Dünya futbol kupasının gölgesinde Almanya’da neler oluyor?

Burjuva hükümetlerin alıṣılagelmiṣ taktiklerinden biri yeniden gündemde Avrupa veya Dünya Futbol Kupası karṣılaṣmalarının izlendiḡi günlerde, iṣҫi ve emekҫiler aleyhine yasalar ҫıkarmakta, kararlar almaktadır Ya vergi yasaları ҫıkarılmakta, ya yabancı ülkelerdeki iṣgal askerlerinin kalma süresi uzatılmakta ya da ṣimdi olduḡu gibi göҫmenlerin Almanya’ya giriṣlerini zorlaṣtıran yasa ҫıkarılmak istenmektedir.

ADHK (25-06-2018) 12 Haziran’da Alman Anayasa Mahkemesinde bir dava görüldü. Bu dava, devlet memurlarının grev yapma hakkının olup olmadıḡını belirleyecek nitelik taṣımaktaydı. Daha önce Almanya’nın 3 eyaletinde greve katılan 4 devlet memuru statüsündeki öḡretmenler hakkında soruṣturma aҫılmıṣ ve disiplin cezalarına ҫarptırılmıṣtır. Devletin bu uygulamasına karṣı durmayı ileriye taṣımak isteyen 4 öḡretmen Alman Anayasa Mahkemesinde dava aҫtı, 12 Haziran 2018 tarihinde görülen davada; mahkeme heyeti, devlet memurlarının aldıḡı ücretlerin yeterince yüksek olduḡu, sosyal haklarının ҫok iyi olduḡu ve iṣ koṣullarının grevi gerektirecek düzeyde kötü olmadıḡını, dolayısıyla iṣyerlerini terkederek greve katılmalarının yasak olduḡuna karar vermiṣtir. Davayı aҫanlar „mahkeme kararının haksız olduḡunu ve davayı Avrupa Insan Hakları Mahkemesi’ne taṣıyacaklarını aҫıkladılar. 1,9 milyon devlet memurunu ilgilendiren bu karar, sessiz bir ṣekilde geҫiṣtirildi. Memur sendikaları da karara karṣı ciddi bir tavır takınmadılar.

Öḡretmenlerin iṣkoṣullarının oldukҫa iyi olduḡunu kararının gerekҫelerinden biri olarak yazan Anayasa Mahkemesi üyelerinin, öḡretmenlerin ҫalıṣma koṣullarından ya habersiz oldukları ya da gerҫekleri görmezden geldikleri anlaṣılıyor. Halbuki, öḡretmen sendikalarının ve meslek koṣullarını inceleyen enstitülerin verdiḡi bilgilere göre; Almanya’da, öḡretmenler haftada 48 saat (ev ödevlerinin kontroledilmesi, sınav sonuҫlarının kontrolü, yeni ders planının hazırlanması vs. de dahil) ҫalıṣmakta, %60’a yakını meslekten kaynaklı stres ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle erken emekli olmaktadırlar.

Devlet kendisi, memurların ṣartlarının grev yapmayı gerektirmediḡine karar veriyor! „Adalet“li olması gereken Anayasa Mahkemesi devletin lehine karar veriyor ve böylece; grev yasaḡını ve öḡretmenlere uygulanan disiplin cezasını da onaylamıṣ oluyor. Dünya Kupasının gölgesinde alınan bu karar, kamuoyunda tartıṣılmadı bile.

Diḡer bir konu da Göҫmenler sorunu. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi(CSU)‘nin baṣkanı ve Alman Federal Iҫiṣleri Bakanı Hosrt Seehofer tarafından Göҫmen sorunu yeniden gündeme getirildi ve en kısa sürede yeni bir ҫözümün bulunması iҫin Alman Baṣbakanı Angela Merkel’e 2 haftalık bir süre verdi ve dikkat edilirse bu süre, Dünya Futbol Kupasının bitimine bir hafta kala sona eriyor. Merkel de hemen harekete geҫerek Fransa devlet baṣkanı Macron’la görüṣme yaptı ve ikisinin yaptıḡı ortak basın aҫıklamasında; yeni ҫözüme iliṣkin aynı düṣüncede olduklarını aҫıkladılar.

Nedir istenen yeni ҫözüm? Özellikle CSU’nun dayattıḡı öneri; „Göҫmenlerin Almanya’ya giriṣine engel olmak. Almanya’ya girdikleri taktirde, yapılacak soruṣturmada Almanya’ya girmeden önce hangi ülkeden geҫmiṣse oraya geri verilecek ve böylece sorun sınırötesinde ҫözülmüṣ olacak“ ṣeklindedir.

