ADHK 22. KONGRESİ BAŞARIYLA SONUÇLANDI!

KAMUOYUNA

Frankfurt (25 Mart 2013) Selam olsun Dünyanın her köşesinde emperyalizme, kapitalizme ve her türden gerici  sisteme, doğanın tahribi ve kirletilmesine, her türlü eşitsizliğe, ırkçılığa, siyonizme ve sosyal şövenizme karşı mücadele eden halklara!

Selam olsun, demokratik hak ve özgürlükler, halk demokrasisi, sosyalizm ve sömürüsüz-sınıfsız bir dünya için yürütülen mücadelede yaşamını yitiren, fiziksel ve zihinsel olarak engelli durumuna düşen, zindanlarda tutsak edilen yoldaşlarımıza; devrimci-demokrat, özgürlük savaşçısı tüm insanlara!

Emekçiler, İşçiler ve Dostlar!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), 23-24 Mart 2013 günlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde „Irkçılığa, Ayrımcılığa ve Emperyalist Saldırganlığa Karşı; Yeni Bir Dünyanın Mümkün Olduğunu Haykırmak İçin Buluşalım!“ şiarıyla 22. Kongresini gerçekleştirdi.

İnsanın kendi kendine yabancılaşmasının yoğun olarak yaşandığı; emekçı kitlelerin ve işçi sınıfının kendisi için örgütlenmesinin ya yadsındığı ya da kapitalist sistemin savunucusu veya ona  entegre olmuş azınlık bir grubun liderliğindeki parti ve sendikalara yönlendirildiği bugünkü koşullara inat; demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini kapitalist dünyaya alternativ yeni bir dünya mücadelesiyle paralel yürütme perspektifine sahip olan Kongremiz başarıyla sonuçlanmıştır.

Kongremiz; her türlü sömürü ve zulmün, etik kirlenmişliğin, doğa kirliliğinin, haksız ve işgalci savaşların kaynağı olan kapitalist sistemin ekonomik krizinin hala devam ettiğini ve bunun özellikle uluslararası büyük tekellerin krizine dönüştüğünü tesbit etmiş; krizden kazançlı çıkmak için; egemen sömürücü sınıflarca alınacak „önlemler“in emekçiler ve işçi sınıfı aleyhine olanlarını teşhir etmeyi ve birleşik devrimci mücadelenin geliştirilmesine dikkat çekmiştir.

Kongremiz; özellikle Kuzey Afrika ve Orta-Doğu’da gelişen kendiliğindenci halk ayaklanmalarının devrimci önderlikten yoksun oluşuna dikkat çekmiş; bilinçle donanmış demokratik devrim ve sosyalizm hedefli siyasal örgütlenmelerin-partilerin oluşumu temennisinde bulunmuştur. Böyle bir önderlikten yoksun ayaklanmaların kısa sürede bastırılmasının veya egemen sömürücü sınıflarca tekrar sistem içinde eritilebileceği riskine dikkat çekmiştir.

Kongremiz; başta Avrupa ülkeleri olmak üzere;bütün kapitalist ülkelerde ırkçılık ve ayrımcılığın ciddi boyutta gelişme gösterdiğine; bu gelişmenin ilk etapta göçmenleri hedeflediği görüntüsünde olsa da genel olarak tüm emekçi sınıfların ve işçi sınıfının ortak mücadelesini hedeflediğine vurgu yapmış ve bunu teşhir edilmesini görevleri arasına almıştır.

Kongremiz; Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki siyasal gelişmeleri ele almış; emperyaliszmin uşağı faşist diktatörlüğe karşı yürütülen halk demokrasisi mücadelesini ve Kürt ulusunun hak eşitliği mücadelesini desteklediğine vurgu yapmıştır.

Kongremiz; her türlü cinsiyet ayrımı ve kadına karşı uygulanan zulme karşı mücadeleyi geliştirmek amacıyla güçlü örgütlenmenin önemine dikkat çekmiştir.

Kongremiz; kapitalist sistemin, ezilen sınıflara mensup gençliğin yozlaştırılması ve intiharlara sürüklenmesine sebep olan sosyal ve kültürel politikalarınin teşhir edilmesi ve gençliğin bilinçlendirilerek örgütlenmesinin önemine vurgu yapmış ve çalışmaların organize edilmesini benimsemiştir.

Kongremiz; başarılı bir şekilde yönetim organlarının seçimini gerçekleştirmiş ve gelecekte daha güçlü bir örgütlenme temennisiyle; oturumunu sonlandırmıştır.

Kongremize; gönderdikleri mesajlarla desteklerini sunan dost örgütlenmelerden Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu, REDD Sanat ve Düşün Kolektifi ve Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu’na teşekkür ediyor mücadelelerinde başarılar diliyoruz.

Yaşasın ADHK ve Bileşenleri ADKH ve ADGH!