Bir Kez Daha Birlik Üzerine

Kitlelerin birleştirilmesi devrimin tılsımıdır Büyük kitleleri birleştirme yeteneği gösteremeyenlerin o kitleleri devrime seferber etmesi de tasavvur edilemez Büyük kitlelerin birleştirilmesi, alelade bir birleşme değil, proletarya partisi öncülüğünde birleşmesidir Devrimci sınıf ve halk güçlerinin proletarya partisi önderliğindeki devrimci birleşik cephede birleşmesidir. Bu birliklerin gerçekleşmesi, Komünistlerin birliği ile mümkün olup yol alacaktır

HABER MERKEZİ (28-11-2019) Birlik meselesinde aktüel bir tartışmanın yaşanmaması genel bir eksikliktir. Her ne kadar güç-eylem birlikleri tartışılıp pratikleştirilse de, bu birliklerden daha ileri ve birliğin nitel bir türü olan örgütsel birliğin ya da Komünistler arasında birliğin güncel olarak tartışılmaması sorundur. Örgütsel birlikler bakımından sorunlu olduğu kadar olumlu zemin de mevcuttur. Bu olumlu yanın daha da öne çıkarılması için birlik üzerine tartışmaların yapılması şart ve ihtiyaçtır. Ancak bu tartışmalar sonucunda, somut birlik adımları atılabilir, somut çalışmalara geçilebilir. Eğilim ve anlayışlar açığa çıkmadan ya da birlik için negatif olan zemin belli bir rotaya sokulup geliştirilmeden somut birlik adımlarının atılması yüzeysel kalır. Bundandır ki, birliği gündeme getirip üzerinde tartışma yürütmek öncelikle gereklidir, gerekli bir süreçtir. Anlayış ve yaklaşımlar açığa çıkarılmadan, tek taraflı yaklaşımlarla somut birlik adımları atmak yetersiz ve karşılıksız kalır. Bundandır ki, birlik üzerine bir tartışmanın başlaması ve bu tartışmalarda gün yüzüne çıkacak anlayış ve yaklaşımlarla somut adımların atılması doğru olacaktır. Bu ön tartışmaların kamuoyuna açık yapılmasında da bir sakınca yoktur. Bilakis açık yürütülmesinin birliğe katkıları olacaktır. Kuşkusuz ki, birliğin tüm süreci ve her aşaması, adımı vb güvenlik açısından aleni yürütülmeyebilir. Ama güvenlik dışında kalan anlayış ve yaklaşım tartışmalarının kamuoyuna açık yürütülmesinde sakınca yoktur. Fayda vardır. Özetle, bu tartışma sürecinin daha fazla geciktirilmeden ve ihtiyaç olan birliğin gündeme alınması için ön bir tartışma zemini olarak bir yazı kaleme aldık. Bu, ön tartışma veya tartışmaların başlatılması amacıyla yazılmış bir yazıydı.

Bir not daha düşelim ki, ilgili güçlere dönük açtığımız bu birlik tartışması ya da birlik uğruna tartışmaya, birliğe çağrıda bulunmamız, mevcut genel siyasi çizgimizde bir kırılma veya taviz verme anlamı taşımamaktadır. Somut tahlil ve tespitlerin tartışılması ya da bütün meselelerin tartışılmasına dönük yapmış olduğumuz vurgular, genel siyasi çizgimizde ve genel savunularımızda esnediğimiz biçiminde yorumlanamaz, yorumlanmamalıdır. Bu vurgumuz birlik tartışmasının tutarlı ya da mantıki gereksinimidir. Elbette birlik çağrısı yaptığımız, yapacağımız tüm ilgilileri kendi çizgimize davet etmekteyiz. Ancak bu, birlik muhatabı her bileşenin demokratik hakkıdır. Hangi çizgide birleşileceği ise tamamen birlik tartışmasıyla kararlaştırılabilir bir şeydir. Lakin bir birlik tartışılacaksa, bu bütün meselelerin tartışılması anlamına gelir ve birlik ise bunlarda esasta birleşmekle mümkün olur. Kibir ve ukalalık Komünistlerin işi değildir. Komünistler kendi fikirlerine güvenirler ve onları tartışmaktan sakınmazlar. Tersine tartışarak ikna etmeyi, değiştirmeyi hedeflerler. Dolayısıyla birlik çağrısında bulunacakları güçlere, ön şart koşmazlar. Zira, birlik çağrısı yapılacak veya tartışması yürütülecek güçlerle genel müşterekler zaten tespit edilmiştir, edilmiş olduğu için tartışma yürütme ihtiyacı duyulur. Belli esaslarda birleşme şartları taşıyan ilgili güçlerle diğer meselelerde esasta birliğin sağlanması ise birlik tartışması süreciyle mümkündür ve bu oranın işidir. Komünistler birliği olasılık dahilinde gördükleri güçleri ezme, hırpalama, kırıcı davranma, kendini inkar etme durumuna zorlamaz, bunu doğru görmezler. Dolayısıyla da, birlik muhataplarına ayrıldığın ya da hizip yaptığın için özeleştiri ver ondan sonra gel’’, ‘’kendini fes et gel katıl’’ gibi gibi samimiyetsiz tutumlara sahip olamaz. Birliğin önünü kesen bu yaklaşımlara başvurmaz… Büyük ya da küçük olsun demokratik ve eşit şartlarda tartışmayı benimser. Çünkü, birlik meselesi kişisel bir mesele, öç alınacak, burun sürtecek bir mesele değil, bir devrim meselesi, devrime ve devrimci güçlere karşı sorumluluk meselesidir. Birlik davamız buradan beslenir… Her türlü kibir ve kaba yaklaşım birlik dışıdır. Her türlü ideolojik mücadele ve eleştiri birlik dahilindedir. Birliğe katkı sağlayan her yaklaşıma açığız ve onu değerli bulmaktayız. Birliği gündemine almayanlar bunun gerekçelerini açıklamalıdırlar. Kendilerini ikna ederlerse, bizi de ikna edebilirler…

