Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) 26. Kongresi Bașarıyla Sonuҫlandı

ADHK (01-05-2018) 28-29 Nisan tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde „Emperyalist-Kapitalist Sömürüye Karșı, Sosyalizm Yolunda; ‚Kudretli Olalım, Cüret Edelim, Daha Ileri Ҫıkalım!‘„ Șiarıyla toplanan ADHK Kongresi, daha fazla kâr elde etmek iҫin her türlü saldırıyla dünyamızı yașanmaz hale getiren emperyalist-kapitalist haydutların zulüm ve sömürü ҫarkını parҫalamanın ancak sosyalizmi hedefleyen bir mücadeleyle mümkün olabileceḡi ҫözümlemesiyle; geleceḡe yönelik perspektifini belirleyerek sonuҫlandı.

Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İsviҫre Federasyon, Dernek, Komite ve Bileşenlerinin seҫilen delegelerinin katılımıyla gerҫekleșen Kongrede;  güncel siyasal ve sosyal sorunlar ele alınıp tartıșıldı, kendi örgütsel sorunlarına ilișkin eleștiri ve ҫözüm önerileri sunuldu.

Emperyalist-kapitalist haydutların ișҫi sınıfı, emekҫiler ve ezilen uluslar üzerinde yoḡunlaștırdıkları sömürü ve zulme, bașta Orta-Doḡu olmak üzere; dünyanın ҫeșitli bölgelerinde yürüttükleri ișgaller ve haksız savașlara karșı, kitlelerin örgütlenmesi ve mücadeleye sevk edilmesinin, halkların enternasyonal dayanıșmasının geliştirilmesinin aciliyetinin hergün daha fazla öne ҫıktıḡına dikkat ҫekilen Kongre’de; emperyalist-kapitalist metropolleri olușturan Avrupa ülkelerinde geliștirilen, ırkҫılıḡa, militaristleșmeye, silahlanmaya, ekolojik dengeyi bozan üretim ve yatırımlara ve hak gasplarına karșı, ҫeșitli ulus ve ulusal azınlıklardan ișҫi, emekҫi, kadın ve genҫliḡin ve mevcut sistemden zarar gören veya memnun olmayan bütün kesimlerin ortak mücadelelerinin geliștirilmesi iҫin; ortak örgütlenme ve eylemliliklerin geliștirilmesine özel vurgu yaparak; bütün örgütlenmelerinin buna uygun ҫalıșma yürütmesi perspektifini önüne koydu.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki siyasal duruma deḡinen Kongre delegeleri, RTE ve AKP önderliḡindeki fașist TC devletinin uyguladıḡı baskı, zulüm, tutuklama ve katliamlara dikkat ҫekerek; burada fașist diktatörlüḡe karșı yürütülen mücadeleyle dayanıșma iҫinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin emperyalistlerin de onayını alarak Batı Kürdistan’ın Efrin kentinde gerҫekleștirdiḡi ișgali kınadıklarını, bu ișgale karșı geliștirilen direniși desteklediklerini, Kürt ulusunun kendi kaderini kendi tayin etme hakkının kayıtsız, koșulsuz savunucusu olduklarını duyurdular.

Dünyanın neresinde olursa olsun, zulme ve sömürüye karșı kalkan her yumruḡu, kendi yumruklarını da ekleyerek güҫlendireceklerini haykıran Kongre delegeleri; yașamın, önlerine koyduḡu sorunların karșısında kendiliḡindenci hareket etmek deḡil, bilinҫli ve sorumlu hareket etmenin, yaratıcı ve atılgan davranmanın prensip haline getirilmesi gerektiḡinin bilince ҫıkarılması ҫaḡrısıyla ve dünyanın her köșesinde emperyalizme-kapitalizme, fașizme, cinsler arasındaki eșitsizliklere, ulusal ve dinsel zulme karșı mücadele edenleri selamlayarak, ADHK’nun 26. Kongresini sonuҫlandırdı.

Yüreklerindeki öfkeyi bilince dönüștürerek sömürü ve zulüm ҫarkının sahiplerine karșı mücadele edenler kazanacaktır!

ADHK 26. Dönem

Genel Konseyi

1 Mayıs 2018