SMF’den örgütlenme çağrısı!

Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun bilimsel sosyalizm ekseni zemininde ete kemiğe bürünen yeni siyasal programını ve buna bağlı olarak örgütlenme perspektifini kitlelerle tartışmak ve kavramak tayin edici bir yerde durmaktadır Bu perspektif ve bilinçle, “Demokratik Haklar Federasyonundan, Sosyalist Meclisler Federasyonuna Sosyalizm mücadelesini büyütüyoruz” şiarlıyla tüm emekçi ve ezilen halkımızı Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun bilimsel sosyalizm bayrağı altında birleşmeye, programını sahiplenmeye ve SMF saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz

HABER MERKEZİ(15.11.2017)- Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF) yazılı bir açıklama yaparak tüm kitleleri SMF’nin bilimsel sosyalizm bayrağı altında birleşmeye ve örgülenmeye çağırdı. ‘’ Daha yaşanılabilir bir dünya için SMF saflarında örgütlenelim! Sosyalizm mücadelesini yükseltelim’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

‘’Sınıflar mücadelesi tüm keskinliğiyle devam ederken emperyalist-kapitalist barbarlık gök kubbenin altında kaosu derinleştirerek yol kat etmeye devam ediyor. Ezilen sömürülen yığınların modern köle haline getirildiği sulta ve taht sahiplerinin dünyanın tüm zenginliklerini tek bir elde toplayarak her şeyi metalaştırdığı bir sürecin yakın tanıklığını yapmaktayız. Dünyanın her bir karışında egemenliğini perçinlemeye çalışan bir avuç asalağın bakililiğinin muzaffer olması şeylerin seyrine aykırı olduğu gibi karşıtının derinleşen çelişkilerden doğru görünürlüğü daha fazla hissedilmektedir. Halk kitleleri, geniş yığınlar kapitalist barbarlığın cenderesinden geçerken nesnel olarak hoşnutsuzlukları ve rahatsızlıkları daha fazla su yüzüne çıkmıştır. Yarım asır önce krizden çıkma metodu olarak sahaya sürülen neo-liberal politikalarda miladını doldurarak kapitalist hegomanyayı yıkımdan ve kaostan kurtaramamıştır.

Derinleşen çelişkiler, yönetememe krizi, ekolojik yıkım, egemenler arası çatışmalar biçiminde sıralanacak olan bir dizi gelişmeler kapitalizmin krizinin bir sonucudur. Komprador tekelci kapitalist ‘’TC’’ devleti de bu gelişmelerden bağımsız değilken kendi özgünlüğünde daha derin çelişkiler yaşamaktadır. AKP şahsında vuku bulan faşist kuşatma ve baskı, yönetememe krizinin eşiğidir. Burjuva temsili parlamenter sistemin işlevinin dahi normuna uygun biçimlenemediği, HDP’li vekillerin ve belediye başkanlarının komplolarla derdest edildiği en küçük hak arama mücadelesinin terör yaftasıyla damgalandığı, toplumsal mücadelede rol alan devrimci, demokrat kurumlara yönelik geliştirilen tutuklama terörü devler erkânının bunalımının ve kendini yeniden tahkim ederek güncelleme ve kotarma çabasıdır.

Coğrafyamızda bulunan işçi sınıfı, emekçi halk kitleleri, ezilen uluslar ve inançlar faşist kuşatmanın tüm pervasız saldırılarına rağmen teslim olmamış tam tersine daha da bilenmiştir. Bu bağlamda halk kitlelerin yıkıcı ve yaratıcı gücü direniş ve isyanlara gebedir.

Tam da bu eşikte kitlelerin bilinçli dinamik rolü başat öneme sahiptir. Yaratan ve yıkanın kitleler olduğu tartışma gütmez bir realitedir. Bu realite sosyalistlerin pusulasıdır. Kitlelerin öğrencisi ve öğretmeni olmak bir lafız değildir. Somuta uyarlanması bugünün maddi yaşamında tohumunun serpiştirilmesi zaruridir. Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF)  tamda bu noktada Meclisler, Sovyetler ve Komünlerin yarına ertelenemez bir gerçekliğe sahip olduğu vurgusunu ön plana çıkarmıştır. Tahayyül edilen sistem bürokratik ve elit eski tarzı tahkim eden değil onun yadsınması ve alternatifi üzerinden biçimlenmek zorundadır.

Komünün ruhu Meclislerde, Konseylerde ve Sovyetlerde billurlaşmıştır. Halk kitleleri yadsınarak bir arpa yolu kat edilmez. İşi halk kitlelerini örgütlemek olanlar, onları özneleştirmekle mükelleftir. Söz, yetki ve karar mekanizması bir avuç kesime terkedilemez. Tüm tarihsel deneyimler halk kitleleriyle cisimleşmiştir. Bu referanslardan öğrenmek zaruridir. Hiçbir gerekçe halk kitlelerinin özneleşmesinin önünde engel değildir. SMF’nin temel referansı Paris Komünü, Ekim devrimi,  Çin, BPKD ve yaşanmış bütün sosyalizm deneyimleri ve birikimleridir. Bu sebepten ötürü Meclisler, Konseyler, Komünler ve Sovyetler perspektifi, keyfi bir tercih sonucu açığa çıkan olgular değildir. Siyasal, ideolojik ve felsefik yanlarından bağımsız ele alınamazlar. Özünü veren bilimsel sosyalizm anlayışıdır. Emperyalist kapitalist sisteme alternatif olan model ve ona son verecek anahtar elimizdedir. Toplumsal mücadelenin her aşamasında kitleleri özne haline getirmek anahtarı açacak ve buzu kıracak biricik yoldur. Bu bağlamda kitlelerin özneleşmesinin en ileri platformları olan Meclisler, Konseyler, Sovyetler ve Komünlerle bütünleşmek yaşamın en küçük gözeneklerinden başlayarak alternatif olan modeli ete kemiğe büründürmek için SMF’de örgütlenelim, özneleşelim!

Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun bilimsel sosyalizm ekseni zemininde ete kemiğe bürünen yeni siyasal programını ve buna bağlı olarak örgütlenme perspektifini kitlelerle tartışmak ve kavramak tayin edici bir yerde durmaktadır. Bu perspektif ve bilinçle, “Demokratik Haklar Federasyonundan, Sosyalist Meclisler Federasyonuna Sosyalizm mücadelesini büyütüyoruz” şiarlıyla tüm emekçi ve ezilen halkımızı Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun bilimsel sosyalizm bayrağı altında birleşmeye, programını sahiplenmeye ve SMF saflarında örgütlenmeye çağırıyoruz’’

Yaşasın Sosyalist Meclisler Federasyonu!

Tüm iktidar, Meclislere, Konseylere, Sovyetlere ve Komünlere!

Yaşasın Sosyalizm!

Kahrolsun Emperyalizm, Kapitalizm, Faşizm ve Her Türden Gericilik!