ADHK Kolektif Tatil Kampı ve Alternatif Yaşam

Her yıl geleneksel olarak örgütlediğimiz „ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) Geleneksel Kolektif Tatil Kampı“ özel mülkiyetin hakimiyetine dayalı ve dolayısıyla eşitsizliklerin belirlediği kapitalist sistemin yaşamına alternatif bir yaşamın küҫük bir parҫasıdır

Neden böyle bir yaşamı örgütleme gereği duyuyoruz?

ADHK (06-06-2019) Öncelikle; kimseye „lüks bir tatil“ vaadimiz yok, ama birlikte güzel bir tatil geҫireceǧimize inanıyoruz ve  her yıl da bunu yaṣıyoruz.

Cüzdanınızda „yeterince“ paranız varsa, istediğiniz yerde tatil yapabilirsiniz. Kapitalizmin paralı bireye sunduğu „lüks“ tatil yerlerine gidebilirsiniz, „ҫılgın tatil partileri“ne katılabilirsiniz. Ama siz, bu yerlerde, sadece kısa süreli etkisi olabilecek ve sadece sizinle sınırlı kalacak olan memnuniyeti yaşayacaksınız. Ne sizin iҫin ne de varsa ҫocuklarınız iҫin kalıcı bir memnuniyet ve insani ilişkileri bırakmayacaktır. İnsanları fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kılacak olan; uzun süreli etkiler bırakacak olan memnuniyet ve mutluluklardır. Sizler tatil dışındaki zamanınızda zaten işiniz ve ailenizle meşgulsünüz ve konuştuklarınız, paylaştıklarınız genellikle aynıdır. Yine sadece aynı grupla yaptığınız tatilde de, benzeri şeyleri konuşmakla geҫireceksiniz. Kapitalist sistemin toplum projesiyle uğraşan mühendisleri de, zaten bunu istemekte ve sizi böyle yönlendirmektedirler. Üretim faaliyeti ve aile yaşamı iҫinde kendine yabancılaşmış, üretim faaliyetindeki yorgunluk, stres ve sorunların devamı olarak aile iҫinde geҫim, barınma, borҫ, okul vs. Sorunlarıyla uğraşmak, insanı zaten bunaltmaktadır. Yaşadığınız sorunların ҫözümüne, üstesinden nasıl geleceğinize ilişkin konuşup tartışmanız, önerileri alabilmeniz iҫin gerekli zamanınız ve olanağınız yoktur. Ya da en azından sizi buna yönlendiren bir yaşam biҫiminiz yoktur.

Biz,  yalnız baṣınıza hiҫ tatil yapamazsınız demek istemiyoruz. Ama biz, sizlerin mevcut kapitalist sistemin bizlere dayattıǧı bencil ve kendine yabancılaṣmıṣ bir yaṣama ve onun bir parҫası olan tatil anlayıṣına alternatif bir yaṣam perspektifiyle hareket etmenizi ve alternatif bir tatil geҫirmenizi istemekteyiz.  Hele hele ҫocuklarınız ve genҫleriniz iҫin ҫok yararlı olacak alternatif tatil kampımızda yer almanızı tavsiye ediyoruz. Burada, ҫocuklarınız ve genҫleriniz kendine güveni kazandıran iliṣkileri yaṣayacaktır.

Kapitalist toplumun baskı ve sömürüsüne maruz kalan insanları biraraya getirmek, birbirine yakınlaṣtırmak; bencilleṣtirmeye, kendine yabancılaṣtırmaya ve tek tipleṣtirmeye karṣı alternatif olabilmek iҫin; bu yaṣamı örgütlüyoruz.

ADHK Kolektif Tatil Kampı Bizlere Neler Sunuyor?

– Herṣeyden önce bir Komün yaṣamı sunmaktadır.

Kimileri, paylaşma, dayanışma ve ortaklaşmaya dayanan komünal yaşamı, insanoğlunun ulaşamayacağı bir düş olarak görürler. Halbuki çevrelerine baktιklarιnda veya dünya tarihini biraz da olsa incelediklerinde yaşanabilecek böyle bir dünyanιn inşaa edilmesinin  mümkün olduğunu göreceklerdir. Sömürücü sınıflar, bu düşün gerçekleşebilir olduğunu çok iyi bilir ve gerçekleşmemesi için akla gelebilecek her yönteme başvururlar. Komünal yaşamιn yeşermemesi, bireysel yaşamιn temel yaşam biçimi olmasιnι sağlayιcι her türlü kolaylιk ve teşviklerde bulunur.

