ADHK Kolektif Tatil Kampı Sonuçlandı

Geleneksel ADHK Kolektif Tatil Kampımız bir kez daha komünal dayanışmanın doruklarında sevincin ve coşkunun ikliminde başarıyla gerçekleşti Konfederasyonumuz ADHK tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kolektif tatil kampı, bu yıl 21 Temmuz-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında İspanya, Catalunya’nın Costa Brava bölgesi, Pals kasabasında (Platja de Pals / Camping Neptuno) başarıyla gerçekleşti

ADHK (12-08-2018) Avrupa’nın ҫeṣitli ülkelerinde yaṣayan ve ҫeṣitli iṣ dallarında ҫalıṣarak yılın iṣ yorgunluḡunu ve kapitalist sistemin dinlenme fırsatı vermeyen yaṣam ritminin getirdiḡi stresli beden ve zihin yorgunluḡunu, denizin enginliklerine bırakmak iҫin; gelen 215 insanın tatil yaptıḡı ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) Kolektif Tatil Kampı, bu yıl da zenginlikler yaṣamaya devam etti.

„Farklılıklarımıza raḡmen dostlarımızla bir arada yaṣamayı baṣarabildiḡimiz oranda biz kitlelerle birleṣmede baṣarılıyız“ prensibini kendine ṣiar edinen ADHK, organize ettigi Kolektif Tatil Kampında da bu ṣiara uygun hareket ederek; bu yıl da farklı siyasal düṣüncelere sahip dostlarımızla ortak yaṣamı paylaṣtı. Yaṣanır özgür bir dünya inṣa etme uḡruna yola ҫıkanların ortaklıklarını paylaṣmaya  ve bunları ҫoḡaltmaya hizmet eden Kolektif Tatil Kampımıza katılan dostlarımıza, bizimle aynı ortamı paylaṣtıkları iҫin teṣekkür ediyor ve gelecek yıllarda da daha fazla katılımla birlikte olmayı umut ediyoruz.

Kamp Komitesi tarafından oluṣturulan ve aҫılıṣta tüm katılımcıların onayına sunulan 3 haftalık Kamp yaṣam programı, bu yıl da 22 Temmuz günü Kampa katılanların onayına sunuldu. Yapılan deḡerlendirmeler sonucunda program kabul edildi. Her bir hafta iҫin ayrı oluṣturulan Program, her haftanın sonunda deḡerlendirmeye tabi tutulur. Programın nasıl ve ne kadar uygulandıḡı bilgisi verildikten sonra katılımcıların eleṣtirisine sunulur, eleṣtiri ve öneriler alınarak yeni haftanın programı hakkında bilgi sunulur. Bu uygulama, bu yıl da baṣarılı bir ṣekilde gerçekleştirildi.

Komitenin oluṣturduḡu program; kısmi eksikliklere raḡmen, esas olarak baṣarılı bir ṣekilde yaṣama uygulandı. Günlük yaṣama iliṣkin yapılan kısa bilgilendirmeler, Kamp yaṣamının düzenli geҫmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun yanısıra, ihtiyaҫ gereḡi gerek Genҫlik ve gerekse Kadın Hareketi tarafından gerҫekleṣtirilen tartıṣmalı sunumlar, Kamp yaṣamını renkli ve zengin kıldıḡı gibi; farklı farklı  bölgelerden gelen insanların aynı ortak sorunları yaṣadıklarına tanıklık etmektedir.

Deniz suyuna dalmak ve güneṣlenmenin yanısıra, günün diḡer saatlerinin de eḡlenceli geҫmesi iҫin düzenlenen Tavla, Satranҫ, Futbol, Voleybol vb. Turnuvalar esas itibariyle baṣarılı yürütüldü.

Her yıl düzenlenen yakın kasabalar ve Barcelona gezileri de baṣarılı geҫti.

Kampımızda Muzaffer Öztürk ile Müzik dinletisi, Murat Kahraman ile kitap tanıtım söyleşisi yapıldı.

Dost kurum ATİK Tatil Kampı ile karṣılıklı ziyaretlerde bulunuldu. Ziyaret sırasında sunulan yemek sonrasında yapılan teṣekkür konuṣmalarında da , ziyaretlerin ve dayanıṣmanın önemine dikkat ҫekilirken; yaṣadıḡımız emperyalist kapitalist ülkelerde iṣҫi sınıfına, emekҫilere, devrimci ve sosyalist kurum ve kuruluṣlara karṣı gerҫekleṣebilecek muhtemel saldırılara karṣı ortak mücadelelerin, örgütlenme ve eylem birliklerinin gerҫekleṣtirilmesinin gerekli olduḡu, ancak böylece emperyalist-kapitalist  sistemin saldırılarının püskürtülebileceḡi belirtildi. Özellikle ayrı olduḡumuz noktalar yerine birlikte olabileceḡimiz noktaların öne ҫıkarılarak, birlikte hareket etmenin zorunlu olduḡuna vurgu yapıldı. Dost kurum ATİK ile yapılan karşılıkıl ziyaretlerde Futbol ve Voleybol karşılaşmalarıda düzenlendi.

Denizin enginliklerine kulaҫ sallamanın ertesinde dinlenmeye geҫildiḡinde de güncel geliṣmelerle ilgili yürütülen tartıṣmalar ve tarihsel deneyimlerin anılarla süslenerek anlatıldıḡı sohbetlerin yeraldıḡı deniz kıyısı bir baṣka renk katıyor Kollektif Kamp yaṣamına.

Tüm katılımcıların ortak emekleriyle yaratılan bu deḡere sahip ҫıkmak ve geliṣtirmek, bireyci-bencil kapitalist yaṣama alternatif Komün yaṣamını zenginleṣtirmek iҫin daha fazla ҫabanın gösterileceḡi beklentisiyle; yeni bir ADHK Kolektif Tatil Kampında buluṣmak umuduyla; yaṣamınızda baṣarılar dileriz.

Gelecek yıl (2019), Kolektif Tatil Kampımız; 20 Temmuz – 9 Ağustos 2019 tarihler arasında İspanya, Catalunya’nın Costa Brava bölgesi, Pals kasabasında (Platja de Pals / Camping Neptuno) yapılacaktır.

ADHK Genel Konsey / Kamp Komitesi

12 Ağustos 2018