AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU Kuruluş Kongresi Sonuç Bildirisi

Frankfurt (27 Şubat 2013) Almanya’nın çeşitli kentlerinde faaliyet yürüten 5 Dersim derneği, 16 Haziran 2011 tarihinde yayınladıkları bir deklerasyonla, çalışmalarını, Avrupa Dersim İnsiyatifi adı altında merkezileştirme kararı aldıklarını kamuyouna duyurmuşlardı. Bu kararla birlikte oluşturulan Avrupa Dersim İnsiyatifi; yaklaşık iki yıldır Avrupa ve Dersim zemininde çalışmalar yürütmektedir.

Kısa bir süre önce bir araya gelen ve süreci çeşitli yönleri ile değerlendiren dernek temsilcileri ve İnsiyatif Yürütme Kurulu, daha kurumsal ve nitelikli bir çalışma için, bir Federasyon kurma kararı aldılar. Bu karar doğrultusunda yürütülen hazırlık çalışmaları sonucunda, 09. 02. 2013 tarihinde, Almanya’nın Frankfurt şehrinde Federasyon kuruluş kongresi toplandı. Kongre çalışmalarını başrı ile yürütmüş ve Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu’nun kurulması ile sonuçlanmıştır.

Kongremiz daha önce yazılı olarak bildirilen gündeme uygun olarak, açılış konuşması ardından Dersim Soykırımında katledilenler ve eşitlik-özgürlük mücadelesinde yitirdiklerimiz anısına saygı duruşu ile başlamış ve divan seçimi ile devam etmiştir. Divan seciminden sonra, kongrede hazır bulunan delegeler tespit edilip, hazırlanan liste Divan Başkanı’na teslim edilmiştir.

Kongreye katılan delegeler, şeffaf ve katılımcı bir tarzda, İnsiyatif bünyesindeki 5 dernek ve çeşitli şehirlerde faaliyet yürüten 13 komiteden seçilerek gönderilmişlerdir. Bu kurumlar tarfından seçilen 46 delegeden 36’sı ve yaklaşık 200 katılımcı, kongrede hazır bulunmuşlardır.

Kongre çalışmaları, katılımcı demokrasinin prensiplerine bağlı kalınarak yürütülmüştür. Hiç kimsenin konuşma ve seçme-seçilme hakkı engellenmemiş, her konu rahatlıkla tartışılmış ve her delge yönetim organlarına aday olabilmiştir.

Ayrıca, kongremize çok sayıda kurumun temsilcisi, aydın ve sanatçı davetli olarak katıldı. Kongemize, Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), ADHK, ATİF, DEDEF, Dersim Ermenileri, DİDF, RED-Sanat Kollektifi temsilcileri, müzisyen Hasan Sağlam ve Kırmancki–Türkçe sözlük hazırlayarak dilimize katkıda bulunan araştırmacı yazar Kamber Akbalık katıldılar ve konuşmalar yaptılar. Aynı binada bir başka toplantı için bulunan CHP eski milletvekili Ercan Karakaş da, davetimiz üzerine kongeremize katılarak kısa bir konuşma yaptı. Tüm bu değerli katılımcılara, kongremize katıldıları ve görüş ve önerilerini bizimle paylaştıkları için Fedrasyonumuz adına teşekkür ediyoruz.

Bu kurumlar dışında, Berlin ve çevresinde faaliyet yürüten Dersim Özgürlük İnsiyatifi yöneticileri de, davetimiz üzerine kongremize katılmışlardır. Bu oluşumun temsilcileri kongremizde yaptıkları konuşmalarda, ortak çalışmanın Dersim Halkı’nın çıkarları açısıdan önemini vurgulamış ve kurulacak Federasyona katılacaklarını açıklamışlardır.

Açılış konuşmalarının ardından, İnsiyatifin  Faaliyet Raporu kongreye sunulmuştur.

Faaliyet Raporun’da ortaya konulan çalışmalar, İnsiyatifimizin kuruluş sürecinde deklare ettiği, Dersim Halkı’nın birliği ve iç barışının sağlanması, kültürel-tarihsel değerlerinin ve demokratik haklarının korunup geliştirilmesi ve genel anlamda demokrasi mücadelesinin geliştirilmesi amacına uygun çalışmalardır.

İnsiyatifimiz, Türkiye ve Dersim’de, Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) ile ortak çalışmalar yürütmüş, 37-38 Soykırımı anmaları ve doğamızın tahribatına karşı eylemlere katılmış ya da desteklemiştir. Ayrıca İnsiyatifimiz, Avrupa’da, 37-38 Soykırımı ile ilgili paneller ve anma etkinlikleri düzenlemiştir.