***

Birlik sorunu olmayanların devrim sorunu da olamaz, yoktur. Devrim, dar bir kadro ya da kadro eylemi değil, bir yığın hareketi, büyük kitlelerin eylemidir. Kitlelerin birleştirilmesi devrimin tılsımıdır. Büyük kitleleri birleştirme yeteneği gösteremeyenlerin o kitleleri devrime seferber etmesi de tasavvur edilemez. Büyük kitlelerin birleştirilmesi, alelade bir birleşme değil, proletarya partisi öncülüğünde birleşmesidir. Devrimci sınıf ve halk güçlerinin proletarya partisi önderliğindeki devrimci birleşik cephede birleşmesidir. Bu birliklerin gerçekleşmesi, Komünistlerin birliği ile mümkün olup yol alacaktır. Bunsuz bir birlik, birlik olabilir ama devrime çıkan bir birlik olamaz. Komünistlerin birliği,  sınıfın birliği ve halkın birliği perspektifi, birlik meselesinin yetkin içeriği ve somut yönelimidir. Özcesi, birlik, bu perspektif ve bu yönelim halkalarında yoğrulup gerçekleştirilmeden devrim gerçekleştirilemez. Devrim için, Komünist Parti, bunun önderliğinde ordu ve yine bunun önderliğinde ya da proletaryanın damgasını taşıyan devrimci birleşik cephe şart olan üç silahtır. Bu silahlardan birinin eksik olması, devrimin gerçekleştirilememesi ya da gerçekleştirilse bile sürdürülememesi anlamına gelir.

Bu birlik sürecinin kaçınılmaz olan ilk ayağı Komünistlerin birliğidir. (Komünist Partide birlik!) Komünistlerin birliği bir Komünist Partide sağlanamaz ise, sınıfın ve halkın birliği hayal olmaktan ileri gitmez. Komünistlerin birliği ya da Komünist Partide birlik, kesinlikle Komünist ilkelerde birliği şart koşar. Komünist ilkelerde birlik zemininde, genel siyasi çizgide esasta birliğin olması diğer temel şarttır. Bu şarta uygun olarak, Komünist partinin temel örgütlenme ilkesi olan demokratik-merkeziyetçilik ilkesi zemininde olmak kaydıyla, ideolojide, yani uluslar arası çizgide esasta birlik, devrim programında esasta birlik ve devrimin stratejisi ve temel taktiklerinde esasta birlik gibi meselelerde esasta bir birliğin olması zorunlu birlik şartlarıdır… İlkeli birlik olarak ifade edilen bu birlik sağlandıktan sonra, sınıfın birliği ve halkın birliği Komünistlerin birliğini takip eden devrim gereksinimleridir. Devrim iddiası olanın birlik iddiası da olmak durumundadır. Devrime kalkışıp birlikten kaçmak kavrayışsızlık değilse, açık sorumsuzluk ve tutarsızlıktır.

***

Komünistler ve samimi devrimciler, devrim ve Komünist devrimci hareketin durumu karşısında sorumluluk duyarlar. Genel devrim mücadelesi açısından da, tek-tek Komünist ve devrimci hareketler açısından da mevcut durum ve örgütsel şartlar istenenin son derece altında seyretmektedir. Bundan rahatsızlık duyanlar da, hoşnut olanlar da bellidir. Komünist ve devrimciler bu dağınıklıktan, bu zayıflık ve edilgenlikten asla hoşnut değildirler ama gerici sınıflar bu durumdan hoşnutturlar. Dağınıklığın ve parçalanmışlığın giderilmesi devrimci bir istemdir. Birlik devrimci taleptir. O halde birlik zemini bulunan güçlerin birlik istemesi ve yapması kadar daha devrimci bir tutum olamaz. Eğer öyle ya da böyle bir birlik zemini varsa bunu geliştirip ileriye taşımak devrimci kaygıdır. Bu kaygıya sahip olanlar birlik meselesine burun kıvıramazlar. Birlik siyasetinde gerçeklerden hareket etmek doğru, teorik zorlamalarla birliği baltalamak yanlıştır. Birliğe ilgi duyan her ilgili gücün birliğe dönük fikirlerini paylaşıp tartışması doğru ve devrimci olandır. Önerdiğimiz veya öngördüğümüz birlik tartışması dışında daha ileri bir fikri olan varsa paylaşmaktan sakınmamalıdır.

Biz birlik tartışmalarında da birlik çağrılarında da ısrarlı olacağız. Birlik bir tartışa süreci işidir ve biz bir kez daha bunu çağrısında bulunuyoruz. Komünist güçlerle örgütsel birlik, devrimci güçlerle devrimci birlikler yapma çağrısını yineliyoruz!…