Konfederasyonumuza bağlı İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu (İDHF) 22 Ekim’de gerçekleşecek parlamento seçimleri hakkında genel görüşlerini ve aday olacak siyasi parti ve adaylardan taleplerini içeren bir açıklama yayınladı. Açıklamayı aşağıda paylaşıyoruz.

”22 Ekim Seçimleri ve Politik Tutumumuz Hakkında.

İsviçre’de 22 Ekim 2023 Pazar günü genel seçimler gerçekleştirilecek. İsviçre’de 4 yılda bir gerçekleştirilen genel seçimlerde 200 kişilik Federal Meclis ile 46 kişilik Senato Meclisi üyeleri belirleniyor.

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu olarak bizler; tüm halkların ve göçmenlerin eşit haklara dayalı ekonomik- akademik-demokratik temelli siyasal hak taleplerinin tanınması, kimlik ve kültürlerinin korunmasının yanı sıra kapitalizme karşı tüm işçilerin, köylülerin ve tüm emekçilerin onurlu, adil, güvenceli ve güvenli çalışma, siyasal ve sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını ayrıca militarizme ve siyasi iktidarların bu doğrultudaki politikalarına karşı halkların barış ve tam hak eşitliği temelindeki mücadelesini savunmayı esas alıyoruz.

Savunduğumuz haklar ve bu haklar temelinde yürüttüğümüz mücadeleler bakımından 22 Ekim tarihinde yapılacak seçimler önem arz etmektedir. İfade ettiğimiz hak mücadelelerinde ilerleme kaydetmek seçimler sürecini etkili bir politik propaganda süreci olarak ele almak, kitlelerle buluşmak, kitleleri politik farkındalık sahibi kılarak özne haline getirmek ve seçime katılacak siyasi parti ve adayları halkın talepleri karşısında duyarlı kılmak ile mümkün olacaktır.

Federasyonumuz yaklaşan genel seçimlere ilişkin olarak yukarıda tarif ettiğimiz genel çerçeve ve aşağıda sıralayacağımız kimi somut talepler ışığında politik tutumunu belirlemiş, bu minvalde tutum alarak, sıraladığımız eşit sosyal ve siyasal haklar temelindeki talepleri seçim programına koyarak savunma iradesini gösteren siyasi parti ve adayları destekleme kararı almıştır.

Federasyonumuzun ısrarla üzerinde durarak savunduğu sosyal ve politik talepler özet haliyle şöyle sıralanabilir:

1- Frontex’ten çıkılmalı, Dublin geri göndermeleri acilen durdurulmalı ve iltica süreçlerindeki zorla geri göndermelerin yanı sıra benzer keyfi uygulamaların tümüne son verilmelidir. Tüm mülteciler için iltica kamplarından başlamak üzere insanca yaşam koşulları sağlanmalıdır.
2- Günden güne artan hayat pahalılığı karşısında çalışan ve emekli ücretleri acilen artırılmalı, alt gelir gruplarının üstündeki vergi yükü kaldırılmalı, zengin sınıflardan daha çok vergi alınmalıdır.
3- İsviçre’de oturum türüne bakılmaksızın ikamet eden herkes için seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır.
4- Vatandaşlığa alma prosedüründeki zorluk ve engellemeler ortadan kaldırılmalıdır.
5- Sağlık, eğitim ve yargı gibi tüm kamusal alanlarda verilen hizmetler tümüyle ücretsiz olmalıdır.
6- Burjuvazinin devletin her geçen gün daha fazla tırpanladığı sosyal haklara yönelik saldırılar son bulmalı başta göçmenler, özel gereksinimli bireyler ve yoksulluk şartlarında yaşayanlar için sosyal haklar acilen iyileştirilmelidir.
7- Eğitim ve istihdam alanlarında başta göçmenler ve özel gereksinimli bireyler olmak üzere tüm toplumsal kesimler için fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
8- Çalışma alanlarında eşit işe eşit ücret uygulanmalı, kadınlar ve LGBT’ler için dezavantajlı çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir.
9- Doğaya zarar veren işletme, tesis, fabrika ve benzerleri derhal kapatılmalı, yenilenebilir enerji kaynakları için yatırımlar artırılmalıdır.

Federasyonumuz tüm bölge faaliyet komitelerini, üye ve taraftarlarını seçimlere ilişkin aldığı politik tutum ve sıraladığı talepleri kararlılıkla savunmaya, bu talepler etrafında çalışma gösteren siyasi parti ve adaylarını desteklemeye ve böylece kitlelerle buluşarak seçimler sürecinin aktif birer politik öznesi olmaya çağırmaktadır.

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu (İDHF)
24 Eylül 2023”