ADHK; Yeni Yıl, Tüm Halklar İҫin Başarı ve Mutluluk Yılı Olsun!

0 1 adhk orjinal logoYENİ YILDA, YENİ YAŞAMIN İNŞASINA OLAN UMUTLARIN BİLİNCE DÖNÜŞMESİNE VESİLE OLACAK ATILIMLAR ÇOĜALTILMALIDIR!

ADHK (30-12-2014) Değerli halkımız; Yoldaşlar, Arkadaşlar;

Ezenlerle ezilenler ҫatışmasının ciddi boyutlarda kendini hissettirdiği bir yılı geride bırakıyoruz. Kapitalist sistemin sömürü ve zulümdeki sınır tanımaz özelliği ve barbarlığı, bir kez daha ve milyonlarca ezilene acılar vererek kendini gösterdi. Daha fazla kӑr iҫin, daha fazla sermaye elde etmek iҫin her türlü baskı ve sömürü yöntemini kullanan emperyalist-kapitalist sistemin efendileri; ҫeşitli ülke ve bölgelerde savaşlar ҫıkartarak, gerek ülke halklarını birbirine kırdırmak ve gerekse kendi beslemeleri olan faşist ҫeteler aracılığıyla ilerici, devrimci ve demokrat mücadele ve kazanımlara saldırmaktadır. Kendi iradesi dışında gelişen ve kendi ҫıkarlarını tehdit eden herhangi bir alternatif mücadeleyi ve gelişmeyi bastırmak iҫin, en vahşi yöntemlere başvurmaktadır. Özellikle Orta-Doğu’da yaşananlar bunların en belli başlılarıdır.

Toplumsal zenginliklerin eşitsiz dağılımının temel kural olduğu özel mülkiyet sistemi, kapitalist sistemde, insanlar üretim faaliyetinde bulunup kapitaliste kazandırdıkları süre ve oranda „değerli“dirler. Bunun dışında hiҫbir değeri yoktur. Şili ve Türkiye’nin Soma ve Ermenek maden ocaklarında yaşamlarını yitiren işcilerin ҫalışma koşulları buna örnektir. Soma’da 301 işҫinin yaşamını yitirmesi, yılın en önemli ve en trajik olaylarından biri olarak tarihe geҫti. Faşist Türk devleti ve egemen sınıflarının sözcüsü Tayyip Erdoğan, bu katliamı, doğal bir olaymış gibi göstermeye ve sorumlularını (ki aynı zamanda bütün sistem sorumludur) temize ҫıkarmaya ҫalıştı.

Geride bıraktığımız yılda, dünyanın birҫok bölgesinde ciddi toplumsal olaylar yaşandı. Ukrayna’da emperyalist ülkelerin egemenlerinin kendi aralarındaki ҫıkar dalaşının bir ürünü olarak başlattıkları iҫ savaş, Avrupa kıtasında yaşanan en önemli olaylardan biri oldu. Buradaki ҫatışmalarda Rusya ve Amerika ve diğer batılı emperyalist devletlerin birbirine üstünlük sağlama amaҫlı yürüttükleri savaş, Ukrayna’da yaşayan ҫeşitli uluslardan halkların yaşamını cehenneme ҫevirmektedir. Özellikle toplu halde kadın ve ҫocukların katliama uğraması; kapitalist sistemin savunucularının insana ve özellikle kadına verdikleri “değer“in nasıl olduğuna insanlık acı bir şekilde tanık olmaktadır.

Kendilerine demokratik ülkeler diyen Avrupa’nın emperyalist devletleri, bir yandan kendilerini insancıl gösterip, savaşlardan kaҫan insanların kendi ülkelerinde sığınmacı olarak kalabileceğini söylemekte; öbür yandan, bu insanların Avrupa’ya varmasının önüne setler ҫekmekte ve binlerce insanın yollarda ölümüne sebep olmaktadırlar. Ayrıca, ırkҫı-faşist ҫeteleri de sığınmacılara saldırtmakta, sığınma evlerini yaktırmaktadırlar.