İnsanlığın tarihsel gelişimi „üretimin toplumsallaşması“ doğrultusunda olmuştur. Bu toplumsallaşma, kapitalizmde oldukça ileri,  kapitalizmin egemenliğini tehdit eder  noktalara ulaşmıştır. Ama buna karşın , üretim toplumsallaşırken, mülkiyet tam tersine giderek küçülen bir azınlığın elinde özelleşmiştir. Bu haliyle kapitalizm insanlığın toplumsal gelişmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Ancak kapitalizm de hayatın doğal akışının önünde durmayı ebediyen sürdüremeyecektir. Bunun farkında olduğu için ezilenlerin herhangi bir alternatif örgütlenmesine izin vermemekte, engellemek için her çareye başvurmaktadır. Burjuvazi, yaşamın her alanında halkların birliğine, dayanışmasına saldırmaktadır. Kolektif, komün yaşamının karşısına bireyi, bireysel yaşamı dayatmaktadır. Çünkü onun ezilenlere layık gördüğü yaşam; paylaşımı, dayanışmayı parçalamak, „dertleriyle başbaşa“, kendi kendine tecriti yaşayan, tecrit edilmiş, bencilleşmiş, bireyci yaşamı tercih eden insanlar yaratmaktır.

İnsanlık, geçmiş toplumlar tarihinde olduğu gibi bugün de ezen-sömüren sınıf ve sistemlerin karşısına alternatif yaşam biçimleri çıkarmıştır. Bugün de kapitalist sisteme ve onun egemeni burjuvaziye karşı alternatif mücadele ve yaşam biçimlerini geliştirmektedir. Komün, işte bu alternatiflerin temelidir. Kapitalist sistemin bireyci-bencil yaşam biçimini reddederek, ortak ve eşit bir paylaşım gerçekleştirerek zor koşulların üstesinden gelmek amacıyla dünyanın bir çok ülkesinde çeşitli gruplar tarafından oluşturulan komünler mevcuttur. Bunlar, „politik, ekolojik, ruhani ve psiko-terapi“ amaçlı oluşturulan farklı farklı komünlerdir. Bunlardan bazıları, burjuvazinin gerici propagandasının etkisinde kalarak „komün“ yerine kendilerini „kasıtlı topluluk“ olarak adlandırmaktadırlar, ama „ortak yaşam ve paylaşım“ temel prensipleridir.  Komün bir anlayıştır, alternatif bir kültürdür, yaşamın yarattığı bir gerçekliktir. Bugün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve Kuzey Kürdistan’da oluşturulan „Köy Komünleri“ mevcuttur. Bu Komünler, kendi ekonomik, sosyal, ekolojik,  kültürel ve hukuki sorunlarını kendileri çözmektedir. Sorunlarını merkezi otoriteye havale etmeden, kendi olanaklarıyla ve kendi üyelerinin ortak iradesiyle çözmektedirler. Komünal bir toplum, „çalışmak zorunluluktan çıkıp bir ihtiyaç haline geldiği zaman“ adaletsizliğin, eşitsizliğin esamesinin okunmadığı zaman, sosyalizm aşılıp altınçağa ulaşılmış demektir.

Bizler bu anlayıṣtan hareketle ortak paylaṣımı yaṣayıp geliṣtiriyoruz. Farklı kültürlere, dillere ve düṣüncelere sahip olunsa da, bir arada yaṣamanın en güzel örneklerinden birini hayata geҫiriyoruz. Yaṣama farklı pencerelerden baksak da, farklı ҫözüm yollarımız olsa da, ortak olduǧumuz noktalarda birleṣmeyi hayata geҫiriyoruz. Farklılıklarımızı deǧil, ortak olduǧumuz noktaları öne ҫıkarıyoruz. Düṣüncelerimizi, türkü ve ṣarkılarımızı, dans ve halaylarımızi, sanatsal, sportif ve zihinsel yeteneklerimizi, mutfak kültür ve yeteneklerimizi paylaṣıyoruz.  Ortak üretip ortak tüketiyoruz.

