ADHK; 700. Haftasında Cumartesi Annelerinin Direnişini Selamlıyoruz!

700 Hafta sadece ne zamanın uzunluğudur, ne de sadece koca bir rakamdır 700 hafta omuz omuza direnişdir, sessizliği yırtan haykırıştır, en  insani değerler için arayıştır, faşist  diktatörlüğe karşı uzun soluklu kavgadır 700  hafta anaların, oğulların, kızların yüreklerinde ki öfkedir, inançtır ve kabuk tutmayan yaradır

ADHK (21-08-2018) 27 Mayıs 1995 tarihinden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti faṣist diktatörlüḡünün ҫeṣitli hükümetleri döneminde ҫeṣitli ṣekillerde katledilerek kaybedilen evlatlarının veya yakınlarının kendilerine teslim edilmesi talebiyle; her Cumartesi bir araya gelerek gösteri yapan „Cumartesi Anneleri“ 700. Gösterisini 25 Aḡustos 2018 günü yine İstanbul Galatasaray’da gerҫekleṣtireceklerdir.

Türkiye tarihinin en uzun barıṣҫıl gösterisi olarak tarih sayfalarına kendini yazdıran bu haklı ve meṣru gösteriyi engellemeye yönelik saldırılar da hiҫ durmadı. 13 Mart 1999’da  polis tarafından yapılan ṣiddetli saldırıdan sonra Galatasaray Lisesi önündeki gösterilerine ara veren „Cumartesi Anneleri“, 31 Ocak 2009’da yeniden bir araya gelmeye baṣladılar ve günümüze kadar aralıksız olarak, bu eylemlerini sürdürmektedirler.

12 Eylül 1980 askeri faṣist cuntasının toplu gözaltı-tutuklama furyasına paralel olarak, iṣkencelerde, idam sehpalarında, ev ve köy baskınlarında devrimcilere, komünistlere, Kürt ulusal devrimcilerine yönelik imha politikası; 1993-1994 yıllarında Ҫiller hükümeti döneminde, yoḡunluklu olarak yerini; gözaltında kaybetme, kaҫırıp öldürme ve yeri belli olmayacak ṣekilde gömme yöntemine bırakmıṣtır. Bu yöntemler, daha sonraki dönemlerde de süregelmiṣtir.

Evlatlarının üṣümesini bile yüreklerinde hisseden annelerin; bu zulüm ve katliamlar karṣısında sessiz kalması beklenemezdi. Ve onlar, sessiz ҫoḡunluḡun suskunluḡuna karṣı bir ҫıḡlık olarak Galatasaray’da „Kaybettiḡiniz Evlatlarımızı İstiyoruz“  talebiyle gösterilerini gerҫekleṣtirdiler. Her türlü baskı ve zulmü uygulayarak; faṣist rejime karṣı duran ve konuṣan herkesi susturarak, iktidarını sürdürmeye ҫalıṣan Recep Tayyip Erdoḡan ṣefliḡindeki AKP-MHP faṣist koalisyon hükümetine raḡmen, sessizliḡi deḡil, haykırıṣı yansıtan Cumartesi Anneleri“nin bu onurlu duruṣunu selamlıyoruz.

Devrimcilerin, komünistlerin direniṣleri karṣısında yenilgiye uḡrayan faṣist diktatörlüḡün iṣkencecileri, ölüm mangaları; onları katlederek kaybetmektedirler. Direniṣlerinin toplum tarafından görülmesine, teslimiyetin ve sessizliḡin deḡil, direniṣin ve haykırıṣın seҫilmesi gerektiḡini haykırmalarına engel olmak istemektedirler. Evlatlarından ve yakınlarından bu mesajı alan  Cumartesi Anneleri, bu duruṣlarıyla, yakınmaya raḡmen sessizliḡi tercih eden toplumun büyük ҫoḡunluḡuna; „sessizlik, istemeyerek de olsa yapılan haksızlıkları, baskı, zulüm ve katliamları onaylamaktır. Sessiz kalıp ortak olma, sesini ҫıkar, onaylamadıḡını haykır! Kaybedilenler, siz ezilen ve sömürülenlerin deḡerleridir. Sömürü ve zulüm düzeni kapitalist rejimin yöneticileri, deḡerlerinizi kaybedip unutturdukҫa, sizi sizden uzaklaṣtırıp teslim almayı baṣaracaklardır. Buna izin vermeyin!“ mesajını sunmaktadır.

Bu mesaj iyi algılanmalı ve bilince ҫıkarılarak; kendimiz iҫin örgütlenip, kendi kaderimizi deḡiṣtirme kudretini göstermeliyiz. Bu güҫ bizde var, ama örgütsüz ve bilinҫsiz kaldıkҫa, eyleme dönüṣmedikҫe bir iṣe yaramaz. Bu bilinҫle; bir kez daha Cumartesi Anneleri’nin direniṣini selamlıyor ve mücadelelerinin mücadelemiz olduḡunu haykırıyoruz!

-YAṢASIN CUMARTESİ ANNELERİ’NİN ONURLU DİRENİṢİ!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

21 Ağustos 2018