Almanya Demokratik Haklar Federasyonumuzun 35. Kongresinde aldığı siyasal kararlar

35. Kongremizde ’’Hak gasplarına, Fişlemeye, Irkçılığa ve Militarizme karşı halk isyanları ile ele ele’’ şiarını bir kez daha yüksletmeye çağırıyoruz..

Almanya Demokratik haklar Federasyonun 35. Kongresinin siyasal kararları.

Ferederasyonumuzun 35. Kongresi dernek delegelerimizin tartışmaları sonucu bir senelik yürüteceyimiz faliyetleri netleştirmiştir,  derneklerimiz, kongremizin iradesiyle tesbit edilen bir senelik faliyetler ve görevlere bağlı kalarak ’’Hak gasplarına, Fişlemeye, Irkçılığa ve Militarizme karşı halk isyanları ile ele ele’’ şiarıyla  faliyetlerini yoğunlaştıracaktır.

Federasyonumuz bu güne kadar duruşu anti emperyalist anti faşişt ve her türlü gericiliğe karşı perspektifiyle faliyetlerini yürütmüştür. Dünya, Avrupa ve Kuzey Kürdistanda gelişen anti faşişt anti emperyalist  hareketlerin aynında olmuştur. Konumlandığı alanda enternasyonal görevleri yerine getirmiştir. Bunlar bizim varlığımıza temel teşkil nedenlerdir.

35. Kongremiz ‘’Emperyalist-kapitalist barbarlığın dizginsiz pervasızlığı, karşısında, ezilen dünya halklarının başkaldırısını ve devrimci isyanını bulmaktadır. Dünyanın degişik yerlerinde ezilenler farklı çelişki ve taleplerle dünya gericiliğine meydan okumaktadır. Yeryüzünün farklı coğrafyalarında ellerini ve umutlarını birleştiren baldırı çıplaklar bizlere yeni bir dünyanın umudunu muştuluyor.  Belirterek, Emperyalist-kapitalist dünya gericiliği kendi sömürü politikaları doğrultusunda dünyayı yaşanamaz hale getirmiştir. Avrupa kıtasında yoğun sömürü ve geliştirilen ırkçı faşist politikalarla işçi sınıfı başta olmak üzere, emekçiler, göçmenler ve ezilenler için yaşam tam bir cendereye dönüştürülürken, geri bırakılmış sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde ise işgaller, savaşlar, darbeler ve türlü türlü gerici politikalarla ezilen halkların yaşamı adeta zindana çevrilmiştir. Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin pazarlara hakimiyeti üzerinden cerayan eden çatışma ve kapışmaları, günümüzde esas olarak bölgesel kamplaşmalar ve savaşlar biçininde vuku bulmaktadır. Suriye üzerinden gerçekleşen dalaş bu gerçekliğe en yalın ve somut örnektir. Emperyalizm kendisini artık bölgesel birlikler ya da bloklar şeklinde örgütlemektedir.’’ Vurgusu yaparak, siyasi perspektif ışığında kongremizin  siyasal kararları kamuoyununa sunuyoruz.

Almanya Demokratik Haklar Federasyonumuzun 35. Kongresinde aldığı siyasal kararlar,