Baṣta Italya ve Ispanya olmak üzere; denize kıyısı olan ülkeler, Almanya ve Fransa’nın üzerinde anlaṣtıḡı görülen bu ҫözüme karṣı ҫıkmaktadır. Angela Merkel Avrupa ülkelerinden ortak karar ҫıkartabilmek iҫin yüklerini hafifletici giriṣimlerde bulunmaya baṣladı: Lübnan ve Ürdün’ü ziyaret ederek özellikle Suriyeli göҫmenlerin buralarda barındırılması iҫin gerekli desteḡi sunacakları mesajını verdi. Türkiye ile görüṣmeler yapması da olasılıklar arasında görülmelidir. Ekonomik olarak büyük bir kriz yaṣayan Türk hükümetinin bu ҫözüme dahil olması beklenir.

Bu ҫözüm(!); yakılıp-yıkılan, talan edilen Suriye ve Kürdistan’dan, Libya’dan, Yemen’den ve daha birҫok savaṣ yaṣayan ülkeden göҫetmek zorunda kalan insanların, ya yollarda, denizde ölüme terkedilmelerine/zorlanmalarına veya en kötü koṣullarda kurulan barınma kamplarında insanlık dıṣı koṣullarda yaṣama zorlanmalarına sebep olacaktır.

Haziran ayının sonunda toplanacak olan Avrupa Birliḡi ülkeleri, göҫmen sorununu görüṣecek ve ṣu ana kadar öne ҫıkan ҫözüm önerisi; Göҫmenlerin Avrupa Birliḡi ülkeleri dıṣında tutulması ıҫin önlemlerin alınmasına yöneliktir. Alman Hükümet ortaklarından Hristiyan Sosyal Birlik Baṣkanı ve Federal İҫiṣleri Bakanı Seehofer, Avusturya, Italya ve Macaristan ırkҫı hükümetleriyle aynı görüṣü paylaṣmaktadırlar. Alman Sosyal Demokrat Parti(SPD) kendisini bu tartıṣmanın dıṣında tutuyor ve süren tartıṣmanın CDU ile CSU arasında iҫ politikaya yönelik sürdürülen bir tartıṣma olduḡunu ileri sürüyor. Halbuki durum öyle deḡil, Merkel ikna turlarına devam ediyor ve ay sonunda Avrupa ҫapında bir „ҫözüm“ün ҫıkması hedefleniyor.

Mafia tipi bir örgütlenme gibi ҫalıṣan FİFA önderliḡinde organize edilen ve dünyanın en pahallı pazarlarından birini oluṣturan futbolcu pazarının ҫalıṣtırıldıḡı, Dünya Kupası maҫlarının gürültüsü arasında yürütülen Göҫmen sorunu tartıṣması, insanı deḡerlerden uzak, köklü ҫözümlere kapalı bir tartıṣmadır. TV ve Gazetelerin haber sayfalarının önemli kısmını Dünya Kupası maҫları ve pahallı futbolcularının  haberleri  kapsamaktadır.

Politik arenadan hep uzak tutulan yıḡınlar, bu kez de futbol sayesinde TV’lerin baṣına ҫekilerek; Anayasa Mahkemesinin aldıḡı karardan ve sürdürülen Göҫmen sorunu tartıṣmasından uzak tutuldu.

Amatör futbol yarıṣından ҫıkarılarak, profesyonel paralı oyuncuların kendilerini daha yüksek fiyatla klüplere satmak iҫin yaptıḡı ṣovlara dönüṣen Dünya Futbol turnuvası, aynı zamanda burjuva hükümetlerinin, andaki sorunlarının ҫözümünde gölge görevini de görmektedir. İṣҫi sınıfı, memurlar, kadınlar ve genҫlik toplumsal sorunların ҫözümünde rol almaktan geri durdukҫa; burjuvazi her türlü aracı, sömürülen yıḡınların politik arenadan uzak tutulması için kullanacaktır.

Toplumun en ileri bilince sahip kesimini oluṣturan devrimcilerin, sosyalistlerin, burjuvazinin bu oyunları karṣısında sessiz kalmaması ve yıḡınları uyarması gerekmektedir. Kitlelerin kendi sorunlarına sahip ҫıkması, ҫözümü iҫin örgütlü mücadeleye katılması, sosyalist bilincin aktarılması rolüyle mümkündür.

-Memurların Grev Hakkı Gaspedilemez!

-Bütün Savaṣ Tüccarı Emeperyalist-Kapitalist Devletler, İnsanların Kendi Topraklarından Göҫetmelerinden Sorumludur!

-Göҫmen Sorunu, Duvarlar ve Bıҫak Keskini Tellerle Ҫözülmez, Kapitalist Sistemin Yıkılmasıyla Ҫözülür!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)