olarak öne çıkarıp hesaplar güdüyor’’ vb vs şeklindeki yaklaşım ya da değerlendirmeler aslen ciddiyetten uzaktır. Elbette burjuvazinin belli hesaplar gütmesi mümkündür. Fakat burjuvazi ‘’Komünizm’’ propagandası yapma pahasına basit hesapların peşine düşmeyeceği açıktır. Dahası, burjuvazi oyun kurduğunda daha büyük çaplı oyunlar kurar, sadece küçük bir belediye üzerinden değil. Kaldı ki ‘’Komünizm’’ propagandası pahasına bunu hiç yapmaz. İktidardaki burjuvazi ciddi seçim kaybı tehdidiyle yüz yüzeyken, her tarafı bırakarak gelip 3 bin kişilik bir ilçe üzerinden hesaplar-oyunlar kurmaz. Bu bakımdan ilgili iddialar ciddiyetsizdir; ciddiyetsiz olmaktan da öteye hangi kaygılarla bu iddiaların dillendirildiği de bilinmeyen değildir… Ovacık belediyesinde uygulanan yönetim anlayışı ve pratiğinin Dersim iline taşınması noktasındaki adaylık durumu bütün bu spekülasyonlarını karalamaların ve iftiraların temelidir. Ki, Ovacık belediyesine dönük yaklaşım Ovacık belediye başkanı olup da şimdi Dersim belediye başkanlığına aday olan SMF üyesi şahsında odaklanmaktadır. Dolayısıyla belediye başkanı ile yönettiği belediyeye dönük reaksiyon bir ve aynıdır. Dersim belediye başkan adaylığına dönük eleştiriler SMF adayının şahsında odaklanırken fiilen Ovacık belediyesi pratiğinedir de… Ovacık’taki yerel yönetim anlayışı ve programı Dersim’e taşınmak istenmektedir. Dersim belediye başkan adaylığına karşı çıkanlar Ovacık modeline karşı çıkmaktadırlar!…

SMF ne yapmalıdır? Eleştiri ve eleştiri sınırlarını zorlayan yaklaşımlara demokratik hakkını kullanarak düzeyli yanıtlar vermiştir. Buraya takılmadan doğru perspektifiyle hareket edip kendi program ve anlayışını halka anlatmanın daha etkin yöntemlerini kullanarak çalışmalarını daha sıkı tempoyla hızlandırıp yürütmelidir. Kendi program ve anlayışının propagandasına paralel olarak faşist iktidar ve faşist düzen partilerinin siyasi teşhirini esas alan yönelimle çalışmalarını ileri kazanımlara göre biçimlendirmelidir. Evet, seçimlerin kazanılması somut görev ve hedeftir. Lakin tüm mesele belediyelerin kazanılması değil, demokratik-devrimci kazanımların biriktirilmesi, kitlelerin bilinçlendirilerek örgütlenmesi, onlar içinde kök salınmasıdır!

Seçimleri kazanma motivasyonuyla hareket edilmeli, çalışmalar bu ruhla yürütülmelidir. Fakat seçim sonuçlarında kazanma gibi kaybetme de tamamen mümkün ve doğaldır. Belediye yönetimlerini kazanmamak gerçekte kaybetmek anlamına gelmez. Her halükarda kazanımlarımız mevcuttur ve bunlar bugünden sağlanmış durumdadır. Dolayısıyla, en kötü ihtimal varsayımıyla, hiç bir belediyenin kazanılmaması bile moral bozukluğuna vesile olmamalıdır. Aynı çalışma ruhuyla örgütlenme çalışmaları sürdürülmeli, elde edilen olanak ve kazanımlar değerlendirilerek örgütlenme yelpazesi genişletilmelidir. Kitleleri kazanmaktan daha büyük kazanım olamaz. Her SMF’linin bilinci bu olmalıdır. Bahsedildiği gibi, bütün ufkumuz bir kaç belediye kazanmak değil, halk kitlelerini kazanıp örgütlemektir asıl olan. Perspektif ve yönelim bu olmalıdır. Yürüttüğümüz çalışmalar, ulaştığımız kitleler ve seçimler kampanyası sürecindeki tüm etkinliklerimiz boş değil, ciddi kazanımlar biriktiren bir süreçtir. Ama spekülasyona, karamsarlığa ve kırılganlığa yer yok ki, KAZANACAĞIZ! Kayyumu geldiği yere yolculayacak, Dersim belediyesini Dersim halkına armağan edeceğiz!…

Erken konuşmuyoruz; Ovacık’ta uygulanan Halkçı, Demokratik, Devrimci yerel yönetim anlayışı ve modelini Dersim’e taşıyacağız! Kayyumu defedip, dostlarımız ve halkımızla birlikte yöneteceğiz!