“Sosyalist belediyelerle dayanışma etkinlikleri”nden biri de Londra’da gerçekleştirildi

lonLondra (26-12-2014) Bir süredir ADHK tarafından başlatılmış olan etkinliklerden biri de (20 Aralık 2014) Londra’da başarıyla gerҫekleştirildi. ADHK, ADKH ve Londra YÇKM tarafından ortaklaşa organize edilen Londra’daki etkinliğe; Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maҫoğlu, ADHK Başkanları Yusuf Demir ve Inci Kaya konuşmacı olarak katıldılar.

Kalabalık bir kitle katılımıyla başlayan etkinlik, başta 19 Aralık 2000 Cezaevleri katliamı, 1978 Maraş, 2011 Roboski katliamlarından yaşamlarını yitirenler olmak üzere; Şengal, Rojava ve Kobane ve dünyanın birҫok köşesinde özgürlük , devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşamlarını yitirenlerin anısına yapılan saygı duruşundan sonra konuşmalara geҫildi.

İlk sözü alan Yusuf Demir, kısa bir değinmeyle Cezaevleri katliamı , Maraş ve Roboski katliamlarında yaşamını yitirenleri anarak; Sosyalist belediyelerle ilgili ADHK’nin bakıs aҫısını anlattı. Özet olarak; yaşadığımız kapitalist toplumda, bireyci ve özel mülkiyete dayalı yaşam karşısında kazanılmış en küҫük bir mevzinin öneminin olduğu, halkla doğrudan ilişki iҫinde olan yerel yönetimlerin kazanılmasının önemli olduğu, bunlar üzerinden halkın biliҫlendirilip dönüştürülmesinin mümkün olduğu, bireysel yaşam kültürüne alternatif, kollektif/komünar yaşam kültürünün kitlelere benimsetilebileceğine dikkat ҫektikten sonra, yerel yönetimlerin örgütlenme biҫimine de kısaca değindi. Ve halk Meclislerinin, bunlara bağlı komisyon veya konseylerin oluşturulması, özellikle kadın ve genҫlik örgütlenmesine özel önem verilmesine özel vurgu yaptı. Ayrıca kısaca halkın yerel yönetimlerin yöneticilerini seҫmekle kalmayıp; bizzat katılımcı, sorumluluk alan, denetleyen, kararlarda etkili olan bir bilince kavuşturulması gerektiği, herkesin yeteneği oranında üretim faaliyetine sokulması iҫin gerekli bilinҫlendirme ve koşulların oluşturulması , halkın sosyal ve kültürel ihtiyaҫlarının karşılanması iҫin süreklilik arzeden bir ҫaba iҫinde olunması gerektiğini de anlatan konuşmasını noktaladı.

Daha sonra söz alan İnci Kaya, Kadın hareketi adına yerel yönetimlerden beklentilerini dile getiren kısa konuşmasında; Yerel yönetimlerde Kadına ciddi şekilde yer verilmesi, kadına uygulanan şiddetin son bulması iҫin gerekli ҫalışmaların yürütülmesi, Kadını üretim faaliyetine sokan koşulların ve bilincin yaratılması gerektiğine özel dikkat ҫekti. Politik yaşamda kadının yeralmasının ve yönetimde aktif olmasının toplumsal dönüşümde anahtar rol oynayacağını bilince ҫıkartmak gerektiğini belirtti.

Kısa süren bir müzik dinletisi ve yemekten sonra, 15 Dakikalık Mazgirt ve Ovacık Belediyelerinin ҫalışmalarını anlatan Sinevizyon gösterimi yapıldı ve Belediye Başkanlarının sunumlarına geҫildi.

Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, selamlamadan sonra özetle şunları dile getirdi: „Mevcut merkezi iktidarlara karşı alternativ belediyeciliğin ne olduğunu ve bunun bugünkü koşullarda kazanılıp yaşatılmasının zor olduğunu da biliyoruz. Bizim halkҫı belediyecilik anlayışımız, ortak ҫöp toplamak değildir. Önemli olan, halkla birlikte işlerin organize edilmesi ve gerҫekleştirilmesidir. Biz, halkın kendi belediyelerine sahip ҫıkma anlayışını geliştirdik ve güvenini sağladık. Ilk devraldığımızdan bu yana halkın acil ihtiyaҫlarının karşılanmasına (hizmet olarak) önem verdik. Insanların kendi iҫine kapanıp, kendi sorunlarıyla boğuşmasının önüne geҫmek , biraraya gelip sosyal ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz ve bazı kurumlar (Kadın Misafirhanesi gibi) oluşturuyoruz. Halkı, toplumsal ve siyasal gelişmelere duyarlı kılmaya özel önem veriyoruz. Yakın zamanda Kobane ve Şengal halkıyla dayanısma gibi.“

Tekin Türkel, Belediyenin gerҫekleştirdiği etkinlik ve sosyal hizmetlerden örnekler verdikten sonra konuşmasını kısaca şöyle sonlandırdı:„Biz, yaptıklarımızı, devletin belediyeye sunduklarıyla değil, gösterilen devrimci dayanışma ile gerҫekleştiriyoruz. Halkın üretime katılmasını sağlamak kollektif üretimin ürünlerini birlikte paylaşmak anlayışını hakim kılmaya ҫalışıyoruz. Ve bunun belediyelerimizi geliştirip güҫlendireceğine ve yaşatacağına inanıyoruz.“

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maҫoğlu da, „Bizi davet eden arkadaşlara ve yoldaşlara teşekkür ediyorum“ dedikten sonra, sosyalist belediyecilik anlayışının nasıl uygulandığını anlattı.

Maҫoğlu özetle ; „Kadınların yönetime katılmasına ağırlık verdik. Kadınların kitlelerle iletişimde daha başarılı olacağina inanıyoruz. Kadının üretim ve yönetime katılmasının sürekli geliştirilmesi iҫin ҫalışmalarımızı yürüteceğiz. Halk meclislerine dayanarak ҫalışıyoruz ve halk meclisleri komisyonunu yönetime gelişimizin ikinci ayında oluşturduk. Halk meclislerine geniş katılım sağlandı. Halkҫı anlayışa sahip olan herkes bu meclislerde yeralıyor. Bütün kararlar, halk meclislerinde alınıyor ve sonra belediye meclisine götürülüyor. Bu yöntem henüz tam olarak yerine oturmamış olsa da, iyi bir yolda olduğumuza inanıyorum.“ dedikten sonra; gerҫekleştirdikleri hizmetler ve gerҫekleştirmeyi planladıkları projeleri sıraladı ve herkesin bu projelerin gerҫekleşmesinde gerekli dayanışmada bulunması ҫağrısında bulundu.

Etkinliğe katılan kitleden konuşma yapanlar ve soru soranlar da oldu. Sorulara verilen yanıtlardan sonra etkinlik sona erdirildi.

12