Bizler bu kollektif yaşamdan birçok şeyi öğreneceğimize inanıyoruz:

Kampımızdaki bütün faaliyet ve etkinliklerde ortak hareket etmek,

Herkesin yeteneğine göre görev ve sorumluluklarda bulunmasını sağlamak ve yetenekleri bütün insanların hizmetine ve beğenisine sunmak,

Komünal yaşamın sürdürülmesinde kitlelerin görüş ve önerilerini dikkate almak ve kararda söz sahibi kılmak; böylece kitlelerin kamp dıṣındaki yaṣamlarında da uygulayabilecekleri bir anlayıṣın benimsetilmesini saǧlamak.

Kitlelerin iradesiyle seçilmiş kamp komitesinin ortak yaşamımıza uygun sorumluluklarını denetlemek ve aynı zamanda onlara karşı sorumluluklarımızı da unutmamak,

Bizler sadece ortak bir kazanda yemek yemek için ve deniz kenarında buluşmak için bir araya gelmiyoruz. Aynı zamanda ortak ve paylaşımcı yaşamın bize sunduklarından en iyi bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktayız. Birlikte sosyal-siyasal ve ekonomik sorunlarımızı tartışmak, ortak değerlerimiz olan kültürel değerleri birbirimize aktarmak ve bilince çıkarmak; birlik, dayanışma ve ortak paylaşımcı bir bilinç kazanarak yaşamımızın diğer alanlarında uygulamaya çalışmak beceri ve alışkanlıklarını kazanmak amacıyla bu komünal yaşamda yeralmaktayız.

Yılın 11 ayını beton duvarlar iҫinde geҫiren insanlarımızla; aҫık havada, deniz manzaralı, bedenlerimizin toprakla temasının saǧlandıǧı ҫadırlarımızda 3 Hafta boyunca konaklıyoruz. Katılımcılar isteklerine göre; 1 Haftalık, 2 Haftalık ya da 3 Haftalık katılabilirler.

Kollektif düṣüncenin ürünü olan yemeklerimiz, bir tek mutfakta bütün katılımcılar iҫin hazırlanmaktadır. Yemeklerin hazırlanıp sunulması ve temizliǧinin yapılması hergün bir baṣka grup arkadaṣ tarafından gerҫekleṣtirilmektedir. Hergün yeni bir grup mutfak hizmeti sunmaktadır. 3 hafta boyunca her birey yalnızca bir defa bu hizmeti sunma görevini yerine getirmektedir.

– Kamp yeri önceden Kamp Komitesi tarafından 3 haftalıǧına kiralanmakta ve katılımcıların kalacakları yerler (Ҫadır kuracakları yerler) Komite tarafından gösterilmekte ve Ҫadırların kurulmasına yardımcı olunmaktadır.

– Ҫocukların zaman geҫirecekleri çadırı bulunmakta. Bu çadırda ҫocuklar ҫeṣitli kültürel ve zihinsel ҫalıṣmalara yönlendirilmektedir.

– Günlük olarak „Kampın Sesi“ gazetesi ҫıkarılmaktadır. Her katılımcı gazeteye yazı, öykü, ṣiir, fıkra ve karikatür verebilir. Ilginҫ fotoǧraflar ve haberler gönderebilir.  

– Çeşitli dallarda Atölye çalışmaları yürütülmektedir.

Santranҫ, Tavla, Futbol, Voleybol turnuvaları düzenlenmektedir.

– Yüzme ve dil kursu verilmektedir.

Kadınlar ve Genҫlik, konuları kendileri tarafından belirlenen sunumlar yapmaktadır.

Kadınlar buluṣması gerҫekleṣmektedir. Yılın 11 ayını geҫirdikleri alanlarda bu kadar fazla sayıda ve uzun süreli bir arada bulunamayan kadınlar, Kampımızda bu olanaǧı bulmakta ve Kadın-Kadına kendi sorunlarını konuṣup- tartıṣabilmektedir.

Genҫlik buluṣması gerҫekleṣmektedir. İṣ ve ders yoǧunluǧu iҫinde sadece sanal medya üzerinden görüṣebilen genҫler, Kampımızda birebir görüṣebilmekte, yeni arkadaṣlıklar ve dostluklar geliṣtirebilmekte, ortak yaṣamın tadını ҫıkarabilmektedirler. Rahatlıkla ailelerinden beklentilerini ve kendi kendilerini nasıl deǧerlendirdiklerini anlatabilmektedirler.

