Esat Naci Yıldırım ve Kadir Karabak’ın ölüm orucu direnişiyle dayanışma Açlık Grevi eylemleri başarıyla sonuçlandı

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), Türkiye- Kuzey Kürdistan’da bulunan Van cezaevinde yaṣam koṣullarının iyileṣtirilmesi, demokratik ve insani hak gasplarının sona erdirilmesi talepleriyle Ölüm Orucu eylemini sürdüren Esat Naci Yıldırım ve Kadir Karabak isimli devrimci tutsaklarla dayanıṣmada bulunmak amacıyla; 24 Aralık 2018 günü itibariyle bir Açlık Grevi eylemi baṣlatmıṣ ve bu eylemini, planlandıḡı gibi, 06 Ocak 2019 günü sona erdirmiṣtir.

ADHK (08-01-2019) Faṣist Türkiye Cumhuriyeti devleti ve O’nun yürütmedeki baṣı faṣist diktatör Recep Tayip Erdoḡan’ın emrindeki hükümetin; kendisine karṣı olan her türlü muhalefeti bastırmak için, her türlü ṣiddeti ve baskı metotlarını kullandıḡı bir dönemde, her dönem olduḡu gibi bugün de direniṣ odakları olmaya devam eden cezaevlerinden direniṣ sesleri ve ölümüne direneceḡini ilan eden ve bunu bizzat pratikleriyle gösteren devrimci tutsakların eylemleri yaygınlaṣmaya baṣlamıṣtır. Hemen her gün, farklı farklı cezaevlerinden, devrimci tutsaklara yapılan; yıldırma ve sindirme amaçlı iṣkence, baskı ve zulüm, demokratik ve insani hakların gaspının yaygınlaṣtıḡına dair haberler karṣısında sessiz kalmanın hem insani ve hem de devrimci deḡerlere aykırı olduḡunun bilincinde olan ADHK aktivistleri, zulme karṣı sürdürülen direniṣe dayanıṣmada bulunmak ve devrimci tutsakların Avrupa’daki sesi olmak perspektifi ile Açlık Grevi eylemini baṣlatmıṣ ve baṣarıyla sona erdirmiṣtir.

ADHK, özellikle yeni Avusturya hükümetinin ırkçı söylem ve uygulamalarının, iṣçi sınıfı ve emekçilerin haklarının gaspına yönelik yeni yasalar çıkarma giriṣimlerinin yoḡunlaṣtıḡı ve buna karṣı tepkilerin sokak gösterilerine dönüṣtüḡü bir dönemde; Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki Van cezaevinde TKP/ML davasından Kadir Karabak ve MKP davasından Esat Naci Yıldırım isimli devrimci tutsaklar tarafından sürdürülen Ölüm Orucu direniṣini de; emekçilerin kapitalistleri korkutan ayaga kalkıṣlarına dahil etmenin zamanı olduḡunun öngörüsüyle, Viyana merkezli olarak Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu aktivistlerinin 24-25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleṣtirdikleri Açlık Grevi eylemi ile start vermiṣtir.

„Eskisi gibi yaṣamak ve hor görülmek istemiyoruz!“, „Macron İstifa!“ gibi sloganların öne çıktıḡı; kapitalist tekellerin çıkarlarına uygun yeni yasaların ve vergi yasalarındaki düzenlemelerin kabul edilemeyeceḡi talepleriyle ṣekillenen „Sarı Yelekliler“ eylemlerinin yoḡunlaṣtıḡı bir dönemde; bu eylemlerde yeralan ADHK Paris Örgütlülüḡü aktivistleri, burada taṣıdıkları direniṣçi ruh halini; Türkiye cezaevlerinden yükselen direniṣ çaḡrılarına ses vermek ve eylemlerine dayanıṣmada bulunmak amacıyla; Avusturya’nın sonlandırdıḡı eylemi, giydikleri Sarı Yelekleri ile devralmıṣ ve 28 Ararlık’tan 30 Aralık akṣamına kadar süren Açlık Grevini baṣarıyla sonuçlandırmıṣtır.

Eylemin finalini;

Van F tipi cezaevinde bugün hala 115. gününde ölüm orucunu sürdüren Esat Naci Yıldırım ve Kadir Karabak, Diyarbakır cezaevinde; Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle süresiz açlık grevinde olan DTK Eş başkanı ve HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in, yine Strasbourg Demokratik Kürt Toplum Merkezi’nde tecride karşı devam eden açlık grevi eyleminin taleplerinin kabul edilmesi, tüm politik devrimci, demokrat ve sosyalist tutsaklara uygulanan tecrit, işkence ve hak gasplarına karşı, tüm yoldaşlarımızı ve dostlarımızı destek olmaları; faṣizme karṣı devrimci, demokrat ve sosyalist tutsakların sesi olmaları çağrısıyla; Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleṣtirmeyi planlayan ADHK, kendisine baḡlı Almanya Demokratik Haklar Federasyonu‘nun örgütlediḡi; devrimci demokratik kitle örgütlerinin yoḡun ziyareti ve dayanıṣma mesajlarıyla ve sokak tanıtım etkinliḡiyle niteliksel olarak zenginleṣen; 04 Ocak 2019 günü baṣlayan Açlık Grevi eylemini, 06 Ocak 2019 günü akṣamı baṣarıyla sonuçlandırmıṣtır.

Avusturya Viyana, Fransa Paris ve Almanya Frankfurt kentlerindeki Açlık Grevi eylemimize katılan, dayanıṣmada bulunan tüm devrimci, demiokratik kurumlara ve duyarlılık gösterip ziyarette bulunan herkese teṣekkür ediyor, mücadelelerinde baṣarılar diliyoruz.

Yaṣamın her alanındaki sömürü, baskı ve zülme karṣı mücadelemizin bir parçası olarak; devrimci, demokrat ve sosyalist tutsaklarla dayanıṣmamız çesitli eylem ve etkinliklerimizle sürecektir.

Selam olsun, yaṣamı güzelleṣtirmek için bedenlerini kavganın siperlerine yatıranlara!

Yaṣasın devrimci dayanıṣma!