GÜNÜ VE YARINI EMİN ADIMLAR İLE BİRLİKTE ÖRGÜTLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Gerek hareketimizin eksiklikleri gerekse de bireysel olarak devrimci ideallerinden geriye düşmüş arkadaşlara ve mücadeleye yeni katılmak isteyenlere açık çağrımızdır: Devrim ve sosyalizm mücadelesinin gelişmesi,büyümesi için verilecek bir emeğiniz, katkınız var ise örgütümüz kararlı devrim yürüyüşünde ısrarın parçasıdır…

Gençliğin devrimci mücadelesini yükseltmek için kararlı adımlarımızı sıklaştıralım!

Bu uzun ve zorlu yürüyüşte mevcut sistemin gerici alışkanlıklarından ve yoz kültüründen sıyrılıp; sosyalist geleceğin muştusu olacak bir yaşamın parçası olmak için Sosyalist Gençlik Hareketi içerisinde örgütlenmek önemlidir. Örgütsüz bir yaşam yok olmaya ve yozlaşmaya mahkumdur. Bu durum gerek sistemin saldırıları gerekse de kişinin iç dinamiklerinin sınırlı olması ile alakalıdır. Örgütlü bir şekilde mücadele etmek kazanmak için tek başına yeterli olmasa da kazanmanın anahtarı konumundadır; toplumların gelişim seyri içerisinde kanıtlanmıştır.

Sistemin tekdüze sunduğu yaşamı farklılıklarımızla beraber kurmak için örgütlenmeliyiz! Mevcut sistemi tüm anlayış ve kurumlarıyla yok etmek için sosyalist gençliğin mücadelesinin en ön saflarında mücadele edelim!

Emperyalist, kapitalist sömürünün ezilen milyonlar üzerindeki baskısını çeşitli şekillerde arttırdığı bir süreçten geçiyoruz. Gerek pandemi gerek ekonomik sorunların yarattığı sorunlarla cebelleşen, ezilen milyonlar çaresizlik içerisinde kaderlerine terk edilmişlerdir. ABD emperyalizmi; Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika üzerinde sömürüsünü genişleterek Rusya ve Çin emperyal bloku ile pazardan pay alma savaşını kızıştırmaktadır. Avrupa’da ise sol görünümlü hükümetler ile devam edilecek gibi görünse de polis yasalarıyla, kitle örgütlülüklerin kolektifleşmesini engelleyici kanunlar ile gelecekte dünya genelinde gerçekleşecek toplu halk ayaklanmalarına karşı ciddi ön hazırlık yapılmaktadır. Türkiye’de ise artan ekonomik sorunları ve iktidar dalaşlarının üstesinden gelmek için AKP ve MHP ittifakı Kürdistan’ı işgal girişimlerini arttırdığı görülmektedir. PKK’yi çökertme planı uzun süredir varlığını korurken, sosyalist devrimci örgütlere de saldırılarını ciddi şekilde arttırdığını görmekteyiz. Görece teknolojik üstünlüğünün rehaveti içerisinde zafer naraları atsa da girdikleri darboğaz ve Kürt halkının örgütlü duruşu ile kaybetmeye mahkumdurlar. Nihai sonucu yoksul emekçilerin mücadelesi, Kürt gerillalarının hamleleri ve sosyalist mücadelenin kadroları belirleyecektir. Bu noktada gençliğin dünyanın neresinde olursa olsun gelişen mücadelelerin en ön saflarında cansiperane olduğunun altını çizmek gerekiyor. Gençlik örgütümüz görevi tek başına bu kapitalist sömürü dalgasını kırmak değil, parça bütün diyalektiği ile sistemin başat sorunlarını tespit etmek ve gençliğin dinamikliği ile kapitalist sömürü çarkına onarılmaz gedikler açmaktır. Kayıtsız kalmak, ertelemek bizi geriye; dirençle emek vererek çalışmak bizi ileriye götürecektir. Burada biz örgütlü yoldaşlara büyük görev düşüyor. Misyonumuzu oynamalı tarihin tekerleğini ezilenler lehine çevirmeliyiz. Bunun için öncelikli olarak SYM’nin örgütlü yapısını güçlendirmeliyiz. Tüm gençliğin dinamizmini sosyalizm mücadelesine akıtmalı sebatla adımlarımızı sıklaştırmalıyız. Marksizm Leninizm Maoizm’i kavramamız şarttır. Bu birincil görev olarak önümüzde durmaktadır. Özellikle gerek sınıf düşmanlarımız gerekse de dost gibi görünen yapı ve anlayışların Stalin ve Mao yoldaşlara ve hatta Lenin yoldaşa değin saldırı konsepti gelişmektedir. Bunu aşmanın yolu bu bilimle kuşanmak ve bizimle benzer ideolojilere sahip dostlarımızla ortaklaşıp cephemizi güçlendirmekten geçmektedir. Bu vesile ile MLM ideolojisini kendine rehber edinen hareketlere çağrımızdır. Bu ideolojik saldırıları ancak ortak mücadele ile aşabiliriz. Bunun için daha aktif mücadele yürütmeliyiz. Ortak platformlar kurmalı ve ortak çalışmalarla bu gerici saldırıları bertaraf etmeliyiz. Bunu ertelemenin ötelemenin görmezden gelmenin zamanı değildir. Buradan devrimci sorumluluğumuz bilincinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Yoldaşlar,

Gerek hareketimizin eksiklikleri gerekse de bireysel olarak devrimci ideallerinden geriye düşmüş arkadaşlara ve mücadeleye yeni katılmak isteyenlere: Devrim ve sosyalizm mücadelesinin gelişmesi büyümesi için verilecek bir emeğiniz, katkınız var ise örgütlülüğümüz ile birleşerek mücadeleyi güçlendirelim. kolektif mücadelenin çelişkileri ile birlikte güçleneceğini inanıyoruz. Çünkü Marksizm Leninizm Maoizm biliminin değiştirici, dönüştürücü gücünün bir parçasıyız. Ezilen milyonlar; daha da ezilirken, geriye atılacak bir adımımız olmaması gerektiğini biliyoruz. Ancak eski ile yeni devrimcileşerek bedel ödemekten çekinmeden fedakarlıkla bu mücadelenin ilerleyeceğini bilincindeyiz.

Geride olan bir adım öne çıkmalıdır! Örgütsüz olan örgütlenmeli, önde olan daha da ileriye gitmelidir. Devrim mücadelesi sınırları olan bir durum değildir; aksine sınırları aşan aşılmaz denilenin aşıldığı uzun bir yolculuktur. Son söz olarak kararlı adımlarımızı sıkılaştırmanın zamanıdır. Sistemin her türlü saldırılarını tümden çökerterek, zorluklardan yılmamalı çözüme odaklanmalıyız. Yani devrime ….

Sosyalist Gençlik Hareketi