Torba Yasa’dan yolsuzluk affı çıktı

Torba Yasa Af148 maddenin yer aldığı Torba Yasa Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilirken, yeni düzenlemeler içerisinde yolsuzluk affı, kamu çalışanlarını güvencesizleştirme gibi birçok hak gaspı da yer alıyor

HABER MERKEZİ (11-09-2014)- Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen 148 maddelik Torba Yasa, 318 bin kamu görevlisinin iş güvencesine son veren düzenlemenin yanı sıra, yolsuzluklara getirilen afla dikkat çekerken büyük tepkilere neden oldu.

Torba Yasa’da kamu görevlilerine ilişkin düzenlemeye göre, hü­kü­met ka­mu­da dai­re baş­ka­nı ve üs­tü yö­ne­ti­ci­ler ile em­ni­yet teş­ki­la­tın­da­ki yö­ne­ti­ci ve po­lis me­mur­la­rı­nı gö­rev­den ala­bi­le­cek. Mah­ke­me­ler gö­re­ve ia­de ka­ra­rı ver­se bi­le, ka­rar 2 yıl bo­yun­ca uy­gu­lan­ma­ya­cak. 2 yıl son­ra ka­mu gö­rev­li­le­ri es­ki gö­re­vi­ne de­ğil baş­ka bir gö­re­ve ve­ri­le­bi­le­cek. Gö­re­ve ia­deyle il­gi­li mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve ko­vuş­tur­ma­sı ya­pı­la­ma­ya­cak.

Bilal Erdoğan ve şürekasına af

Yasada ayrıca şirketlerin ka­yıt dı­şı fa­ali­yet­leri ile rüş­vet­ gi­bi usul­süz har­ca­ma­la­rına da af ge­ti­ri­ldi. 17-25 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rın­da adı ge­çen Rı­za Sar­raf ile “ha­vuz med­yası” için ku­ru­lan ha­vu­za pa­ra ak­ta­ran şir­ket­ler, pa­ra­yı ne­re­ye har­ca­dı­ğı­nı açık­la­ma­dan yüz­de 3 ver­gi öde­yerek kayıtlarını yasal hale getirebilecek.

Yasanın15. mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le de be­le­di­ye­le­re ait ta­şın­maz­la­rın va­kıf­la­ra ücretsiz dev­re­di­le­bil­me im­ka­nı ge­ti­ril­di. Dü­zen­le­meyle birlikte TÜR­GEV gi­bi AKP iktidarına yakın vakıflara, belediye taşınmazlarının ücretsiz olarak verilmesi için yapıldığı yönünde tepkilere neden oldu.

http://www.halkingunlugu.org/