  1. Almanya Demokratik Haklar Federasyonu olarak; Emperyalist bloklar arasındaki çelişki ve dalaşın kâr amaçlı olduğu bilinciyle hareket ederek, Alman devleti ve diğer emperyalist güçlerin  geri kalmış ülkelerdeki  sömürünün tüm biçimlerine karşı çıkmalıyız. Büyük tekellerin sadece kâr amaçlı hareket etmelerinden kaynaklı, bu ülkelerdeki yer altı zenginlikleri, doğal denge hiçbir şekilde dikkate alınmadan, siyanür ve benzeri çalışmalar sürdürülerek çıkarılmakta ve bu şekilde insansızlaşmış bölgeler yaratılmaktadır. G8’ler ve benzeri degişik isim altında kurulan diğer emperyalist kurum ve örgütlerin tümüne karşı tavır alınmalı, bu tavır yalnızca düşünsel ve teorik düzeyde olmamalı, sokaklara da taşınmalıdır.
  2. Almanya Demokratik Haklar Federasyonu olarak; Geri kalmış ülkelerin işçi ve emekçileriyle Enternasyonal faaliyetlerimizi geliştirerek, yasadığımız ülkelerdeki demokratik kitle örgütleriyle ilişkiye geçerek enternasyonal faaliyete ağırlık vermeliyiz. Emperyalist sistemin ablukası altında olan geri kalmış ülkelerdeki emekçi halkların emperyalizme karşı mücadelesini destekleme görevini yürütmeliyiz. Zira kapitalist sistemin geçmişe oranla ulus ve milliyetleri önemli oranda birbirine daha fazla yakınlaştırdığı bu dönemde, enternasyonal faaliyetler daha önemli hale gelmiştir. Bu görevler enternasyonal mücadelemizin bir bölümüdür.
  3. Emperyalist-kapitalist ekomominin, işleyişi gereği belli dönemlerde bunalım ve krizler gündeme gelir,  bu kapitalist ekonomin kaçınılmaz sonucudur. Üretim araçları üzerindeki kapitalist özel mülkiyet biçimi, üretimin dağılımında da düzensizliğe neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı Alman ekonomisinin yanlış işleyişi sonucu ülke içinde de emekçi halklara çıkarılan ağır fatura halen devam etmektedir. Geçtiğimiz senelerde ’’Agenda 2010’’ olarak bilinen ekonomik ve siyasal paket kapitalistlerin siyasal organı olan Alman Parlementosu tarafından hala uygulanmaktadır. Toplumun ezilenlerine çıkarılan zam faturası işçi haklarının da budanmasıyla birleşmiş, sonuçta emekçilerin ekonomik koşulları kötüleşmiştir. Zengin ve fakir arasındaki uçurum büyümüştür.
  4. Kurum olarak: Kapitalist ekonomik krizin sebeplerini, ekonomik ve siyasal tahribatıni kitlelere anlatmamız, somut örnekleri vererek kapitalist sistemi teşhir etmeliyiz. Bu konuda devrimcilerin düzeni teşhir edecek önemli araçlar ve malzemeleri vardır. Daha önceki kongrelerimizde vurguladığımız gibi, ekonomik kriz devrimci dalgayı yaratacağı gibi karşı devrimci örgütlemelerin sosyal tabanını da genişletir, ki neo-nazi örgütemelerinin genişlemesinin ekonomik krizin  sonucu olduğunu  biliyoruz
  5. Almanya Demokratik Haklar Federasyonu olarak; Almanya’da yaşayan tüm bireylerin özel hayatına denk düşen bilgi ve belgeler ve siyasal düşüncesi ve yaşam tarzından dolayı polis devletinin elde ettiği tüm bilgi ve belgelerin toplanılması, denetlenmesi ve dinlenilmesine  kesinlikle karşı çıktığımızı burada vurgulamak isteriz. Alman devletinin Millitarist özü, Almanyada yaşıyan emekçileri fişleme emekçilerin tüm bilgilerini bir bankada biriktirerek önümüzdeki dönemde emekçilerin özel hayatındaki tüm bilgileri toplamayla örtüşmektedir.
  6. Ayrıca Alman devletinin dış ülkelerdeki militarist tavrından dolayı tüm asker ve polisini dış ülkelerden geri çekmesi taleplerimiz arasında olmalı, ulusların kendi kaderini kendilerinin tayin etme hakkı  için mücadele etmeliyiz. Almanya’da bu yönlü gelişen hareketlere aktif katılmalıyız. Bu talepler doğrultusunda kendimize yakın gördügümüz diger partilerle birlikte bazı görevleri önümüze koyabiliriz.
  1. 7.      Almanya Demokratik Haklar Federasyonu olarak; Kiralık fırmaların yasaklanmasını savunmalıyız, ancak bunun kısa sürede ortadan kalkmayacağını da bilmeliyiz. Kiralık firmada çalışanlar da dahil asgari üzretin en az 12€ olması ve hangi iş yerinde çalışırlarsa çalışsınlar orda çalışan diğer işcilerle aynı haklara  sahip olmaları taleplerimiz içinde yer almalıdır.
  2. Almanya Demokratik Haklar Federasyonu olarak: Ana okulu dahil olmak koşuluyla, okullarda çocukların masrafları( tüm masraflar; anaokulunda ödenen ücret, yemek masrafı v.s) bizim devlete verdiğimiz vergilerden karşılanmalı, okul eğitimi zenginlerin tekelinden alınarak herkesin okuyabileceyi imkânlar sunulmalıdır. Keza üniversitededeki masrafların da devletin bizden aldığı vergilerden temin edilmesi, üniversite kapılarının herkese açık olması ve eğitimin özgür ve tarafsız olması talebimizdir.
  3. Göçmen emekçilerin, Alman Devletinin ekonomik  kalkınması da dahil olmak üzere Alman devletinin kasalarına giren paranın önemli bir kesimini bu emekçileri sömürürerek elde ettiğini biliyoruz. Alman ekonomisinde göçmen ve yabancı emekçiler önemli bir faktör oluşturmaktalar. Ancak  göçmenlerin siyasal alanda çok cüzi  bir katılımı olmakta, kendi hak ve taleplerini siyasal mücadele yoluyla dile getirme faaliyetinde eksik kalmaktadırlar. Meslek kurumları, sendika, dernek, spor kulüplerine katılma, siyasi partilerde yer alma gibi yabancı ve göçmen işçilerin emekçilerin haklarını dile getirmeleri yeterli olmamaktadır . Önümüzdeki dönemde bu yönlü çalışma alanına mutlaka ağırlık vermeliyiz.
  4. Kurum olarak, Kongremizi yaptığımız bir sürece denk gelen sözde neo nazi katillerin yargılanmalarıdır, Almanya´da yargı önünde sözde yargılanan neo-Nazilerin bir bölümü kamuoyunda medya vasıtasıyla deşifre edilmiş, bu deşifre olanlar  yargı önünde sözde yargılanmaktalar. Ortaya çıkmayan yani isimleri  gizli tutulan neo-Naziler halen görevinde ve devletin şu veya bu organında çalışmaktalar. Neo-Nazilerin  bir bölümünün, kamuoyunda ortaya çıkan isimlerin neo-Nazi örgütlemelerinin yalnızca bir kısmınin olduğu bilinmektedir. Bilinen bir veya iki neo-Nazi örgütlemesiyle bu gelişmeleri açıklamak faşist gelişmelerin diger kesimini saklama ve  koyunlarında büyütmektir. Tıpkı geçmişte olduğu gibi.Kurum olarak neo nazi örgütlemelerin dağıtılması, yasaklanması kapatılmasını istiyoruz.

Sonuç olarak, Yaşamakta olduğumuz tarihsel gerçeklik bizlere bulunduğumuz tüm alanlarda örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi zorunlu kılmaktadır. Federasyonumuzun 35.Kongresi vesilesi ile, ’’Hak gasplarına, Fişlemeye, Irkçılığa ve Militarizme karşı halk isyanları ile ele ele’’ şiarını bir kez daha yüksletmeye çağırıyoruz .

Almanya Demokratik Haklar Federasyonu.

Mart 2014