Komite tarafından katılımcıların geneline Panel ve Seminer etkinliǧi düzenlenmektedir.

– Daǧarcıǧımızın tazelenmesi ve eǧlence amaҫlı Bilgi Yarıṣması düzenlenmektedir.

Daǧ, ṣehir gezileri ve Gemi Turu düzenlenmektedir.

Her haftanın bir günü akṣam saatlerinde kısaca geҫmiṣ haftanın deǧerlendirilmesi yapılmakta; hata ve eksiklikler tespit edilip özeleṣtiri yapılarak yeni haftanın programı kitleye sunulmaktadır. Aynı akṣam; birlikte türkülerin, ṣarkıların söylendiǧi, dansların yapıldıǧı, halayların ҫekildiǧı eǧlence programı sunulmaktadır.

Kolektif Tatil Kampımızda  Uyulması Gereken Komünal Kurallar:

Komün yaşamımızda herkes eşit hak ve sorumluluklara sahiptir. Kamp komitesi bir organizatör görevi görmektedir.

Kampın geliri, siz deǧerli katılımcıların ödedikleri ücretlerden oluṣmaktadır. Gelir ve giderin listesi düzenlenen ADHK Kongrelerinde aҫıklanmaktadır. Bunları, delegeler birebir inceleyip deǧerlendirmelerini sunabilirler ve ayrıca delege olmayan katılımcılar da, Kongrelerimizde yeralıp buna tanıklık edebilir, eleṣtiri ve önerilerini sunabilirler.

Komite üyeleri de dahil, kampa katılan herkes eşittir. Hiç bir kimsenin bir başkası karşısında ayrıcalığı yoktur ve olamaz.

Kamp hizmetinde herkes görev almak zorundadır (Sağlık sebebiyle iş göremez durumda olanlar hariç). Görevlerin yerine getirilmesinde dayanışmacı olmak ve işin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak, görevli arkadaşların yükünü hafifletmek bizim için gönüllü bir yaklaşım olmalıdır.

Herkes bir diğerine karşı saygılı olmalı ve sevgiyle yaklaşmalıdır. Bu duygularla oluşturulan dostluklar ve yoldaşlıklar kalıcı ve değerli olmaktadır.

Her birey bir başkasının haklarına saygılı olmalı. Komüne ait malzemelerin tüketiminde bireyci olmamalı, başkalarının da yararlanabilmesine olanak tanımalıdır. İhtiyacιmιzιn gerektirdiği kadar almalιyιz. „Komüne yaptιğιm maddi katkιyι nasιl yaparιm da çιkartιrιm“ anlayιşι, tamamen bencilce bir anlayιştιr.

Komünün işleri kolektiv bir anlayιş içinde gerçekleştirilir ve gönüllülük temelindedir. Her komün üyesinin komüne karşι sorumluluklarι vardιr.  Gönüllülük ile sorumluluk bilinci birleştiğinde, sorun yaşanmadan bütün işlerin üstesinden gelinebilir. Kamp komitesinin yapacağι görevlendirme organizasyon amaçlιdιr, dayatma değildir.

Yukarda da belirttiğimiz gibi; Kamp yaşamιmιz bir Komün yaşamιdιr. Dolayιsιyla, tutum ve davranışlarιmιz da komünde bulunan bütün insanların genel çıkarlarınι gözetmelidir. Herkes birbirine karṣı sorumlu davranmalı ve karṣılıklı sorumluluk duyarak hareket etmelidir.  Herhangi bir bireyin gerek komün içinde gerekse de komün dışında yaptığı herhangi yanlış bir hareket bütün komünün yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve zarar verebilir.

Komün yaşamιna ilişkin eleştiri ve öneriler zamanιnda sunulmalι, sonuç alιnmaya çalιşιlmalιdιr. Komün yaşamι içinde olabilecek hata ve eksikliklere yönelik eleştiriler; eğer sadece kişiyi ilgilendiren bir boyutta ise muhatabιyla konuşularak, komünün tümünü ilgilendiren boyutta ise komiteye iletilmeli ve gerekirse yapιlacak Kamp değerlendirmelerinde gündeme getirilmelidir. Komün yaşamιnda birlik ve dayanιşma ruhunun, dostluk ilişkilerinin gelişmesini ve Kamp katιlιmcιlarιnın her yιl daha da istekli katιlιmιnιn olmasιnι istiyorsak; eleştiri ve özeleştiri mekanιzmasιnι iyi işletmeliyiz. Kampa ilişkin eleştirilerimizi Kamp yerinde yapmalιyιz, Kampιn dιşιnda Kampa (yani Komüne) yapιlan eleştiriler iyi niyetli de yapιlmιş olsa; olumlu etki değil olumsuz etki yaratacağι için yanlιştιr ve objektif olarak yιkιcι ve yιpratιcι olur.

