Almanya Demokratik Güç Birliği Platformu kuruldu

Basına ve Kamuoyuna

ALMANYA DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU KURULDU

Almanya (26 Ocak 2013) Bizler aşağıda adı yazılı Türk, Kürt, Arap Asuri , Ermeni kısaca Türkiye’den gelen çeşitli halk gruplarından, inanç grubu ve siyasal yapılardan demokratik göçmen örgütleri olarak, Almanya’nın Köln kentinde periyodik olarak yaptığımız toplantıların ardından Demokratik Güç Birliği Platformu oluşturmaya karar verdiğimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz…

Demokratik Güç Birliği; Türkiye’nin demokratikleşmesi, Kürt ulusunun ulusal demokratik haklarının tanınması için , Alevi inancı başta olmak üzere Ezidiler, Hıristiyanlar ve diğer bütün inanç grupları, etnik ve kültürel dinamiklerin haklarının verilmesi ve halklarımızın barış içinde, özgürlük ve eşitlik temelinde bir arada yaşaması amacına katkıda bulunmaya dönük önemli bir misyon üstlenmiştir.

İşçi sınıfı başta olmak üzere farklı sosyal kesimlerin baskıya uğradığı hak ve özgürlüklerin giderek kısıtlandığı Türkiye‘de süren eşitlik ve özgürlükler mücadelesine katkı sunmak istiyoruz.

Bizler, yaşadığımız ülkede Türk devleti ve Avrupa devletlerinin iki yüzlü, insanlık düşmanı politikalarını yerli emekçiler içerisinde de teşhir ederek, Türkiye’de demokrasi mücadelesi verenlerle dayanışmayı ve halkların kardeşliğini güçlendirmek istiyoruz. Türk ve Kürt halkının, azınlık milliyetlerin, değişik inanç gruplarının eşit ve kardeşçe yaşayabileceği, işçilerin emekçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kalktığı, savaşsız ve sömürüsüz bir Türkiye’nin yaratılmasına katkımızı artırmak istiyoruz.

Demokratik Güç Birliği Platformu, Avrupa ve dünyada süren emek ve özgürlükler mücadelesinin de yanında olacaktır.

Türkiye  ve bütün dünyada herkesin insan onuruna yaraşır bir düzen içinde yaşaması, Anadolu ve Mezopotamya’dan başlayarak bütün dünyada barışın egemen olması umudunu ve mücadelesini paylaşan Demokratik Güç Birliği Platformu, önümüzdeki  süreçte paneller, toplantılar, seminerler, konserler , kampanyalar düzenleyecektir… Demokrasi ve özgürlükten yana olan herkesi, etkinliklere katılmaya, gücümüzü birleştirmeye, geleceği birlikte paylaşmaya davet ediyoruz.

Türk devletinin kuruluşundan günümüze kadar süre gelen; tek dil, tek millet, tek dine dayalı Türk devlet politikası, demokrasi, eşitlik ve özgürlüklere düşmandır.

Halklara ve inançlara düşman tüm bu politikalar, Türk devletinin, ayrımcı, ırkçı ve faşist karakterinin sonucudur!

Demokratik Güç Birliği Platformu olarak devletin bu politikalarına karşı tek dil değil, çok dil; tek millet değil, çok millet; tek din değil, çok din; savaş değil barış diyoruz.

Bizler; tüm ezilenler, yok sayılanlar, baskı altında tutulanlar, farklı ulus ve dinlere sahip oldukları için katliamdan geçirilenler, cezaevinde ölümle karşı karşıya bırakılanlar için; demokrasi, özgürlük ve eşitlik talep ediyoruz!

Almanya Demokratik Güç Birliği Platformunda Yer Alan Kurumlar:

AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu)

YEK-KOM (Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu)

TÜDAY (Türkiye-Almanya İnsan Hakları Derneği)

ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu)

AGİF (Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu)

ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)

DİDF (Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu)

ÖDA (Özgürlük ve Dayanışma Almanya)

Avrupa Barış Meclisi

Devrimci Proletarya (Yaşanacak Dünya Gazetesi)

Avrupa Dersim İnisiyatifi

KOMKAR (Avrupa Kürdistan Dernekleri Konfederasyonu)

Anadolu Federasyonu

FEDA (Demokratik Alevi Federasyonu)

Liwa İskenderun İnisiyatifi

CENI (Kurdisches Frauenbüro für Frieden)

FKE (Almanya Ezidiler Federasyonu)

YXK (Kürdistan Öğrenciler Birliği)

ZAVD (Almanya ve Orta Avrupa Asuri Federasyonu)
Dersim-Gesellschaft für Wiederaufbau (Dersimi Yeniden Insa Cemiyeti)
ASP  (Avrupa Sürgünler Platformu)