MKP’den 3. Kongre açıklaması

MKP_bayrakHABER MERKEZİ (26-12-2013)- Sitemize email yoluyla ulaşan Maoist Komünist Partisi Merkez Komitesi imzalı açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz.

“Çeşitli Millet ve Milliyetlerden Türkiye-Kuzey Kürdistan Proletaryası,

Emekçi Halklarımız, Yoldaşlar!

Büyük heyecan ve muştuyla duyururuz ki, Partimiz düşmanın askeri saldırıları başta olmak üzere her türden tasfiyeci saldırılarına karşın 3. Kongresini başarıyla gerçekleştirdi! MLM bilim ve ideoloji kılavuzluğunda başarıyla sonuçlanan 3. Kongremiz Partimizin proleter devrimci yürüyüşünde mütevazı ama anlamlı ve ileri bir adımken, ülke devrimci hareketi açısından da bir kazanım niteliğindedir. Bu iddianın kanıtı 3. Kongremizin karar ve sonuçlarıdır.

Küçümseyenler de olacak; biz büyüme azmiyle devrimci kavgada ilerliyoruz! Selam olsun Parti 3. Kongremize! Selam olsun dünya proletaryası, emekçi halkları ve ezilen uluslarına! Selam olsun devrim ve komünizm mücadelelerine!

Partimize, kurucu önderi Kaypakkaya yoldaşa ve kahraman şehitlerimize bin selam!

Emekçi Halklarımız,

Yoldaşlar;

Bugün sınıflar arası kavga her zamanki gibi sert, acımasız ve kanlıdır. Bu acımasızlık uzlaşmaz çelişkiler taşıyan sınıflar arasındaki köklü düşmanlığın tezahürüdür. ‘Sınıf çelişkileri bitmiştir’ safsatası bir kez daha çökmüştür. Meydan okumak ve kılıçları çekmek, sınıf düşmanlığının değişmez ilkesidir. Düşmanı yadırgamak düşmanlığı unutarak kavgayı ‘yumuşatmaktır.’ Ama kavgaya girmemek de kavgadan kaçmak demektir. İki tavır da MKP ve 3. Kongresinin ruhunu taşımaz! MKP, sınıf zemininde saptadığı tüm gerçekler ve devrimci ilkelerden hareketle ‘İktidar namluların ucundadır!’ şiarını devrimci teori / pratiğinde esas alır.

Partimiz, coğrafyamız devriminde çığır açan 1972 manifestosuyla bu kavganın ileri mevziilerinde kılıç çekerek konumlanmıştır. Dün olduğu gibi bugün de emperyalist gericilik ve onun kuklası yerel sınıfları ve her türden uzantısı faşist iktidarları tarihin karanlığına gömmek üzere kalkışma durumundayız. Dün de bugün de tereddüdümüz yok, kararlılığımız tamdır! Devrimci kulvarda komünizm için yürüyoruz! Biz proleter devrimcileri yönlendiren yalnızca ve yalnızca MLM teori ve onun canlı ruhu olan ‘somut koşulların somut tahlili’ ilkesinin rehberliğidir.

Emekçi Halklarımız,

Yoldaşlar;

Dünya halkları ve ezilen uluslarının baş düşmanı ABD emperyalizmi başta olmak üzere, bloklar halinde örgütlenmiş olan emperyalist haydutlar ezilen dünya proletaryası, yoksul dünya halkları ve ezilen uluslarını kana boğduğu gibi, insan yaşamına uygun olan doğayı tahrip ederek, büyük bir yıkıcılıkla doğa ve insanlığı her türden felaketlerle yüz yüze getirmiş durumdadır. Emperyalist haydutlar arasında hüküm süren hegemonik dalaş yüz binlerce insanın kıyımına yol açmaktadır. Emperyalist dünya sistemi zincirine bağlı yerel iktidarlar bu cellatlığı meslek edinmiş durumdadır. Ezilen yoksul dünya her gün ağırlaşan baskı, katliam, kıyım ve emperyalist saldırganlıkla gerici dünyanın zulüm ve esareti altında acı çekmektedir…

Bundandır ki, emperyalizm ve onun uzantısı olan her türden gerici faşist iktidarın devrimci yolla yıkılması ve ezilen yoksul dünyanın kurtuluşu uğruna proleter devrimci sınıf cephesinden meydan okuyoruz Sosyalist Halk Savaşı’yla! Emperyalist dünya gericiliğini zayıf halkalarından kırıp paramparça etme bilinciyle örgütlüyoruz proleter dünya devriminin parçası olan Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimini… Partimiz komünizm perspektifini somut devrimin muhtevasına yükleyerek emperyalizme karşı mücadeleyi bundan bağımsız görmez. İşte Parti 3. Kongremizin günün şartlarındaki bir anlamı budur.

Varlık gerekçelerini, komünist toplum hedefi olmak kaydıyla, sınıf çelişkileri zemindeki sınıflar mücadelesi ve oranın devrimci görevleriyle açıklayan Partimiz, her türden bedeli göğüsleme pahasına tereddütsüzce devrimci savaşı geliştirir, omuzlar. Partimiz sınıflar mücadelesinde devrimci proletarya ve emekçi halk kitlelerinin elinde özgürlük kavgasının stratejik bir silahı olarak anlam kazanır. Partimizin kuruluş amacı yürüttüğü mücadele tarihinde sabit olduğu gibi, iki düşman sınıf arasındaki çelişkiyi devrimci savaş yoluyla proletarya ve emekçi kitleler lehine çözmektir. Parti 3. Kongremiz bütün bu görevleri gerçekleştirme hedefi ve niteliğinde yükselen bilimsel devrimci bir adımdır. Ve elbette ki, Partimiz ve 3. Kongremiz Türk hakim sınıfları, Türk devleti ve onun iktidarlarına karşı kararlı bir devrim mücadelesi bayrağı durumundadır da. Bugün AKP iktidarının geliştirdiği reformist tasfiyeci saldırıya devrimci bir yanıttır 3. Kongremiz.