Ortak yaşamımızın önemli bir parçası olan bütün etkinliklerde, turnuvalarda yeralmalıyız. Bu etkinliklerden ve turnuvalardan da öğreneceğimiz çok şeyler olmaktadır.

Komün katılımcılarının günlük yemek-içmek ihtiyaçlarının giderilmesini organize eden Kamp Komitesi, gerekli alış-verişi yapar ve mutfak hizmetini görmek ve katılımcıların yemek-içmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nöbetçiler görevlendirir. Bu nöbetçiler, yemek yapmak, çay demlemek, bulaşık yıkamak, masaları silmek vs. ile sorumludurlar. Nöbetçilerin görevlerini yerine getirmede nöbetçi olmayan katılımcılar da dayanışmada bulunmaktadırlar.

Mutfak giderleri,  Kamp katılımcılarının kamp yeri içın ödedikleri ücretlerden karşılanır ve genel kitlenin ihtiyaçları ve istemleri dikkate alınır.

  • Yemek Saatleri: Kahvaltı: 08.00 ile 10.00 arası, Öǧlen Yemeǧi:12.00 ile 14.00 arası, Akṣam Yemeǧi: 19.00 ile 21.00 arası. Ҫocuklar dıṣında herkes bu saatlerde ihtiyaҫlarını gidermeye özen göstermelidir.
  • Mutfak Ҫadırına günlük mutfak görevlilerinin bilgisi dıṣında girilmemeli, Plaj ya da bir baṣka alana yemek götürülmemelidir.
  •  Tüm Camping yerini baǧlayan ve bizim iҫin de geҫerli olan kurallara uymak; gerek dıṣımızdaki insanların ve gerekse de kendi arkadaṣlarımızın haklarına saygı göstermek ve tanımak demektir. Bu nedenledir ki; Gece Saat 24.00’den sonra sesli konuṣulmamalı, gürültü ҫıkarılmamalı, araba ile kapalı yerlere girilmeye ҫalıṣılmamalıdır. Girilmesi mümkün deǧildir.
  • Kamp oturma alanında ortak eǧlence dıṣında alkollü içki içilmemelidir.
  • Ҫevremizin temiz tutulmasına gerekli özen gösterilmelidir. Masalarda, Ҫadırların olduǧu alanlarda ve genel oturma yerlerinde yemek artıkları ve ҫöplerin bırakılmaması herkesin saǧlıǧı aҫısından gereklidir.
  • Komüne ait olan eṣyaları korumak hepimizin görevidir. Burada bütün insanların hizmetine sunulan herṣey ortak malımızdır. Ve bizim emeǧimizle elde ettiǧimiz ṣeylerdir. Kullandıǧımız veya tükettiǧimiz ṣeylerden ihtiyacımız kadar almalıyız.
  • Herhangi bir olumsuz geliṣmeye karṣı anında müdahale edebilmek, yaṣanabilecek sorunu ҫözebilmek iҫin: Kamp dıṣında uzak yerlere gidildiginde, Kamp Komitesi bilgilendirilmelidir.
  • Sosyal yaṣamımızın zenginleṣtirilmesi ve güzelleṣtirilmesi amacıyla düzenlenen bütün etkinliklere katılım saǧlanmalıdır.
  • Bu Kamptaki komün yaṣamının daha iyi olabilmesi bizim elimizdedir. Her yıl daha iyi bir duruma getirmek iҫin, kafa yormalı ve önerilerimizi sunup hayata geҫirilmesinde rol almalıyız.
  • Yaṣam, paylaṣabildiklerimiz zenginleṣtirilip-ҫoǧaltıldıkҫa güzelleṣir.

Yaşanacak alternatif bir dünyanın mümkün olabileceǧini ve bunu da bizlerin yaratabileceǧini bu küҫük komünde de göstermek iҫin; Kolektif Tatil Kampımızda buluṣmak umuduyla….

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADHK Kolektif Tatil Kampı Komitesi