Avrupa Demokratik Kadın Hareketi(ADKH)’nin 13. Kurultayı Başarı ile Sonuçlandı

“Kadının Direnişi Örgütlü Mücadeleyi Büyütüyor!” şiarıyla Fransa’nın Mülhouse kentinde 16 Nisan günü toplanan Avrupa Demokratik Kadın Hareketi 13. Kurultayı, 17 Nisan 2022 günü başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Kurultayın açılışını bir şiirle yapan Avrupa Demokratik Kadın Hareketi; yeterli sayıda delegenin katılımıyla Kurultayın belirlenen gündemini görüşmeye geçti. Divan seçimi yapıldıktan sonra, Kurultay gündeminin belirleyici teması olan “Yükselen Kadın Mücadelesi ve Perspektifimiz” başlıklı sunumun alt başlıklarından “Latin Amerika’da Kadın Hareketi” ile ilgili sunuma geçildi.

“Üç yüzyıl boyunca İspanyol sömürgeciliğinin baskı ve zulmünü ve ekonomik, siyasi ve kültürel şekillendirme politikasını yaşayan Latin Amerikalı halklar, birbirine yakın toplumsal reflekslere sahiptir.

“… isyan ve direniş geleneğine sahip Latin Amerika halklarının mücadeleci ruhu, konumuz özgülünde kadını da şekillendirmiştir. Latin Amerikalı halkların özgürlük ve kurtuluş mücadelesinde, kadın, belirleyici rol oynamıştır.” Ön girişiyle yapılan sunumda; son yıllarda Latin Amerika ülkelerinde gelişen kadın mücadelelerine ve dünya kadın hareketine kazandırdığı deneyimlere değinildi.

“Bugün mücadeleci kadınların ortak birleştiği/birleşmesi gereken payda patriyarkal kapitalist sisteme karşı küresel örgütlenmedir. Latin Amerikalı kadınlar bunu daha iyi noktalarda formüle ederek tartışmalara yön vermektedir. ‘Kesişimsel’, epistemoloji yöntemiyle ve kolektif bir irade ve akılla tartışıyor/tartıştırıyorlar. Bizler de epistemoloji ile düşünsel yöntemimizi güçlendirmeliyiz.” Belirlemeleri ile sonlandırılan sunumdan sonra diğer alt başlıklar; “Avrupa’da Gelişen Kadın Mücadelesi”, “Orta-doğu ve Rojava ‘da Kadın Mücadelesi” sunuldu.

Komisyon üyesi 2 Kadın arkadaşın sunumlarından sonra Demokratik Kadin Hareketi Temsilcisi Dilşat Canbaz Kaya tarafından yapılan sunumda; “Türkiye ve Kürdistan’daki ekonomik ve siyasal kriz ve kadının yaşadıklarına ve son dönemde devrimci-demokratik kamuoyunun gündemini işgal eden Türkiye hapishanelerindeki uygulamalara ve hasta tutsakların tedavi edilmemesi ve ölüme terkedilmesi politika ve uygulamalarına dikkat çekildi.

Sunum yapanlar; “erkek egemenlikli kapitalist sistemin zulmünden, sömürü ve şiddetinden tamamıyla kurtulmanın tek yolunun örgütlenmekten ve sosyalizm için mücadeleden geçtiğinin ortak belirlemesini yaptılar..

Sunumlardan sonra Kurultaya sunulan mesajlar okundu/sunuldu. Kurultaya; Yeni Kadın, Rojava’dan savaşçı kadınlar tarafından videolu mesaj gönderildi. SYM(Socialist Youth Movament ) temsilcisi tarafindan sözlü olarak mesaj sunuldu ayrıca ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu) temsilcisi tarafından sözlü mesaj sunuldu.

Bu mesajlardan sonra, 12.Dönem Komisyonunun Faaliyet Raporu okunarak tartışıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündeme alınan Tüzük değişikliğinin gerçekleştirilmesinden sonra birinci günün oturumu kapatılarak; müzikli etkinlik yapıldı.

Kurultayın 2. Gününde Denetleme Raporu okundu. Mali Raporun da okunup onaylanmasından sonra 13. Dönem Komisyon üyelerinin seçimi yapılarak; Kurultay başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.