Chemnitz’de yapılan faşist saldırılar, gelecek için bir denememidir?

Bugün göҫmenlere yapılan saldırı, gelecekte Alman iṣҫi ve emekҫilerini, aydın ve yazarlarını, sanatҫısını hedefleyecektir

ADHF (31-08-2018) 25 Aḡustos Cumartesi akṣamı Ṣehrin 875’inci Yılı kutlamaları sırasında bir kiṣinin bıҫaklanarak öldürülmesi, iki kiṣinin yaralanmasını bahane eden devlet destekli faṣist gruplar; sosyal medya üzerinden yalan haber yayarak, halkı provaka edip „yabancı“ avına ҫıkmıṣlardır. Öldürme olayına karıṣtıkları iddia edilen 2 kiṣi polis tarafından gözaltına alınmasına raḡmen, bu kiṣilerin kadınlara tacizde bulunduklarını ileri sürerek; saldırılarına halktan destek almaya ҫalıṣmıṣlardır. Kadınlara tacizde bulunulduḡuna dair herhangi bir ṣikayette bulunulmamasına, halk tarafından da bu iddianın yalanmasına raḡmen, parlamentoda grubu bulunan faṣist AFD, bıҫaklama olayının yaṣandıḡı yerin yakınında aҫıklama yaparak 800 kiṣilik faṣist grupla, sokaklarda „yabancı“ avlamaya ҫıkmıṣlardır. „Yabancılar“a yönelik küfür, hakaret ve aṣaḡılamaların eṣliḡinde sokaklarda polisi de devre dıṣı bırakacak ṣekilde bir  yürüyüṣ gerҫekleṣtirmiṣlerdir.

Polisin bu geliṣme karṣısında yaptıḡı savunma ise; iṣin bir baṣka boyutunu aҫıḡa ҫıkarıyor. „Olay ani geliṣti ve sayımız onlardan azdı, bu nedenle engel olamadık“ ṣeklindeki bir savunma, gerҫeḡı yansıtmıyor, olaya gözyumulduḡunu ve bir provanın yapıldıḡını gösteriyor. Kapitalist sistem karṣıtı güҫlerin yaptıḡı gösterilere binlerce polisi olay yeri ve ҫevresine yerleṣtiren devlet güҫleri, burada baṣka türlü davranmıṣlardır.

Chemnitz ṣehrini de iҫine alan Sachsen-Anhalt eyaletinde faṣist örgütlenme uzun zamandır aҫık bir ṣekilde yapılmaktadır. Ayrıca PEGIDA olarak anılan faṣiṣt oluṣuma da polisin destek verdiḡi halk tarafından bilinmekte, polis, „pegizei“(pegida-polizei) olarak adlandırılmaktadır.

Chemnitz’de faṣistler tarafından provakasyon yaratılarak yapılan gövde gösterisi, saldırganlık, Chemnitz halkı tarafından protesto edilmiṣtir. Kuṣkusuz bu yeterli deḡildir. Almanya’da yaṣayan hiҫbir kimse bu geliṣmeler karṣısında sessiz kalmamalı, tepkisini göstermelidir. Son yıllarda yayınlanan bütün raporlarda faṣist örgütlenmelerin ve saldırıların her geҫen yıl artıṣ gösterdiḡi aҫıklanmaktadır. Bu saldırıların göҫmenlere karṣı yapılmıṣ olması Alman halkının sessiz kalmasını haklı göstermez. Bugün göҫmenlere yapılan saldırı, gelecekte Alman iṣҫi ve emekҫilerini, aydın ve yazarlarını, sanatҫısını hedefleyecektir.

Unutulmamalıdır ki; emperyalist-kapitalist sistemin egemenleri, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak aynı kaderi paylaṣan halkların birbirleriyle barıṣık olmasını, dayanıṣma iҫinde olmasını ve birlikte hareket etmesini istemezler. Herkesin birbirine düṣman olarak baktıḡı veya birbirine güvenmediḡi bir toplumsal yapı, kapitalist-emperyalist sistemin efendilerinin iṣine gelir. Böylece kendi düzenlerini daha iyi yürütebilirler. Dünyanın her köṣesinde halkları birbirine kırdıran emperyalistler, ırkҫı, dinci faṣist ҫeteleri örgütlemektedirler. Almanya’da da örgütlenen bu ırkҫı faṣist ҫeteler, egemen sömürücü sınıflar tarafından, gelecekte, iṣҫi sınıfı ve emekҫi halkların herhangi bir haklı baṣkaldırısına karṣı kullanılacaktır. Son yıllarda, olası halk ayaklanmalarına karṣı kimi zaman polise(Hamburg’da) ve Chemnitz’de görüldüḡü gibi faṣist gruplara provalar yaptırılmaktadır.

Ҫeṣitli ulus ve ulusal azınlıklardan halklar, yaṣanılan bu geliṣmeler karṣısında kendisi iҫin dersler ҫıkarmalı, birlikte örgütlenme, zulme ve sömürüye karṣı birlikte mücadele etme, bütün ırkҫı, gerici, din motifli veya baṣka adlarla anılan faṣiṣt akımlar ve rejimlerin asıl kaynaḡı olan kapitalist sisteme karṣı, sosyalizmin bayraḡını yükseltmelidir. Birlikte mücadele kazanacaktır!

-Kahrolsun her türden faṣist örgütlenmeler!

-Yaṣasın Halkların Birlik ve Dayanıṣması!

ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)