ADHK; Sivas Madımak katliamının hesabı birleşik mücadele ile sorulacaktır!

Madımak’ta türküyü, ṣiiri, tiyatroyu, folkloru, aydınlık düṣünceyi, farklı inancı yakanlar, bugün de aynı devletin yöneticileri; faṣist rejimden ayrı düṣünen herkesi hapsettirerek, iṣlerinden atarak, sürgüne zorlayarak , katlederek aynı eylemi daha katmerli bir ṣekilde tüm topluma karṣı gerҫekleṣtirmektedir.

ADHK (30-06-2018) 2 Temmuz 1993 tarihinde,Türkiye Cumhuriyeti faṣist diktatörlüḡü ve dönemin hükümet yetkilileri, bugün olduḡu gibi, kendileri gibi düsünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaṣamayanlara hayat hakkı tanımama faṣist ideolojisi doḡrultusunda hareket ederek; 33 insanın diri diri yakılmasını saḡladı.

Madımak’ta faṣist caniler tarafından ateṣe verilen sadece ozanlar, ṣairler, gazeteciler, folklor ve semah oyuncuları, saz sanatҫıları deḡildi. Burada , toplumun duyarlılıḡı, aydınlıḡı, ezilenin ve öfkelinin sesi boḡulmak istendi. Yaṣadıḡı süre boyunca, zalime karṣı baṣkaldırının sembolü olmuṣ Pir Sultan Abdal’ın anılması engellenerek; ezilen halklara,zulme baṣkaldıranın yaṣam hakkının olmadıḡı mesajı verilmek istendi.

Köylerin askeri operasyonlarla yakılıp-yıkıldıḡı, insanların yerinden-yurtlarından zorla göҫettirildiḡi, „faili meҫhul“ cinayetlerin, iṣkencehanelerde, sokaklarda yargısız infazların sınır tanımaz ṣekilde yaṣandıḡı 1993-1994 yılları; Kürt ulusal baṣkaldırısının bastırılması ve devrimci, sosyalist örgütlerin tasfiyesi amacıyla devlet terörünün had safhada uygulandıḡı yıllardır.

Son yıllarda Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da yaṣananlar bu dönemden farklı deḡildir. Hatta daha vahṣice ve toplu katliamların yaṣandıḡı dönemdir. Suruҫ, Ankara, Ṣırnak, Cizre, Nüsaybin ve Diyarbakır Sur katliamları bunlardan bazılarıdır. Nasılki Madımak’ta farklı ulus, inanҫ ve düṣüncelerden insanların aynı ortak etkinlikte birleṣmesine tahammül gösterilmediyse, halkların birbirlerine yakınlaṣmasını ve dayanıṣma iҫine girmesini saḡlayıcı her türlü adıma karṣı ṣiddet kullanıldı ve engellendiyse; bu dönemde de, Suruҫ’ta Kobane halkıyla dayanıṣmak, savaṣın maḡdur ҫocuklarına oyuncak, kitap iletmek iҫin buluṣan genҫlere, Ankara’da farklılıklarıyla barıṣ ve özgürlük sloganlarını haykıran onbinlerce insana karṣı bombalarla saldırarak, aynı amaca ulaṣmak istediler.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da son gerҫekleṣen baṣkanlık ve parlamento seҫimleri öncesinde yapılan secim propagandalarında da, farklılıkları reddeden, herkesi Türk ve sunni islam ilan eden söylemler, faṣist partiler ve adayları tarafından sürdürüldü. Oy alabilmek iҫin kimi Alevi kökenli olduḡunu, aileden bir tarafının Kürt olduḡunu ilan ettirseler de, ne Aleviyi ve Alevi inancını, ne de Kürdü ve Kürt sorununu kabul eden ve ҫözüm getiren bir söylemde bulundular.

Madımak’ta türküyü, ṣiiri, tiyatroyu, folkloru, aydınlık düṣünceyi, farklı inancı yakanlar, bugün de aynı devletin yöneticileri; faṣist rejimden ayrı düṣünen herkesi hapsettirerek, iṣlerinden atarak, sürgüne zorlayarak , katlederek aynı eylemi daha katmerli bir ṣekilde tüm topluma karṣı gerҫekleṣtirmektedir. Faṣist AKP ve MHP ittifakı halklara karṣı her türlü pervasızlıḡı yapmaktadır. Kendilerinin oynadıḡı „demokrasicilik“ oyunu seҫimin kurallarına kendileri uymayıp halkın iradesini hiҫe sayan her türlü hileye ve baskıya baṣvurdular.

Günümüzün koṣullarının; ezilen halklar iҫin, Kürtler, Aleviler, diḡer farklı ulusal azınlık ve inanҫ mensupları, devrimci ve sosyalist kesimler iҫin aḡır olduḡunun bilinciyle; mevcut faṣist rejimden baskı ve zulüm gören herkesin birlikte hareket etmesinin, kendi savunma sistemini geliṣtirmesinin gerekli ve zorunlu olduḡuna inanıyor ve faṣizme karṣı birleṣik mücadelenin geliṣtirilmesini öneriyoruz.

Madımak katliamının hesabı, bu birleṣik mücadeleyle sorulacaktır.

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Hotelinde Katledilen Canları Saygıyla  Anıyoruz!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

30 Haziran 2018