42 yıl önce Kurucu önderimiz İ. Kaypakkaya ve yoldaşları tarafından kurulan partimiz Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyası sınıflar mücadelesinde toprağına sıkı sarılarak kök tutmuştur. 3. Kongremiz partimizin tüm geçmiş gelenek ve mirasını sahiplendiği gibi, bu komünist doğrultunun ilerletilerek geliştirilmesini görev addeder.

Bu bilinçten hareketle Türkiye-Kuzey Kürdistan’da komprador tekelci burjuva hakim sınıfların tayin ettiği toplumsal sistemin egemen niteliğini günümüzdeki gelişmeler ekseninde değerlendiren Partimiz, toplumsal sistemi kapitalist olarak tanımladı, tespit etti. Bu tespite bağlı olarak yenilediği devrim programı çerçevesinde devrimin niteliği, devrimin stratejisi gibi temel konularda biz dizi yeniliklere gitti.

Partimiz omuzladığı ülke devriminde 42. mücadele yılına girerken gerçekleştirdiği 3. Kongresiyle program temelinde köklü değişikliklerle yenilenmiş, yeni strateji ve taktiklerle geçerliliğini koruyan ideolojik-politik doğrultusunu günün gelişme ve ihtiyaçları temelinde güçlendirmiştir.

Partimizin 3. Kongresiyle gitmiş olduğu yenilik devrim programı kapsamında olup önemlidir. Ne var ki, bu yenilik ne Kaypakkaya yoldaşın bilimsel geçerliliğini koruyan ideolojik-politik temel doğrultusunu değiştiren ve ne de Mao Zedung’un bilimimize katkılarını ya da Mao Zedung yoldaşın savunulması tartışılır kılan ters orantılı bir yenilik değildir. Tam tersine Kaypakkaya yoldaşın görme, inceleme ve söz söyleme şansı olmayan günün şartlarını ‘somut koşulların somut tahlili’ ilkesine uygun olarak değerlendirip tespit etmektir.

Parti 3. Kongremiz hiçbir geri baskılanmaya teslim olmadan ve hiçbir geri kaygıya pirim vermeden, devrim ve komünizm mücadelesinin geliştirilmesi görevinde tamamen nesnel bilimsel gerçeklere bağlı kalarak hareket etmeyi tarihi sorumluluğunun gereği ve parçası olarak değerlendirmiştir. Bu zeminde gerçekleştirdiği 3. Kongresinde aşağıda özetlemeye çalışacağımız bir dizi kararla önemli adımlar atmıştır. (3. Kongremizin sonuçlarını ihtiva eden belge / kitap basılarak kamuoyuna sunulmuştur.)

Parti 3. Kongremiz, ülkenin sosyo-ekonomik yapısını kapitalist olarak değerlendirmiştir. Buna bağlı olarak devrimin niteliğini proleter sosyalist devrim olarak saptamıştır. Devrimin niteliğine uygunluk ve yeni tespit / değerlendirmeler ışığında devrim stratejisini ‘Sosyalist Halk Savaşı’ stratejisi biçiminde belirlemiştir. Öte taraftan, 3. Kongre irademiz silahlı mücadele esasında silahlı güçlerini kırlarda Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) örgütlenmesi, şehirlerde Partizan Halk Güçleri (PHG) örgütlenmesi esaslarında örgütlerken, ‘’kadın iktidara, kadın yönetime’’ vurgusuyla kadın sorununda ileri bir duyarlılık sergilemiş, İşçi Partisi değerlendirmesini de nesnel gerçeklere uygun olarak ‘faşist Kemalist türevlerden olup Türk milliyetçisi odaklardan biri haline gelmiş karşı-devrimci hakim sınıfların partisi’ şeklinde faşist bir parti olarak değerlendirmiş, adalet anlayışında önemli vurgular yaparak somut adımlar kararlaştırmış, azınlıklar ve ulusal sorunda yaptığı saptamalar paralelinde parti programımıza bağlı olarak alt programların oluşturulmasını kararlaştırmış, Yurt Dışı (YD) isimlendirmesini hatalı bularak değiştirip Avrupa Komitesi (veya başka bir coğrafya) biçiminde belirlemiş, Devrimci Enternasyonalist Hareket (DEH) isimlendirmesini hatalı bularak görmüş ve Komünist Enternasyonalist Hareket (KEH) olarak isimlendirmenin daha doğru olacağına karar vermiştir.

Parti Merkez Komitemiz Parti 3. Kongremizi tüm kamuoyu ve sizlere deklere etmekten onur ve sevinç duyduğunu belirtir. Aynı vesilesiyle Merkez Komitemiz 3. Kongremizin coşkusuyla tüm dünya ve ülkedeki devrimci mücadeleleri selamlar.

Maoist Komünist Partisi

Merkez Komitesi

25.12.2013”