Demokrasi „bekҫisi“ ve „demokrasi getiren“ , „dünyayı kurtaran tek kahraman“ olarak insanlara yutturulmaya ҫalışılan ABD’nde siyahlara yönelik polis şiddetinin meşru gösterilmesi ve bunun mahkeme kararlarıyla onaylanması, bütün insanlığın tepki göstermesi gereken olaylardır.

2014 yılının en önemli olaylarından biri kuşkusuz, Suriye iҫ savaşı, bunun sonucu olarak milyonlarca insanın göҫü ve emperyalistlerin ve bölgedeki kimi faşist devletlerin eğittiği ve beslediği İŞID faşist ҫetesinin Şengal ve Kobane‘ye saldırılarıdır. Şengal’e yapılan soykırım saldırısı sonucunda öldürülen yüzlerce insanın yanısıra, kaҫırılan yüzlerce kadın hala bu faşist ҫetenin elindedir. Bu kadınlar köle olarak satılmakta, ҫete üyelerinin zevkine sunulmaktadır. İnsanlık, bu zulüm karşısında sessiz kalmamalıdır. Kadınların özgürleştirilmesi iҫin harekete geҫilmelidir.

2014 yılında Orta-Doğu ve Dünya tarihine yazılan ve ezilen halklara umut veren Rojava devrimi ve Kobane direnişi; yeni yılda daha güҫlendirilmeli ve bölgeye yayılmasına ҫalışılmalıdır. YPG ve YPJ gerilları başta olmak üzere; faşist İŞID ҫetelerine karşı direnen Kobane savaşҫılarını, sınır boylarında destek nöbetini sürdürenleri; uluslararası alanda geliştirilen dayanışma eylemlerini, etkinliklerini ve maddi destek kampanyalarını yürüten bütün insanları selamlıyoruz. Kobane’deki direnişin başarıya ulaşması, tüm bölge halklarına büyük bir moral ve faşist rejimlere karşı mücadelede örnek olacaktır. Örgütlü Kürt halkının mücadelesinin başarıya ulaşması, kendi kaderini tayın hakkını elde etmesi ve Özgür Bağımsız Birleşik Kürdistan’ı kurması, bölgedeki egemen ulus halklarının özgürlüğüne gidecek yolun aҫılması demektir. Halkların birleşik devrimci mücadelesinin geliştirilmesi iҫin ciddi atılımlarda bulunulması tarihi sorumluluktur.

Bir yılı geride bırakırken,; başarı ve başarısızlıklardan derslerin ҫıkarılıp yeni dönemin ihtiyaҫlarına göre politik belirlemelerde bulunmak, ihtiyaca göre örgütlenmeleri yaratmak, mevcut örgütlenmelerin hata ve eksikliklerini gidermek ve kendi kendini tekrarlama yerine yenileme ve geliştirme perspektifi esas alınmalıdır. Kendiliğindenciliğe ve gelişmeler karşısında duyarsızlığa ve hantallığa son verilmelidir. Yaratıcı ve atılgan olunmalı, başarının yakalanması hedeflenmelidir. Kürdistan’daki (başta kadınlar olmak üzere) gerillanın başarılı direnişi ve Kürt halkının serhıldanı, Israil ve Filistin topraklarında Filistin halkının ayaklanması, Amerika’da siyahların günler süren protestolarının taşıdığı ruh, yaygınlaştırılmalıdır.

Yeni yıla girerken; tüm ezilen dünya halklarının ve işҫi şınıfının; insanlığa her türlü zulmü, baskıyı ve kirliliği, haksız savaşları, göҫ ve yıkımları, katliamları yaşatan kapitalist sisteme karşı mücadelelerinin gelişip ivme kazandığı yıl olması umudunu taşıdığımızı belirtiyor ve bu mücadelenin bileşenleri olmaya devam edeceğimizi tekrar ilan ediyoruz.

-Yeni Yıl, Tüm Halklar İҫin Başarı ve Mutluluk Yılı Olsun!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi)

Aralık 2014