İnsiyatifimiz bir „Kuruluş Gecesi“  ve Demokratik Alevi Federasyonu ile birlikte; geniş katılımlı „Dersim Alevi Kültür Festivali“ organize etmiştir. Bu festivalin Dersim’in iç barışına çok olumlu bir katkısı olmuştur.

İnsiyatfimiz, Türkiye ve Kürdistanlı ilerici-demokratik kurumlarının oluşturduğu, „Almanya Demokratik Güç Birliği“nin üyesidir. Bu temelde, iktidarın bölgemizde gerçekleştirdiği baskı ve teröre karşı Avrupa’da düzenlenen ortak eylemlere de aktif olarak katılmaktadır.

Faaliyet Raporu’nun sunulmasından sonra, rapor ve genel olarak Dersim toplumunun sorunları, görevlerimiz ve gelecek yönelimlileri üzerine çok sayıda konuşma yapılmıştır.

Dersim toplumunun, AKP iktidarı, Kemalistler ve farklı dinci cemaat ve tarikatların çok yönlü ve yoğun bir saldırısı altında olduğu; Dersim kimliğinin ve sosyal varlığının, etnik-kültürel yapsının; asimilasyon, toplumsal dejenerasyon ve doğanın tahrip edilmesi yolu ile yok edilmeye çalışıldığı görüşü, tüm konuşmacıların ortak değerlendirmesi olarak öne çıkmıştır.

Bu tartışma ve görüşler ışığında, halkımızın yaşadığı ağır sorunların çözümü ve sürdürülen saldırıların boşa çıkarılması için, güçlü bir karşı duruşun örgütlenmesi ve bu temelde, toplumuzun tüm kesimlerini kapsayan daha güçlü kurumlar yaratılması gerektiği, bu kurumların da, işleyiş ve çalışmalarında demokratik çalışmanın temel ilkeleri olan, katılımcılık, çoğulculuk ve şeffaflıgı esas almaları gerektiği önemle vurgulanmıştır.

Kongremizde yapılan konuşmalarda, düzen ile ezilen halklar ve emekçiler arasındaki mücadelede, bizim yerimizin tartışmasız bir şekilde ezilen halklar ve emekçilerin cephesi olduğu da net bir şekilde belirtilmiştir. Dersim Halkı’nın; Kürt Ulusu, Aleviler, Emekçiler ve Sosyalist Hareket ile ortak mücadele yürütmeksizin, hak ve özgürlükler sorununu çözmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştır.

Ayrıca, halkımızın etnik kimliğinin savunulması, 1937-38 Soykırı’mın uluslararası platformlara taşınması, kültürümüzün, dillerimizin ve Dersimin ekolojik-demografik yapısının korunması, özellikle tarım ve turizm alanlarında üretimi artırıcı projelerin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren sosyal projelerin yapılması, Federasyonumuzun görev ve hedeflereri olarak kongremizde ortak ve güçlü bir kabul görmüştür.

Yapılan tartışma ve konuşmalardan sonra Faaliyet Raporu oylanarak kabul edilmiştir.

Tüzük tartışmaları da kongremizde gündemin en önemli maddelerinden biri olmuştur. Hazırlanan Tüzük Taslağı, önce bütün olarak katılımcılara okunmuş, ardından maddeler tek tek ele alınıp tartışılmış ve oylanmıştır. Bu yöntemle Tüzük demokratik bir isleyiş sonucunda oylanıp kabul edilmiştir.

İnsiyatifin mali raporu da kongreye sunulmuş ve oylanarak kabul edilmiştir.

Kongremizde, isteyen herkesin aday olduğu ya da istenilen kişinin aday göserilebildiği bir aday belirleme sistemi izlenmiştir. Adaylar arasından delegeler tarfından Federasyon Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu ve aydınlardan oluşan 7 kişilik bir Danışma Kurulu seçilmiştir.

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu’na; Erkan Karakaplan, Hıdır Kocamış, Hayri Karagöz, Ali İhsan Fırat, Ali Tacer, Selman Çimen, Yakup Ateş, Sevgül Gel, Zülfü Güneş, Zeynel Ağgül ve Şivan Hanoğlu seşilmişlerdir.

Temenni ve dilekler bölümünde yapılan konuşmalarda, Dersim kurum ve kuruluşlarının, birliğini önemseyen, Dersimin tarihsel duruşunu esas alan, kültürünü, dilini, ekolojik ve demografik yapısının korunmasını görev edinen bir Federasyon oluşumundan duyulan memnuniyet dile getirilmiş ve konuşmaların tamamlanmasıyla Kuruluş Kongremiz başarıyla sonlandırılmıştır.

Dersim Halkı’nın ve Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu

Yönetim Kurulu

27.02.2013